Jak může vlastník kulturní památky ušetřit na daních

V oblasti nepřímé finanční pomoci státu vlastníkům kulturních památek jsou některými daňovými předpisy stanovena osvobození od daní a daňová zvýhodnění.

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, upravuje osvobození od daně pro stavby, jež jsou kulturními památkami a na nichž jejich vlastníci provádějí stavební úpravy. Osvobození trvá po dobu osmi let počínaje rokem, jenž následuje po vydání kolaudačního souhlasu. Od daně z nemovitosti jsou dále osvobozeny budovy, jež jsou kulturními památkami a jsou na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem zpřístupněny veřejnosti pro výchovně-vzdělávací účely. Za určitých podmínek jsou od daně osvobozeny stavby

a) ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných sloužící k vykonání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správytěchto církví a náboženských společností,

b) stavby ve vlastnictví státu,

c) stavby ve vlastnictví obce a kraje, na jejichž území se nacházejí

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, určuje, že movité kulturní památky a jejich soubory jsou hmotným majetkem, který je vyloučen z odpisování. Z odpisování jsou vyloučena též umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, popř. jejich soubory v muzeích a památkových objektech.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (stav k 31. březnu 2011), umožňuje použití snížené sazby daně na vstupné do historických objektů.

Bližší informace k uvedeným daňovým výhodám poskytují finanční úřady.