Informační list pro vlastníky válečných hrobů

Informace vyplývající ze zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Válečným hrobem je

-  místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Jedná se buď o hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium (kostnice), včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení.

-  evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí (hromadné hroby)

-  jiný objekt, který je za válečný hrob považován podle mezinárodní smlouvy

-  pietní místo (pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol)

 
Vlastník je povinen

-  zabezpečovat péči o válečné hroby tj. zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových váleč.hrobů, přemisťování nebo rušení váleč.hrobů včetně exhumací. Údržbou a úpravou se rozumí označení váleč. hrobu,  umístění pamětní desky, pomníku památníku nebo obdobného symbolu, včetně údržby váleč.hrobu, jeho okolí a přístupu k němu.

-  umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob

-  přemístění nebo zrušení a jinou změnu než údržbu a úpravu může jeho vlastník nebo vlastník nemovitosti, na níž je umístěn, provést jen na základě písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany. Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě souhlasu vlastníka nemovitosti a ministerstva.

 
Vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn, má právo

-  na náhradu za omezení užívání nemovitosti

-  na odprodej nemovitosti nebo její části státu, pokud je mu ztíženo její užívání v důsledku existence váleč. hrobu

-  vyjádřit se ke zřízení nového válečného hrobu.

Evidenci válečných hrobů vede obecní úřad obce s rozšířenou působností u těch, které jsou v jeho správním obvodu. Krajský úřad vede souhrnnou  evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje. Ministerstvo obrany v případě pochybností rozhoduje o tom, co je válečným hrobem, koordinuje péči o válečné hroby v ČR a v zahraničí, vede centrální evidenci válečných hrobů, poskytuje dotace podle zvláštního právního předpisu na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti a poskytuje úhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Cílem programu je udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Dotace Ministerstva obrany na realizaci akce je max. 80 % z celkových nákladů na stavební část realizace akce.

Minimální výše poskytované dotace je 50,0 tis. Kč.

Základní podmínkou poskytnutí dotace je předložení "Žádosti o státní dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby" a investičního záměru k realizaci dotace.

Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu.

Více informací na http://www.veterani.army.cz/pece-o-valecne-hroby

Evidenci válečných hrobů v rámci správního obvodu České Budějovice vede odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice se sídlem Kněžská ul. 19, České Budějovice, tel.č. 386 804 302.

Další informace: webové stránky Ministerstva obrany http://www.valecnehroby.army.cz/