Oddělení majetkových přestupků - pracoviště ul. Jeronýmova

Statutární město České Budějovice nemá k vyřizování přestupků zřízen zvláštní orgán - komisi pro projednávání přestupků. V souladu s ustanovením § 60 zákona číslo  250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich tuto činnost zajišťuje u Magistrátu města České Budějovice orgán zřízený k výkonu státní správy - správní odbor, jehož součástí je oddělení majetkových přestupků.

 

správní odbor správní odbor

Obce projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a další.

Obce jsou oprávněny vykonávat státní správu v rozsahu a za podmínek stanovených zákony, a to v rámci tzv. přenesené působnosti. Výkonem státní správy se obec v žádném případě nestává orgánem státní správy.

 

správní odbor

Základními právními předpisy na úseku přestupků jsou Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích , Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů.

Seznam obcí se kterými má Statutární město České Budějovice uzavřeny veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v souladu s ustanovením § 63 odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů -  t.j. za uvedené obce projednávají přestupky dle § 60  Zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/layout/sloupec-1/so...

Nejčastěji projednávané jsou přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a v dopravě. Dále kontroluje dodržování jím uložených omezujících opatření.

SHROMÁŽDĚNÍ

Správní odbor, pracoviště Jeronýmova 1, 3. poschodí:

pí. Mgr. Petra Šafránková, tel. 386 805 030, e-mail: SafrankovaP@c-budejovice.cz

pí. Jaroslava Kovaříková, tel.386 805 023, e-mail: KovarikovaJa@c-budejovice.cz

Formulář  na shromáždění: Oznámení shromáždění - tiskopis II.pdf

Problematiku shromáždění upravuje zákon č. 84/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v němž jsou uvedeny kromě jiného i oprávnění a povinnosti svolavatele a povinnosti účastníků shromáždění.

Kdo může svolat shromáždění:

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo skupina osob (svolavatel).

Co musí svolavatel udělat:

Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu – Magistrátu města České Budějovice, Správnímu odboru,  (tiskopis je k dispozici na webových stránkách magistrátu města anebo na správním odboru).

Svolání shromáždění oznamuje svolavatel obecnímu (městskému) úřadu, v jehož obvodu se má shromáždění konat.

Oznámení shromáždění není zpoplatněno.

Co má být uvedeno v oznámení:

- účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;
- předpokládaný počet účastníků shromáždění;
- opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;
- má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;
- jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa hlášeného pobytu (jde-li o cizince) a adresu pro doručování (neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele) a adresa pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj;
- jméno, příjmení , trvalý pobyt a kontaktní údaje toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.

Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Jaké jsou tresty za nesplnění zákonem stanovené povinnosti:

Pokud se občan dopustí jednání uvedených v § 14 zákona, spáchá přestupek proti právu shromažďovacímu, za který mu může být uložena pokuta až do výše 15.000,- Kč. V případě přestupku právnických osob dle § 14a může být uložena pokuta až do výše 30.000,-Kč.

VEŘEJNÉ SBÍRKY

Správní odbor, pracoviště Jeronýmova 1, 3. poschodí:

Mgr. Petra Šafránková, tel. 386 805 030, e-mail: SafrankovaP@c-budejovice.cz

Jaroslava Kovaříková, tel. 386 805 023, e-mail: KovarikovaJa@c-budejovice.cz

Problematiku veřejných sbírek upravuje zákon č. 117/2001 Sb., v němž jsou uvedeny kromě jiného povinnosti pořadatele veřejné sbírky.

Kdo může veřejnou sbírku konat:

Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zákonem pouze právnická osoba.

Co musí učinit ten, kdo chce sbírku konat:

Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby, a to tak, aby tento úřad oznámení o konání sbírky obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky. Krajský úřad vydá osvědčení o přijetí oznámení o konání sbírky.

Jaké jsou povinnosti před konáním sbírky:

Právnická osoba, která koná sbírku sběracími listinami, musí před zahájením sbírky předložit Magistrátu města České Budějovice, Správnímu odboru,  sběrací listiny mající náležitosti uvedené v odstavci 1 se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí; o ověřeném počtu sběracích listin vydá obecní úřad právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění magistrátu města anebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení a proti neoprávněnému otevření. Zabezpečené pokladničky magistrát města zapečetí.

Jaké jsou povinnosti po ukončení veřejné sbírky:

Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem magistrátu města. Otevření pokladničky musí být přítomni 2 oprávnění zástupci právnické osoby a 1 zaměstnanec magistrátu města.

V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.

-----

ZAPLACENÍ POKUT uložených za přestupky oddělením majetkových přestupků správního odboru, případně splátky

(přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, některé dopravní přestupky, atd..)

Správní odbor, pracoviště Jeronýmova ul. č. 1, 2. poschodí: pí. Marcela Šafránková, tel. 386805020, případně Vendula Jindrová, tel. 386805021

Občan je povinen pokutu případně náhradu nákladů řízení uloženou v přestupkovém řízení pravomocným rozhodnutím správního orgánu zaplatit ve stanovené výši a lhůtě.

Pokud dlužná částka není ve stanovené lhůtě zaplacena, správní orgán písemně vyzve občana k jejímu zaplacení v náhradní lhůtě. Pokud občan ani poté dlužnou částku nezaplatí, přikročí správní orgán k jejímu vymožení (srážkami ze mzdy anebo soudní exekucí).

Ze závažných důvodů může správní orgán občanu na jeho žádost povolit zaplacení pokuty ve splátkách.

Jak lze podat žádost:

Osobně, případně zaslat poštou s následnou osobní návštěvou, při které občan zaplatí správní poplatek a projedná se správním orgánem další podrobnosti splátek.

Žádost o povolení splátky pokuty by měla obsahovat:

- jméno a bydliště žadatele, datum sepsání žádosti
- číslo jednací, pod kterým bylo vedeno řízení a pokuta uložena
- datum vydání rozhodnutí, celková výše pokuty
- důvod žádosti o povolení splátek
- navrhovaná výše splátky a doba trvání splátkového kalendáře

Za podání žádosti o povolení zaplacení dlužné částky ve splátkách se ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích účtuje správní poplatek 400,-Kč, splatný při podání žádosti.

V souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, lze u uložených pokut využít tzv. splátkového kalendáře, kdy povinný (přestupce) osobně uzavře dohodu se správním orgánem o splátkách dlužné částky. Splátky jsou v měsíčních termínech a výše splátky je stanovena s přihlédnutím k výši dlužné částky a finančním možnostem občana. Správní orgán po provedeném řízení vydá rozhodnutí o povolení či nepovolení splátek, které se doručuje poštou do vlastních rukou.

Uloženou pokutu lze splácet poštovní poukázkou (pošta vyžaduje poplatek), převodem z účtu nebo osobní platbou na pokladně Magistrátu města České Budějovice.

Správní orgán po celou dobu splátkového kalendáře sleduje, zda je ze strany povinného dodržována dohoda o splátkách. Dodržuje-li povinný splátkový kalendář, nepočítá se mu po dobu povolených splátek penále.

V případě porušení dohody splátkového kalendáře (t. j. nesplácení dluhu), správní orgán nejprve písemně vyzve povinného k dodržování splátkového kalendáře. Pokud výzva není akceptována, přikročí správní orgán k vymáhání pokuty či nedoplatku pokuty všemi zákonnými prostředky, včetně soudní exekuce.

---------

ZASTUPOVÁNÍ OPATROVANCŮ na základě rozhodnutí soudu

Správní odbor, pracoviště Jeronýmova ul. č. 1, 2. poschodí: pí. Marcela Šafránková, tel. 386805020,

VOLBY

Správní odbor, pracoviště Jeronýmova ul. č. 1, 2. poschodí:

pí. Marcela Šafránková, tel. 386805020, případně Ing. Libor Trávníček, tel. 386805011