Odbor ochrany životního prostředí

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
vchod č. 3, 3. patro

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Kyrian Radek
vedoucí odboru
386 801 101 KyrianR@c-budejovice.cz 322
Fučíková Marcela

sekretariát vedoucího odboru

386 801 102 FucikovaM@c-budejovice.cz 322

Ing. Lapicová Johana

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

386 801 105 Lapicovaj@c-budejovice.cz 327
Ing. Pařízková Eva
vedoucí oddělení vodního hospodářství
386 801 115 ParizkovaE@c-budejovice.cz 351
Ing. Maršík Jaroslav, DiS.
vedoucí oddělení ochrany lesa a ZPF
386 801 119 MarsikJ@c-budejovice.cz 353
Ing. Růžičková Martina
vedoucí oddělení ochrany ovzduší a odpadů
386 801 114 RuzickovaM@c-budejovice.cz 325

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Informace odboru

Pokyny k vydání průkazu.

Vydání rybářského lístku.

Výsledky měření imisí ve městě vozem Horiba.

Přehled ke stažení ve formátu MS Excel.

Upozornění pro provozvatele starých kotlů.

Nejčastější otázky a odpovědi.

Funkci vodoprávního úřadu plní odbor ochrany životního prostředí.

Nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech 541/2021 Sb.

Krajinně ekologicky a esteticky významný volný krajinářský park s výskytem přírodních prvků.

Lesopark, nebo také volný krajinářský park je registrovaným významným krajinným prvkem.

 • Registrace zemědělských podnikatelů - vydávání osvědčení pro občany ČR a občany EU na oddělení ochrany ovzduší a odpadů
 • Povolování svodů hospodářských zvířat a příjem oznámení o konání veřejných vystoupení zvířat
 • Formuláře odboru ke stažení
 • Informace o stanovených záplavových územích významných vodních toků (Malše, Vltava a Dobrovodský potok) jsou k nahlédnutí u správce těchto vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice), dále na Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (ul. B. Němcové, České Budějovice) a na Oddělení vodního hospodářství zdejšího odboru.

Činnost odboru

Náplň podléhající přímo pod vedoucího odboru

 • Zpřístupňování a poskytování informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů veřejnosti
 • Zajištění výkonu státní správy jako dotčený orgán při správních řízeních
 • Řešení stížností na porušování zákonů z oblasti životního prostředí
 • Posuzování staveb z hlediska životního prostředí (záměry, projektové dokumentace) – státní správa
 • Projednávání přestupků a ukládání sankcí v rozsahu své působnosti podle zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Stanoviska k záměrům činností z hlediska životního prostředí – státní správa
 • Ekonomika odboru
 • Administrativa odboru

Činnost oddělení

Zákony dle kterých funguje odbor

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 • zákon č.  44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (§ 28 a §33)
 • zákon č. 200/1990 Sb, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb.,, o právu na informace o životním prostředí v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č.   93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Oddělení ochrany přírody a krajiny

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení vodního hospodářství

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • zákon č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých dalších zákonů v platném znění

Oddělení ochrany lesa a ZPF

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění
 • zákon č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství v platném znění
 • zákon č. 59/2003 Sb., kterým se mění zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) v platném znění

Oddělení ochrany ovzduší a odpady

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství (část podnikání v zemědělství) v platném znění
 • zákon  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - zákon v platném znění
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů  v platném znění              
 • zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění