Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Rok 2020

Ministerstvo kultury vyhlásilo další ročník tohoto dotačního programu pro vlastníky kulturních památek.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Platné Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byly vyhlášeny ministrem kultury dne 19. prosince 2018, viz níže.

Žádost o zařazení do programu a žádost o státní dotaci včetně příloh je třeba doručit na adresu odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice (bližší informace na tel. č. 386 804 302, 702 168 608 Ing. Irena Tomandlová).

Finanční kvóta pro ORP České Budějovice byla stanovena ve výši 2 055 000 Kč.

Termín uzávěrky je 28. 2. 2020. 

 

Formulář žádosti o zařazení do programu

Formulář žádosti o státní dotaci 

Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2020

Vzor plné moci

Formulář vyúčtování příspěvku

 

Zásady programu

 

Souhrnná zpráva programu za rok 2019

V roce 2019 byla stanovena finanční kvóta pro ORP České Budějovice ve výši 2 443 tis. Kč, podáno bylo osm žádostí o dotaci, podpořeny byly všechny. Kvóta byla využita do výše 2 375 tis. Kč. Seznam podpořených akcí.

 

Stránka byla upravena 3. 2. 2020.