Odbor památkové péče

Kde nás najdete

budova Kněžská 19
4. patro - kanceláře 509 - 512

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář

vedoucí odboru
386 804 301   kancelář 509
Mgr. Eva Hynešová
vedoucí oddělení státní správy památek
386 804 306 hynesovae@c-budejovice.cz kancelář 511

Ing. Irena Tomandlová
vedoucí oddělení hospodářského a kontrolního, pověřena řízením odboru

386 804 302 tomandlovai@c-budejovice.cz kancelář 510

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v městské památkové rezervaci, mají možnost získat finanční příspěvek na jejich obnovu. 

Přehled památkově chráněných území ve správním obvodu města České Budějovice.
Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí, na nichž jsou umístěny válečné hroby.
Užitečné rady pro vlastníky památek ohledně daňových úlev.
Návod pro vlastníky kulturních památek při jejich postupné obnově.

Problematika archeologie je řešena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Jednotné a plošné označení státem chráněných nemovitých památek koordinuje odbor památkové péče.

Informace pro vlastníky nejen kulturních památek, přehled dotačních programů, z nichž je možné žádat o podporu.

Českými Budějovicemi po stopách architektury je brožura k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF nebo zdarma k vyzvednutí v Turistickém informačním centru českobudějovické radnice.

Činnost odboru

Odbor památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro město České Budějovice a příslušné obce v přenesené a rozšířené působnosti, ale také zajišťuje výkon památkové péče v samostatné působnosti.

Činnost oddělení

Oddělení státní správy památek zajišťuje

 • výkon státní správy na úseku památkové péče v přenesené působnosti na území města České Budějovice a pro příslušné obce v rozšířené působnosti
 • výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek z hlediska
 • památkové péče
 • dozor v rozsahu své působnosti nad dodržováním zákona
 • vyjádření k liniovým stavbám
 • vyjádření k územně plánovací dokumentaci z hlediska památkové péče

Oddělení hospodářské a kontrolní zajišťuje např.

 • informace o programech, poskytujících finanční příspěvky na obnovu kulturních památek
 • výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče
 • dozor v rozsahu své působnosti nad dodržováním zákona, ukládání pokut
 • spravování rozpočtu odboru
 • výkon státní správy, ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • činnosti spojené s prohlašováním kulturních památek a vedení evidence

 a dále např.:

 • provádění administrativní činnosti pro OPP při zpracování materiálů a podkladů pro Radu města a Zastupitelstvo města
 • provádění aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice a programu regenerace vesnické památkové zóny Rožnov
 • zajišťování spolupráce města České Budějovice se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • zajišťování pořizování stavebně historických průzkumů včetně zadání výběrových řízení a zpracování návrhů smluv pro činnost OPP
 • provádění a odpovídání za poskytování finančních příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek dle §16 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcí vyhlášky č.66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • vedení evidence válečných hrobů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 • spolupráce s památkovou komisí RM a pracovní skupinou pro regeneraci MPR Č. Budějovice

Zákony dle kterých funguje odbor

Činnost a oprávněnost odboru k provádění úkonů je stanovena a vymezena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších změn, dále v součinnosti se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a č. 500/2004 Sb.,správní řád. Dále činnosti vyplývající ze zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.