Lovecký lístek

Žádost o lovecký lístek může podat osoba je starší 16 let se způsobilostí k právním úkonům, která složila zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je  žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem. Další podmínkou je bezúhonnost a pojištění podle §12 odst. 4 a §48 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti).

Žádost se podává na předepsaném tiskopisu osobně na Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí. Při zastupování cizince musí být vystavena pro zmocněnce plná moc.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- občanský průkaz (cizinec cestovní pas)
- doklad o pojištění
- doklad o zkoušce z myslivosti (cizinec předloží platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině)

Pro vyřízení žádosti na vydání loveckého lístku platí 30 denní lhůta, obvykle je žádost vyřízena dříve.

Poplatky:

1. vydání loveckého lístku s platností nejdéle
- na jeden den             30,-- Kč
- na pět dní                  50,-- Kč
- na 30 dní                   70,-- Kč
- na 6 měsíců             100,-- Kč
- na 12 měsíců           150,-- Kč


2. vydání loveckého lístku na dobu neurčitou  1000,-- Kč

3. na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce          75,- Kč

Formulář

Žádost o vydání loveckého lístku

Kontaktní osoba

Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, budova historické radnice, vchod č. 3
odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu, 3. patro
Ing. Čestmír Vlasák, č. dveří 353,  tel.: 386 801 121, email: VlasakC@c-budejovice.cz

Úřední hodiny

Pondělí    8:00  17:00 
Středa 8:00  17:00 
Pátek 8:00  11:30 
Stránka byla upravena 12. 10. 2022.