Oddělení dopravních přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova

 

správní odbor

Přestupkové řízení podle Zákona č.  250/2016 Sb.,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů § 23 - ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství

Přestupky  podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Přestupky podle § 16 odst.1,2) , § 16a Zákona č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Přestupky dle § 83) , § 83a) Zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Projednává přestupky podle § 42a, § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

ZAPLACENÍ POKUT uložených za přestupky oddělením dopravních přestupků správního odboru, případně splátky

(přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, dopravní přestupky, pořádkové pokuty atd.)

Správní odbor, pracoviště Jeronýmova ul. č. 1, 2, poschodí: Vendula Jindrová, tel. 386805021, případně pí. Marcela Šafránková, tel. 386805020

Občan je povinen pokutu případně náhradu nákladů řízení uloženou v přestupkovém řízení pravomocným rozhodnutím správního orgánu zaplatit ve stanovené výši a lhůtě.

Pokud dlužná částka není ve stanovené lhůtě zaplacena, správní orgán písemně vyzve občana k jejímu zaplacení v náhradní lhůtě. Pokud občan ani poté dlužnou částku nezaplatí, přikročí správní orgán k jejímu vymožení (srážkami ze mzdy anebo soudní exekucí).

Ze závažných důvodů může správní orgán občanu na jeho žádost povolit zaplacení pokuty ve splátkách.

Jak lze podat žádost:

Osobně, případně zaslat poštou s následnou osobní návštěvou, při které občan zaplatí správní poplatek a projedná se správním orgánem další podrobnosti splátek.

Žádost o povolení splátky pokuty by měla obsahovat:

- jméno a bydliště žadatele, datum sepsání žádosti
- číslo jednací, pod kterým bylo vedeno řízení a pokuta uložena
- datum vydání rozhodnutí, celková výše pokuty
- důvod žádosti o povolení splátek
- navrhovaná výše splátky a doba trvání splátkového kalendáře

Za podání žádosti o povolení zaplacení dlužné částky ve splátkách se ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích účtuje správní poplatek 400,-Kč, splatný při podání žádosti.

V souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, lze u uložených pokut využít tzv. splátkového kalendáře, kdy povinný (přestupce) osobně uzavře dohodu se správním orgánem o splátkách dlužné částky. Splátky jsou v měsíčních termínech a výše splátky je stanovena s přihlédnutím k výši dlužné částky a finančním možnostem občana. Správní orgán po provedeném řízení vydá rozhodnutí o povolení či nepovolení splátek, které se doručuje poštou do vlastních rukou.

Uloženou pokutu lze splácet poštovní poukázkou (pošta vyžaduje poplatek), převodem z účtu nebo osobní platbou na pokladně Magistrátu města České Budějovice.

Správní orgán po celou dobu splátkového kalendáře sleduje, zda je ze strany povinného dodržována dohoda o splátkách. Dodržuje-li povinný splátkový kalendář, nepočítá se mu po dobu povolených splátek penále.

V případě porušení dohody splátkového kalendáře (t. j. nesplácení dluhu), správní orgán nejprve písemně vyzve povinného k dodržování splátkového kalendáře. Pokud výzva není akceptována, přikročí správní orgán k vymáhání pokuty či nedoplatku pokuty všemi zákonnými prostředky, včetně soudní exekuce.

ZASTUPOVÁNÍ OPATROVANCŮ na základě rozhodnutí soudu

Správní odbor, pracoviště Jeronýmova ul. č. 1, 2. poschodí:  pí. Marcela Šafránková, tel. 386805020

 

správní odbor