Odbor ochrany životního prostředí

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
vchod č. 3, 3. patro

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru
386 801 101 MikaS@c-budejovice.cz 322
Marcela Fučíková

sekretariát vedoucího odboru

386 801 102 FucikovaM@c-budejovice.cz 322
Ing. Kyrian Radek
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, zástupce vedoucího odboru
386 801 105 KyrianR@c-budejovice.cz 327
Ing. Snížková Jaroslava
vedoucí oddělení vodního hospodářství
386 801 110 SnizkovaJ@c-budejovice.cz 351
Ing. Maršík Jaroslav, DiS.
vedoucí oddělení ochrany lesa a ZPF
386 801 119 MarsikJ@c-budejovice.cz 353
Ing. Růžičková Martina
vedoucí oddělení ochrany ovzduší a odpadů
386 801 114 RuzickovaM@c-budejovice.cz 325

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Informace odboru

Přehled ke stažení ve formátu MS Excel.

Výsledky měření imisí ve městě vozem Horiba.

Upozornění pro provozvatele starých kotlů.

Nejčastější otázky a odpovědi.

Vydání rybářského lístku.

Pokyny k vydání průkazu.

Funkci vodoprávního úřadu plní odbor ochrany životního prostředí.

Nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech 541/2021 Sb.

Krajinně ekologicky a esteticky významný volný krajinářský park s výskytem přírodních prvků.

Lesopark, nebo také volný krajinářský park je registrovaným významným krajinným prvkem.

 • Registrace zemědělských podnikatelů - vydávání osvědčení pro občany ČR a občany EU na oddělení ochrany ovzduší a odpadů
 • Povolování svodů hospodářských zvířat a příjem oznámení o konání veřejných vystoupení zvířat
 • Formuláře odboru ke stažení
 • Informace o stanovených záplavových územích významných vodních toků (Malše, Vltava a Dobrovodský potok) jsou k nahlédnutí u správce těchto vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice), dále na Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (ul. B. Němcové, České Budějovice) a na Oddělení vodního hospodářství zdejšího odboru.

Činnost odboru

Náplň podléhající přímo pod vedoucího odboru

 • Zpřístupňování a poskytování informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů veřejnosti
 • Zajištění výkonu státní správy jako dotčený orgán při správních řízeních
 • Řešení stížností na porušování zákonů z oblasti životního prostředí
 • Posuzování staveb z hlediska životního prostředí (záměry, projektové dokumentace) – státní správa
 • Projednávání přestupků a ukládání sankcí v rozsahu své působnosti podle zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Stanoviska k záměrům činností z hlediska životního prostředí – státní správa
 • Ekonomika odboru
 • Administrativa odboru

Činnost oddělení

Zákony dle kterých funguje odbor

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (§ 28 a §33)
 • zákon č. 200/1990 Sb, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb.,, o právu na informace o životním prostředí v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č.   93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Oddělení vodního hospodářství

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • zákon č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých dalších zákonů v platném znění

Oddělení ochrany lesa a ZPF

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění
 • zákon č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství v platném znění
 • zákon č. 59/2003 Sb., kterým se mění zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) v platném znění

Oddělení ochrany ovzduší a odpady

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství (část podnikání v zemědělství) v platném znění
 • zákon  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - zákon v platném znění
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů  v platném znění              
 • zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění