Investiční odbor

Kde nás najdete

budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
vchod č. 3

Vedoucí odboru - 1. patro, kancelář č.  161
ekonomické oddělení - 2. patro, kancelář č. 250b
oddělení přípravy a realizace staveb - 2. patro, kancelář č. 260
oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb, kancelář č. 260

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Petr Polák
vedoucí odboru
386 802 201 polakp@c-budejovice.cz 161
Bc. Šárka Maršálková
sekretariát
386 802 202 marsalkovas@c-budejovice.cz 160
Ing. Milena Krtičková
vedoucí oddělení ekonomického
386 802 210 krtickovam@c-budejovice.cz 250b
Jana Kubíková, DiS.
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
386 802 214 kubikovaj@c-budejovice.cz 260
Ing. Lenka Růžičková
vedoucí oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb,
zástupce vedoucího odboru
386 802 208 ruzickoval@c-budejovice.cz 260

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací realizovaných Investičním odborem Magistrátu města České Budějovice.

Návrhy projektů mohou lidé podávat od 1. března do 30. dubna na webu probudejce.cz.

Činnost odboru

Investiční odbor zajišťuje veškeré investiční akce na území města Českých Budějovic, které jsou financovány z rozpočtu města.

Investiční akce jsou realizovány na základě požadavků a potřeb jednotlivých odborů Magistrátu města a občanů. Jedná se především o rekonstrukce komunikací včetně nových inženýrských sítí, výstavbu občanských a sportovních zařízení, nových mostů a lávek, obytných budov a objektů pro zajištění sociálních služeb, mostů a lávek.

Dále zajištuje drobné investiční akce např. cyklostezky, rekonstrukce chodníků, parkovišť a pod. Veškeré akce jsou uskutečňovány v souladu s rozhodnutím rady města a zastupitelstva města.

Činnost oddělení

Oddělení ekonomické

 • kontroluje finanční zajištění jednotlivých staveb
 • kontroluje čerpání rozpočtu statutárního města
 • inventarizuje investic, majetkoprávní převody
 • vede evidenci a správu rozpracovaných staveb
 • přípravuje plán investic včetně finančního ohodnocení staveb
   

Oddělení přípravy a realizace staveb a oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb úzce spolupracují s oddělením veřejných zakázek, tj. připravují technické podklady pro provedení zadávacího řízení na zhotovitele, po provedení výběru zajišťují realizaci díla včetně všech souvisejících činností.

Oddělení přípravy a realizace staveb

 • připravuje investiční záměr v rámci koncepce rozvoje investic statutárního města České Budějovice
 • zpracovává investiční požadavky pro dané období s rozdělením na jednotlivé roky
 • zajišťuje vypracování projektové dokumentacea její projednání
 • zpracovává podklady pro zadávací řízení
 • provádí vlastní dozor a technickou  kontrolu prováděných prací
 • zajišťuje přejímku díla od dodavatele a předání uživateli
 • zajišťuje provedení kolaudačního řízení
 • spolu s ekonomickým oddělením potvrzuje konečnou fakturu a prostavěnost na uvedené akci
 • zabezpečuje agendu související s participací občanů na rozpočtu statutárního města České Budějovice v podmínkách magistrátu města, přičemž postupuje v souladu s interními předpisy města upravující pravidla tzv. participativního rozpočtu; v rámci této agendy zajišťuje veškeré úkony a činnosti s výjimkou těch, které přísluší jednotlivým gesčním odborům nebo příslušným orgánům města;

 • ve stanoveném rozsahu organizuje komunikaci úřadu s občany, realizuje propagační
  a informační kampaně související s participativním rozpočtem města, provádí sběr a formální kontrolu návrhů a ve spolupráci se stálou pracovní skupinou a s ostatními odbory města zajišťuje kontrolu vhodnosti projektu

 • zajišťuje práci s daty, tzn. sběr dat z primárních i sekundárních zdrojů, analýzu
  a vyhodnocení dat pomocí statistických nástrojů a technik, vhodnou prezentaci a vizualizaci datových reportů včetně publikace informací na webových stránkách města.

Oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb

 • zajišťuje činnost v rámci uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice a ČEVAK a. s. o nájmu VH majetku
 • zajišťuje a realizuje protipovodňová opatření v rámci Statutárního města České Budějovice
 • eviduje VH majetek včetně aktualizace
 • připravuje investiční záměr v rámci koncepce rozvoje investic statutárního města
 • zajišťuje vypracování PD a její projednání
 • zpracovává podklady pro zadávací řízení
 • spolupracuje s dalšími odbory Magistrátu města při investičních záměrech a koncepci rozvoje města
 • zajišťuje zpracování kontrolních posouzení
 • provádí vlastní dozor a technickou kontrolu prováděných prací
 • spolu s ekonomickým oddělením potvrzuje konečnou fakturu a prostavěnost na uvedené akci
 • zajišťuje provedení kolaudačního řízení vodohospodářského díla
 • kontroluje čerpání finančních nákladů ČEVAK a.s.

 

Zákony dle kterých funguje odbor

Stavební zákon č. 183/2006 sb.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 309/2006 sb. Ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/1992 sb.zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb
Platné směrnice magistrátu města

Stránka byla upravena uživatelem Magdalena Králová, 27. 12. 2023.