Trhy na Piaristickém náměstí

Tradiční a oblíbené trhy se na Piaristickém náměstí konají celoročně, a to každý čtvrtek a v sobotu. Tržiště se řídí platným Provozním řádem trhu z roku 2020. Ten specifikuje a povoluje tržní prodej sortimentu (převážně zemědělské výpěstky, pečivo, uzeniny, med a výrobky rukodělné a řemeslné povahy) a definuje provozní podmínky, za kterých se prodeje mohou uskutečňovat.

Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích

 1. Na Piaristickém náměstí je povolen tržní prodej zemědělských výpěstků, ovoce, zeleniny, bylin, koření, květin a sazenic, dále medu a včelích produktů, vajec, pečiva, koláčů, perníků, domácích moučníků, moštů, sirupů, džemů a marmelád, masných výrobků a uzenin, sýrů a mléčných výrobků, rukodělných a řemeslných výrobků a to pouze z vlastní produkce (české farmy a výrobny) v souladu s nařízením č. 3/2019 statutárního města České Budějovice.
 2. Tržiště je v provozu celoročně.
 3. Prodejní stánky mohou být umístěny pouze na místě k tomu určenému podle pokynů správce tržiště. Kapacita tržiště je maximálně 60 prodejních míst se záborem do 6 m2. Každý jednotlivý prodejce si může pronajmout pouze jedno tržní místo. Doba prodeje je ve čtvrtek a sobotu od 6:00 do 12:00 hod. Mimo tuto dobu nesmí být na tržišti umístěn žádný stánek, ani části jeho konstrukce. Odklizení stánků a celkový úklid prodejního místa se musí provést do 30 min po ukončení stanovené prodejní doby.
 4. Prodejní stánek nesmí být umístěn v místě, kde je uzavřena platná Dohoda o zvláštním užívání komunikace (např. pro zábor restaurační předzahrádky, pro provádění stavebních prací, pro umisťování a nakládání věcí, atd.) a dále v místě, které bylo před zahájením trhu označeno správcem tržiště jako nevhodné k umístění prodejního stánku.
 5. Na tržišti je zakázáno stání a parkování jakýchkoliv vozidel. Nezbytný vjezd vozidel pro zásobení stánků je možný z Hroznové ulice a pouze pro vozidla do 3,5 t. Vjezd je zakázán po dobu prodeje. Prodej přímo z vozidel nebo přívěsných vozíků není na tržišti povolen.
 6. Prodávající je povinen při zacházení s potravinami, včetně živočišných produktů dodržovat platné předpisy, veterinární a hygienické podmínky.
 7. Prodávající je povinen udržovat po celou dobu prodeje na místě pořádek. Po ukončení prodeje místo uklidit a odpadky odvézt.
 8. Prodávající je povinen na viditelném místě označit stánek jménem a příjmením, obchodní firmou nebo názvem, údajem o sídle nebo místě podnikání, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost prodejního stánku.
 9. Prodejci medu, jejichž med musí pocházet z vlastního hospodářství, jsou navíc tento med povinni podle příslušných ustanovení veterinárního zákona označit jménem, příjmením a místem trvalého pobytu nebo pobytu chovatele, druhem medu podle jeho původu, údajem o jeho množství a datem minimální trvanlivosti. Adekvátně tento postup platí i pro prodejce ostatních výrobků živočišného původu.
 10. Jedním prodejním místem či stánkem se rozumí vlastní prodejní plocha, včetně prodejcem zabraných skladovacích a manipulačních ploch.
 11. Za prodejní místo - užívání veřejného prostranství je prodejce povinen zaplatit denní poplatek podle platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
 12. Výběr poplatků provádí pověřený pracovník odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice a to před zahájením prodeje. Prodejce je povinen se řídit všemi pokyny pracovníků finančního odboru, odboru správy veřejných statků a strážníků městské policie po celou dobu prodeje. Za plnění všech podmínek provozního řádu je plně odpovědný prodávající. 
 13. Výjimky z tohoto provozního řádu je oprávněna povolit pouze Rada města České Budějovice.
 14. Porušení povinností uvedených v tomto provozním řádu a které jsou stanoveny v nařízení č. 3/2019 tržní řád budou postihovány v souladu s tímto nařízením.
 15. Při nesplnění povinnosti zaplacení místního poplatku bude postupováno v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích.
 16. Kontrolu dodržování provozního řádu zajišťuje správce tržiště.
 17. Tento provozní řád byl schválen Radou města České Budějovice dne 16.5.2022 usnesením č. 656/2022 s platností od 1.6.2022.