Matriční úřad

Kde nás najdete

Vedoucí odboru: 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice, 1. patro - kancelář č. 111

Oddělení matrik:
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice, 1. patro - kancelář č. 111, 134, 135a, 135b, 135c, 136, přízemí - přepážka č. 9 a 10

Oddělení EO, OP, CD a ŘP:

  • nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice

přízemí - přepážka č. 11 a 12 - ohlašovna trvalého pobytu
přízemí - přepážka č. 13 a 14 - rušení trvalého pobytu

  • Jeronýmova 1

přízemí - kancelář č. 116 a 117 - pracoviště cestovních dokladů
přízemí - kancelář č. 119 - výdej OP a příjem žádostí o OP
přízemí - kancelář č. 113 a 121 - úsek správního řízení ŘP
1. patro - kancelář č. 211 - 216 - pracoviště evidence obyvatel a občanských průkazů
1. patro - kancelář č. 217 - 219 - pracoviště řidičských průkazů

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Andrea Kašparová
vedoucí oddělení matrik, pověřená vedením odboru
386 802 117 kasparovaa@c-budejovice.cz

111, budova radnice

Ing. Kateřina Soukupová

vedoucí oddělení EO, OP, CD a ŘP

386 805 137 soukupovak@c-budejovice.cz 112, Jeronýmova 1

Další kontakty

Potřebuji vyřídit Telefon Kancelář/přepážka
Občanské průkazy 386 805 138-44 212, 213, 219, 217/ 9,11,12,18,19; Jeronýmova 1
Výdej občanského průkazu 386 805 132 119/ 5-6; Jeronýmova 9
Cestovní doklady 386 805 121-4 116,117/ 1-4, Jeronýmova 1
Řidičské průkazy 386 805 126 - 130; 386 805 163

217-219,/ 13-17, Jeronýmova 1

Správní řízení řidičských průkazů 386 805 161-2; 386 805 164; 386 805 165-166 113, 121/  7-8; Jeronýmova 1
Ohlašovna pobytu 386 802 108-9 035b/ 11-12; budova radnice
Rušení pobytu 386 802 111-3 035a/ 13-14; budova radnice
Matrika narození 386 802 118; 386 802 120 136; budova radnice
Matrika manželství a registrovaného partnerství 386 802 122; 386 802 119 135b, 135c; budova radnice
Matrika úmrtí 386 802 117; 386 802 121 111, 135a; budova radnice
Stejnopisy matričních dokladů, potvrzení o žití 386 802 115 134; budova radnice
Změny jména a příjmení 386 802 117 111; budova radnice
Ověřování 386 802 124-5 035c/ 9-10; budova radnice
Vítání občánků 386 802 124-5 035c/ 9-10; budova radnice

Kontakty všech zaměstnanců odboru / Úřední hodiny

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Veškeré náležitosti potřebné k uzavření sňatku.

Pro rodiče miminek narozených od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Postup a náležitosti k vydání občanského průkazu.

Návod, jak požádat o vydání cestovního pasu.

Přihlášení, ukončení a zrušení pobytu.

Oddělení matrik - budova historické radnice.

Duplikáty matričních dokladů (rodné listy, úmrtní listy apod.) vystavuje oddělení matrik v historické budově radnice.

Vystavení úmrtního listu.

Seznam oddávajících

Jakým způsobem získat rodný list pro narozené dítě.

Návod, jak požádat o vydání řidičského průkazu. Vyřizuje matriční úřad v budově Jeronýmova 1.

Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy - pracoviště Jeronýmova 1. Ohlašovna pobytu - přízemí radnice, vchod č. 3.

Činnost odboru

Matriční úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí; vydávání stejnopisů matričních dokladů; ověřování listin; žádosti o výpis z rejstříku trestů; změny jména a příjmení; agendu evidence obyvatel včetně změn a rušení trvalých pobytů; agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

Činnost oddělení

Oddělení matrik

1. Zajišťuje komplexní agendu narození
2. Zajišťuje komplexní agendu manželství
3. Zajišťuje komplexní agendu registrovaného partnerství
4. Zajišťuje komplexní agendu úmrtí
5. Zajišťuje ověřování kopií listin a podpisů na listinách
6. Zajišťuje žádosti o výpis z rejstříku trestů
7. Zajišťuje správní řízení ve věci změn jména a příjmení
8. Zajišťuje potvrzení o žití pro použití v cizině
9. Zajišťuje zápisy matričních událostí nastalých v cizině do zvláštní matriky

Oddělení  EO, OP, CD a ŘP

1. Zajišťuje evidenci obyvatel pro správní obvod Mm České Budějovice
2. Zajišťuje změny trvalého pobytu
3. Zajišťuje rušení trvalého pobytu
4. Zajišťuje komplexní agendu občanských průkazů
5. Zajišťuje komplexní agendu cestovních dokladů
6. Zajišťuje komplexní agendu řidičských průkazů
7. Zajišťuje správní řízení na úseku odebrání a vrácení řidičských průkazů

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Stránka byla upravena uživatelem Andrea Kašparová, 4. 7. 2024.