Jak postupovat při obnově kulturních památek a památkově chráněných objektů

Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, se obnovou rozumí každá údržba, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba.

Postup vlastníka kulturní památky při zamýšlené obnově:

1.  Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu, jde-li o národní kulturní památku. Odbornou pomoc a potřebné podklady a informace v tomto případě poskytuje vlastníkovi kulturní památky odborná organizace státní památkové péče, tj. Národní památkový ústav. Národní památkový ústav také ke každému dokončenému stupni projektové dokumentace zpracuje písemné vyjádření, které bude použito jako podklad pro vydání závazného stanoviska.

2.  Obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě krajský úřad, vydá závazné stanovisko po písemném vyjádření Národního památkového ústavu. V tomto závazném stanovisku se uvede, zda vlastníkem navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést.

3.  Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, je pro vlastníka výhodné, když požádá úřad o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru obnovy. V případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje projektovou dokumentaci obnovy již podle předem stanovených podmínek.

4.  Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant s pracovníky Národního památkového ústavu z hlediska plnění podmínek stanovených v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytnuta bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumů, výzkumů a dokumentace archivované Národním památkovým ústavem. (Zákon nevylučuje ani případ, kdy je nutné zpracovat k základní projektové dokumentaci ještě podrobnou dokumentaci pro určité druhy zásahů nebo postupů při obnově kulturní památky). Národní památkový ústav zpracovává svůj odborný posudek písemně ke každé dokončené dokumentaci obnovy.

5.  Jedná-li se o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost na základě zvláštního povolení vydaného Ministerstvem kultury.

 

Formulář žádosti o závazné stanovisko odboru památkové péče magistrátu města

Formulář plné moci k žádosti o závazné stanovisko
 

Obdobný, výše uvedený postup je třeba dodržet také při zamýšlené adaptaci, opravě, rekonstrukci, nebo jiného stavebního zásahu u objektů, které:

-  nejsou kulturními památkami, ale nalézají se v památkové rezervaci, památkové zóně a v ochranných pásmech

Co musí obsahovat žádosti o vydání závazného stanoviska:

Vlastník kulturní památky nebo objektu v památkové rezervaci, památkové zóně a ochranném pásmu, uvede v žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče tyto údaje:

a)  název a umístění objektu, památky,
b)  popis současného stavu objektu, památky, s uvedením závad,
c)  předpokládaný rozsah obnovy nebo novostavby,

K žádosti budou přiloženy následující materiály:

- plné moci všech vlastníků s uvedením jejich souhlasu s požadovanou změnou
- aktuální katastrální snímek
- zpracovaná dokumentace dle stupně řízení (územní řízení, stavební řízení)
- kopii výpisu z obchodního rejstříku (pouze u právnických osob)
- pro řízení, která předcházejí vydání závazného stanoviska, je možné doložit i odborná vyjádření posuzující stav střešních konstrukcí, stav komínových těles, stav nosných zdí a podobně, popřípadě předchozí rozhodnutí orgánů státní památkové péče, fotodokumentaci

Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování musí obsahovat:

a) název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,
c) navrhovaný způsob restaurátorského zásahu.