Nástěnka IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

(IPRÚ) je nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území v programovacím období 2014 - 2020. Řešené území je vymezeno na základě funkčních vazeb a představuje nejen jádrové město, ale i jeho spádové území. V celku tak vytvoří jednotlivé projekty synergický efekt. IPRÚ je nástrojem, pomocí kterého je možné čerpat významný objem dotací ze strukturálních fondů EU. IPRÚ zajišťuje provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu, a je v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU). Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí v programovém období 2014-2020. Kompletní administrace procesů v rámci nositele IPRÚ České Budějovice je v gesci Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice.

V současné době souběžně s implementací strategie v programovém období 2014-2020 probíhá příprava na programové období 2021-2027, kde bude Statutární město České Budějovice nositel nástroje územní dimenze Integrovaná teritoriální investice (ITI) a bude realizovat strategii pod názvem ITI Českobudějovické aglomerace. Bližší informace o nastavení ITI a průběhu přípravy naleznete na https://www.c-budejovice.cz/nastenka-iti

 

Kontakty IPRÚ, Příprava IPRÚ, Řídící výbor, pracovní skupiny, archiv výzev, Strategie IPRÚ České Budějovice 2014-2020

Aktuálně vyhlášené výzvy

Ministerstvo pro místní rozvoj nastavilo k datu 30. 6. 2021 ukončení vyhlašování výzev pro integrované nástroje IPRÚ.  Výzvy vyhlášené k tomuto datu byly ukončeny v listopadu 2021. Nové výzvy v rámci Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014-2020 z titulu ukončování operačního programu IROP a OP Doprava nebudou vyhlášeny. Subjekty z území mohou své projekty realizovat  v Programovém období 2021-2027, které je nyní ve fázi přípravy pod novým názvem Integrovaná teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 (ITI ČBA). Podrobné informace o příprave ITI ČBA naleznete na následujícím odkazu  https://www.c-budejovice.cz/nastenka-iti.

 

 

 

 

Realizované projekty

Pořízení 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem

K další obnově a modernizaci vozového parku MHD v Českých Budějovicích a blízkém okolí došlo v roce 2018 díky 8 novým nízkopodlažním CNG autobusům, které nahradily staré s naftovým pohonem.Dotace ve výši 48 960 000 Kč (85% z pořizovací ceny autobusů).

Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov

Modernizace a rekonstrukce celkem 9 úseků silnice II. třídy č. II/146 ve směru Hluboká nad Vltavou – Lišov (k.ú. Lišov, Levín u Lišova, Lhotice u Českých Budějovic, Hosín, Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou) v souhrnné délce 6,101 km proběhla v roce 2018 a vyřešila nevyhovující stavebně technický stav daných úseků silnice. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 48 018 74 Kč.

Pořízení 11 nízkopodlažních trolejbusů

Další obnova vozového parku trolejové trakce MHD v Českých Budějovicích proběhla v roce 2018 pořízením 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů, které nahradily staré trolejbusy se špatným technickým stavem. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 147 829 450 Kč (85% z pořizovací ceny trolejbusů).

Novostavba mateřské školky v obci Plav

Výsledkem této aktivity je nová mateřská škola v obci Plav s kapacitou 25 dětí. Vybudováním školky došlo k uspokojení poptávky občanů obce po školském zařízení pro předškolní děti. V tomto projektu se řešilo též vybavení objektu a jednotlivých místností. Do mateřské školy byl pořízen nábytek, didaktické pomůcky a hračky, byla vybavena kuchyň, jídelna a další provozní místnosti. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 12 128 000 Kč.

Pořízení 16 nízkopodlažních autobusů s CNG pohonem

Modernizace a ekologizace vozového parku MHD pořízením 16 moderních městských nízkopodlažních autobusů s CNG pohonem byla realizovaná v roce 2018; vozy mají tichý provoz, jsou plně klimatizované, s možností připojení k WIFI a nabíjení mobilů, dobře přístupné a využitelné pro handicapované osoby a rodiče s dětskými kočárky. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 92 963 439 Kč(85% z pořizovací ceny autobusů).

Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (IDS) pro oblast Českobudějovicka

Realizace dispečerského pracoviště pro řízení Integrovaného dopravního systému (IDS) Českobudějovicka zavedla jednotnou informační službu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, a to včetně podpůrného softwarového vybavení. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 2 027 250 Kč (85% z pořizovací ceny dispečerského pracoviště).

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice

Výstavba cyklolávky o délce 121 m, která převádí stezku pro pěší a cyklisty přes koryto řeky Vltavy u TJ Meteor v Českých Budějovicích, proběhla v roce 2018. Projekt zvýšil možnost využití dané oblasti pro cyklodopravu a zajistil bezpečné napojení levého břehu na mezinárodní cyklotrasu č. 12. Prostřednictvím IPRÚ ČB byl projekt podpořen částkou z fondů EU ve výši 16 313 187 Kč.

Cyklostezka v úseku ulic Horákové - Strakonická v Českých Budějovicích

Výstavba samostatné cyklostezky o délce 706 m, která spojila sídliště Máj a Šumava se sídlištěm Vltava a zlepšila i dopravní napojení směrem do centra, proběhla v roce 2017 a 2018.Cyklostezka byla součástí akce „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická)“, kterou město zrealizovalo společně s Jihočeským krajem. Prostřednictvím IPRÚ ČB byl projekt podpořen částkou ve výši 5 878 945 Kč.

Parkoviště Jírovcova

Záchytné parkoviště s kapacitou 181 parkovacích míst bylo v okrajové části širšího centra města vybudováno v roce 2018. Jeho součásti jsou chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, toalety a zastávka MHD, ze které odjíždějí pravidelné spoje elektrobusů směrem do centra města. Prostřednictvím IPRÚ ČB byl projekt podpořen částkou ve výši 7 673 617 Kč.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Předmětem projektu je výstavba nového třípodlažního pavilonu se dvěma třídami pro děti předškolního věku a navazujícím zázemím. Navrhovaný objekt je umístěn na původní půdorys stávajícího pavilonu, který nebyl mateřskou školou využíván a který byl kompletně odstraněn. Nově vybudovaný pavilon v Českých Budějovicích v lokalitě Suché Vrbné se stane součástí stávající mateřské školy Železničářská, která je jedním z pracovišť Mateřské školy Sedmikráska zřízené statutárním městem České Budějovice. Celková částka dotace ve výši 26 536 985,10 Kč.

Cyklostezka Rožnov - Včelná, k. ú. Č. Budějovice 7

Výstavba samostatné cyklostezky o délce 0,8489 km proběhla v roce 2017 a 2018 a přispěla k bezpečnějšímu pohybu cyklistů v jižní části města. Cyklostezka svedla cyklodopravu z frekventované Lidické třídy směrem do Rožnova, a po dokončení cyklostezky vybudované v rámci „jižní tangenty“ cyklisticky propojí České Budějovice s obcí Včelná. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 4 604 284 Kč.

Přístavba školy ZŠ Boršov - vybudování odborných učeben

Tímto projektem byla podpořena Základní škola v Boršově nad Vltavou, kde proběhly stavební práce související s výstavbou přístavby k stávající budově. V přístavbě se nachází učebna jazyků, kabinet pro vyučující cizích jazyků a učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií (IKT). Z nezpůsobilých výdajů zde vznikla i jídelna s kuchyní a zázemím. Přínosem projektu je pořízení nového a nejmodernějšího vybaven. Projekt přispěl k vyrovnání vzdělávacích podmínek s žáky větších městských škol.

Cyklostezka "U Lávky", České Budějovice

Výstavba samostatné cyklostezky o délce 214 m a šířce 2,5 m v ulici U Lávky byla dokončena v roce 2018 a významně zvýšila bezpečnost cyklistů v prostoru za nákladovým nádražím ČD a zároveň zajistila bezpečné napojení na cyklostezku vedoucí podél Zanádražní komunikace. Prostřednictvím IPRÚ ČB byl projekt podpořen částkou ve výši 1 674 177 Kč.

Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká

Modernizace odborné učebny fyziky s kapacitou 30 žáků proběhla na ZŠ Pohůrecká v Suchém Vrbném v roce 2018 a významným způsobem zlepšila podmínky technického vzdělávání na této škole. Učebnu využívá celý druhý stupeň školy a dále zájmové kroužky Robotika, Výzkumák a Programování LEGO robotů. Modernizace zahrnovala stavební úpravy, dodávku nábytku a dodávku velkého množství výukových pomůcek. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 3 138 670 Kč.

Nové technologie - předpoklad úspěšného vstupu na pracovní trh

Hlavní aktivitou tohoto projektu bylo pořízení nového vybavení do dvou odborných učeben Středního odborného učiliště v Lišově. Dnes jsou tyto učebny nově vybaveny moderním strojním vybavením - 13 novými šicími stroji, které umožní zkvalitnění odborného výcviku a práce čalouníků. Realizace projektu byla ukončena 31.12.2018. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 3 128 534,65 Kč.

Moderní jazyková multimediální učebna na ZŠ Kubatova

Modernizace odborné učebny pro výuku cizích jazyků  s kapacitou 24 žáků proběhla na Základní škole Kubatova v Českých Budějovicích v roce 2018 a významným způsobem zlepšila podmínky jazykového vzdělávání na této škole. Učebnu využívají děti od 3. třídy, modernizace zahrnovala stavební úpravy, dodávku nábytku a dodávku interaktivní tabule, vizualizéru, počítačů a sw.. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 2 527 873 Kč.

Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT

Cílem projektu byla realizace půdní vestavby na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích, kde vznikly 3 nové učebny pro zajištění a zkvalitnění výuky. Současně byl zajištěn bezbariérový přístup do nově vybudovaných učeben, aby některé otevřené studijní obory umožnily zapojení studentů s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro nové učebny v podkroví bylo nutné zřídit chráněnou únikovou cestu, kterou tvoří přístavba schodiště. Součástí projektu bylo prodloužení výtahu o 1 stanici do půdních prostor, výstavba sociálního zařízení a pořízení nábytku a ICT techniky. Díky projektu došlo k navýšení kapacity vzdělávacího zařízení. Prostřednictvím IPRÚ ČB byl projekt podpořen částkou ve výši 8 500 000 Kč.

Dokončení modernizace odborných učeben

Díky realizaci projektu na Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích došlo ke zlepšení podmínek vzdělávání a zkvalitnění výuky v rámci odborných předmětů a odborného výcviku žáků prostřednictvím modernizace odborných učeben tak, aby odpovídaly nejmodernějším technickým požadavkům v oblasti gastronomie. Díky tomu došlo k zefektivnění a zkvalitnění výuky, sekundárně pak je podpořena uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 2 784 447,85 Kč.

Laboratoř pro obor Rostlinolékařství

Realizací projektu byla zvýšena kvalita vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí přírodovědných předmětů. Dále byla zajištěna bezbariérovost objektu přístavbou osobního výtahu a bezbariérovým sociálním zařízením, které příjemce vybudoval z vlastních zdrojů. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích byla podpořena vybudováním a vybavením nové, moderní laboratoře pro nově akreditovaný obor Rostlinolékařství. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 3 938 236,82 Kč.

Modernizace odborných učeben přírodovědných, technických a jazykových v DDM České Budějovice

Díky projektu došlo ke zvýšení kvality vzdělávání v Domově dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Projekt se zaměřoval na modernizaci jazykové učebny, dále také učeben technických, řemeslných a přírodovědných. V rámci projektu byla řešena taktéž bezbariérová dostupnost učeben a potřeby dětí se SVP. Byla zakoupena 1 kompenzační pomůcka - schodolez. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 2 911 658,11 Kč.

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 21. 2. 2022.