Správní odbor

Kde nás najdete

Správní odbor, ul. Jeronýmova č. 1, 370 92 České Budějovice

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Jan Kostík
vedoucí odboru
386 805 501 KostikJ@c-budejovice.cz kancelář 309
Ing. Libor Trávníček
vedoucí oddělení majetkových přestupků, zástupce vedoucího odboru
386 805 011 TravnicekL@c-budejovice.cz kancelář 317
Ing. Pavel Bouček
vedoucí oddělení dopravních přestupků
386 805 003 BoucekP@c-budejovice.cz kancelář 412
Lenka Zachařová
sekretariát, ekonomka, evidence majetku
386 805 002 ZacharovaL@c-budejovice.cz kancelář 308
Jana Lohová
spisovna SO, zprávy o přestupkových řízeních vedených proti jednotlivým občanům
386 805 022 LohovaJ@c-budejovice.cz kancelář 410

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Druhy voleb v České republice a další informace o přípravě a průběhu voleb.

Oddělení majetkových přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova.

Ke shromáždění občanů není třeba žádné povolení, svolavatel však má povinnost ho ohlásit magistrátu města.

Dohled nad konáním veřejné sbírky zabezpečuje správní odbor magistrátu města.

Zprávy o pověsti a zprávy o přestupkových řízeních vedených proti občanovi vydává správní odbor. Posudek lze žádat pouze na svou osobu.

Ve výjimečných případech může správní odbor přistoupit na placení jím uložených pokut prostřednictvím splátek.

Provinilý řidič se zákazem řízení může požádat o upuštění od zbytku doby zákazu řízení. Správní odbor magistrátu města však žádá pouze v případě, že ten řidičův přestupek projednával.

Přestupky lze nahlásit na Policii ČR nebo na správním odboru magistrátu města.

Přestupkové řízení podle zákona č. 250/2016 Sb. \no odpovědnosti za přestupky a řízení o nich\n

Činnost odboru

Vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich , zákona č. 251/2016Sb., o některých přestupcích , přestupků na úseku občanských průkazů, na úseku zbraní a střeliva a dalších.

Vykonává státní správu na úseku voleb, referenda a sčítání lidu, veřejných sbírek a shromáždění.

Vymáhá pokuty a náhradu nákladů řízení o přestupcích, které projednal, vypracovává posudky-zprávy o pověsti občana a zprávy o přestupkových řízeních vedených proti občanovi pro státní orgány. 

Správní odbor na základě rozhodnutí soudu vykonává funkci veřejného opatrovníka. 

Činnost oddělení dopravních přestupků

eviduje a projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2016 Sb.,  

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

projednává přestupky podle § 16 odst.1,2) a  podle § 16a zákona č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

projednává přestupky podle § 42a, § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

projednává přestupky dle § 83 , § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

vymáhá pohledávky z dopravních přestupků a správních deliktů

zastupuje opatrovance na základě rozhodnutí soudu a zajišťuje péči o ně v rozsahu stanoveném soudem

Činnost oddělení majetkových přestupků

eviduje přestupkové věci

projednává přestupky zejména proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, proti  pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě a další

kontroluje dodržování jím uložených omezujících opatření

vymáhá pohledávky z majetkových a dalších přestupků,

zajišťuje organizaci a průběh všech druhů voleb, referenda a sčítání lidu

kontroluje veřejné sbírky konané na území statutárního města České Budějovice

přijímá oznámení a kontroluje shromáždění /tiskopisy oznámení o konání shromáždění jsou k dispozici na webových stránkách MM a na oddělení majetkových přestupků správního odboru v ul. Jeromýnova č. 1. Oznámení lze podat na podatelně MM nebo přímo na správním odboru/.

zastupuje opatrovance na základě rozhodnutí soudu a zajišťuje péči o ně v rozsahu stanoveném soudem

poskytuje poradenství ve věcech občanského soužití

Zákony dle kterých funguje odbor

Základními právními předpisy, kterými se správní odbor řídí při výkonu státní správy zákon č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich , zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád ve znění pozdějších předpisů,Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, z.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Další zákony ve kterých jsou upraveny přestupky a správní delikty např. zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů atd.. 

Další zákony kterými se řídí správní odbor

Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky