Nakládání s nebezpečnými odpady

Nebezpečným odpadem jsou odpady, které vykazují aspoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů; v katalogu odpadů je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad anebo je smísen s některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů nebo je jím znečištěn.

Ostatní odpad je naopak odpad, který nesplňuje shora popsané. ORP České Budějovice může vydat povolení k upuštění od odděleného soustřeďování ostatních odpadů (§30). Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., od 1. října 2013 zrušila pro původce odpadů povinnost mít souhlas pro shromažďování a přepravu nebezpečných odpadů. Běžná firma provádí v oblasti nebezpečných odpadů pouze jejich shromažďování před předáním oprávněné osobě. Shromažďováním odpadu se pro účely nového zákona o odpadech 541/2020 Sb., rozumí soustřeďování odpadu v místě jeho vzniku, pokud uložení odpadu v místě shromažďování nepřesáhne dobu 1 roku.

Nebezpečné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně, pokud jsou splněny podmínky podle § 72 odst.2 zákona o odpadech 541/2021 Sb., mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady lze pouze v případě “úpravy odpadů v zařízení k úpravě, k využití nebo k odstranění odpadu“ - a to v rámci povolení provozu takového zařízení.

 

Kontaktní osoba
Ing. Martina Růžičková, tel.: 386 801 114, RuzickovaM@c-budejovice.cz

Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice

vchod č. 3, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, 3. patro, č. dveří 325