Investiční odbor

Kde nás najdete

budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
vchod č. 3

Vedoucí odboru - 1. patro, kancelář č.  161
ekonomické oddělení - 2. patro, kancelář č. 250b
oddělení přípravy a realizace staveb - 2. patro, kancelář č. 260
oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb, kancelář č. 260

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Petr Polák
vedoucí odboru
386 802 201 polakp@c-budejovice.cz 161
Bc. Šárka Maršálková
sekretariát
386 802 202 marsalkovas@c-budejovice.cz 160
Ing. Milena Krtičková
vedoucí oddělení ekonomického
386 802 210 krtickovam@c-budejovice.cz 250b
Jana Kubíková, DiS.
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
386 802 214 kubikovaj@c-budejovice.cz 260
Ing. Lenka Růžičková
vedoucí oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb,
zástupce vedoucího odboru
386 802 208 ruzickoval@c-budejovice.cz 260

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru
Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2020.

Činnost odboru

Investiční odbor zajišťuje veškeré investiční akce na území města Českých Budějovic, které jsou financovány z rozpočtu města.

Investiční akce jsou realizovány na základě požadavků a potřeb jednotlivých odborů Magistrátu města a občanů. Jedná se především o rekonstrukce komunikací včetně nových inženýrských sítí, výstavbu občanských a sportovních zařízení, nových mostů a lávek, obytných budov a objektů pro zajištění sociálních služeb, mostů a lávek.

Dále zajištuje drobné investiční akce např. cyklostezky, rekonstrukce chodníků, parkovišť a pod. Veškeré akce jsou uskutečňovány v souladu s rozhodnutím rady města a zastupitelstva města.

Činnost oddělení

Oddělení ekonomické

 • kontroluje finanční zajištění jednotlivých staveb
 • kontroluje čerpání rozpočtu statutárního města
 • inventarizuje investic, majetkoprávní převody
 • vede evidenci a správu rozpracovaných staveb
 • přípravuje plán investic včetně finančního ohodnocení staveb
   

Oddělení přípravy a realizace staveb a oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb úzce spolupracují s oddělením veřejných zakázek, tj. připravují technické podklady pro provedení zadávacího řízení na zhotovitele, po provedení výběru zajišťují realizaci díla včetně všech souvisejících činností.

Oddělení přípravy a realizace staveb

 • připravuje investiční záměr v rámci koncepce rozvoje investic statutárního města České Budějovice
 • zpracovává investiční požadavky pro dané období s rozdělením na jednotlivé roky
 • zajišťuje vypracování projektové dokumentacea její projednání
 • zpracovává podklady pro zadávací řízení
 • provádí vlastní dozor a technickou  kontrolu prováděných prací
 • zajišťuje přejímku díla od dodavatele a předání uživateli
 • zajišťuje provedení kolaudačního řízení
 • spolu s ekonomickým oddělením potvrzuje konečnou fakturu a prostavěnost na uvedené akci
   

Oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb

 • zajišťuje činnost v rámci uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice a ČEVAK a. s. o nájmu VH majetku
 • zajišťuje a realizuje protipovodňová opatření v rámci Statutárního města České Budějovice
 • eviduje VH majetek včetně aktualizace
 • připravuje investiční záměr v rámci koncepce rozvoje investic statutárního města
 • zajišťuje vypracování PD a její projednání
 • zpracovává podklady pro zadávací řízení
 • spolupracuje s dalšími odbory Magistrátu města při investičních záměrech a koncepci rozvoje města
 • zajišťuje zpracování kontrolních posouzení
 • provádí vlastní dozor a technickou kontrolu prováděných prací
 • spolu s ekonomickým oddělením potvrzuje konečnou fakturu a prostavěnost na uvedené akci
 • zajišťuje provedení kolaudačního řízení vodohospodářského díla
 • kontroluje čerpání finančních nákladů ČEVAK a.s.

 

Zákony dle kterých funguje odbor

Stavební zákon č. 183/2006 sb.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 309/2006 sb. Ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/1992 sb.zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb
Platné směrnice magistrátu města

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 14. 2. 2022.