Nástěnka IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

(IPRÚ) je nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území v programovacím období 2014- 2020. Navazuje na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) a umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os v rámci programů financovaných ERDF. Řešené území je vymezeno na základě funkčních vazeb a představuje nejen jádrové město, ale i jeho spádové území. V celku tak vytvoří jednotlivé projekty synergický efekt. IPRÚ je nástrojem, pomocí kterého je možné čerpat významný objem dotací ze strukturálních fondů EU. IPRÚ je zpracován dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zajišťuje provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu, a je v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU).Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí v programovém období 2014-2020. Kompletní administrace procesů v rámci nositele IPRÚ České Budějovice je v gesci Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice.

Kontakty IPRÚ

Příprava IPRÚ 

Řídící výbor, pracovní skupiny, archiv výzev

Strategie IPRÚ České Budějovice 2014-2020 

 

Aktuálně vyhlášené výzvy:

Výzva č. 24 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Cyklodoprava III

Výzva č. 23 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 Podpora využívání a rozvoje městské homadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Výzva č. 20 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.2.1 Vybudování obchvatových komunikací

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 12. 7. 2019.