Jak a kde může vlastník kulturní památky získat finanční pomoc

Obce, kraje a stát poskytují vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky následujícími způsoby:

1)  Obce nebo kraje mohou ze svých rozpočtů poskytnout vlastníku kulturní památky příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka, a to rozhodnutím po provedeném správním řízení.

2)  Obdobně může o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, a to ze státního rozpočtu, rozhodnout ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má ministerstvo kultury k dispozici několik specializovaných programů.
 

Poskytovaných Ministerstvem kultury ČR

www.mkcr.cz

-  6 specializovaných programů na obnovu kulturních památek
-  1 program na podporu památek UNESCO
-  1 program na podporu občanským sdružením
-  1 program na podporu záchranných archeologických výzkumů
 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Je určen pro opravy kulturních památek na území měst s vyhlášenou městskou památkovou rezervací (MPR) nebo památkovou zónou (MPZ). Finanční příspěvky lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, právnických osob, fyzických osob a kraje.

Musí se jednat o obnovu nemovité kulturní památky (příp. movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou), která stojí na území MPR nebo MPZ.

Příspěvky poskytované v tomto programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.
 

Program záchrany architektonického dědictví

Je určen na obnovu a zachování kulturních památek, které tvoří nejcennější část architektonického dědictví ČR, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely, obranné městské a pevnostní systémy apod. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do Programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.
 

Havarijní program

Je určen na podporu a krytí finančních potřeb pro zabezpečení naléhavých oprav památek, především odstranění havarijního stavu střechy a staticky narušených nosných konstrukcí a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech. Nelze hradit modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství a stavebně-historické průzkumy a nelze zařadit akci, jejíž roční náklady přesáhnou 2 mil. Kč bez DPH.
 

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Je určen na obnovu a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka apod., které se nacházejí na území prohlášených vesnických památkových rezervací.
 

Program restaurování movitých kulturních památek

Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) movitých kulturních památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboženské účely (například obrazy a sochy v kostelech). 
 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.
 

Program Podpora pro památky UNESCO

Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management plánů, vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO. Účelem programu je podporovat všestranný rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR.

Program Kulturní aktivity v památkové péči

Program umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu  v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

Poskytovaných Krajským úřadem Jihočeského kraje  

www.kraj-jihocesky.cz 
 

Dotační program Kulturní dědictví

Opatření I. Movité kulturní dědictví: opatření je určeno na podporu zachování arestaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití.

Opatření II. Obnova drobné sakrální architektury: opatření je určeno na podporu zachování aobnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů atechnologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu.

Opatření III. Zvýšené náklady obnovy staveb vpamátkově chráněných územích: opatření je určeno na obnovu a zachování nemovitýchkulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí se vplošně památkově chráněném území za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení.

Opatření IV.  Předprojektová příprava obnovykulturních památek:  grantový program je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, kteránezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu. Pro průzkumy na jedné kulturní památce může být podán pouze jeden projekt.

Opatření V. Nemovité kulturní památky: grantový program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek vJihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví.

Poskytovaných městem České Budějovice  

www.c-budejovice.cz 
 

Dotační program města České Budějovice na podporu památkové péče

Obecným cílem dotačního programu je pomoci vlastníkům kulturních památek na území města při obnově památkově chráněného objektu, nebo některé jeho části, ale i při obnově ostatních objektů na území MPR České Budějovice, a zajistit tak zachování podstaty kulturních památek a zvýšení atraktivity města. Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu podá zájemcům administrátor – odbor památkové péče magistrátu města České Budějovice.