Ohlášení shromáždění občanů

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky anebo skupina osob (svolavatel).

Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu – Magistrátu města České Budějovice, správnímu odboru, (tiskopis je k dispozici na webových stránkách magistrátu města anebo na správním odboru).

Svolání shromáždění oznamuje svolavatel obecnímu (městskému) úřadu, v jehož obvodu se má shromáždění konat, tak, aby úřad oznámení obdržel aspoň 5 dnů předem.

Oznámení shromáždění není zpoplatněno. Za porušení povinností svolavatele nebo účastníka shromáždění může být uložena pokuta až do výše 15.000,- Kč, v případě právnické osoby pak pokuta až do výše 30.000,- Kč.

Co má být uvedeno v oznámení:

- účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na  veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení
- předpokládaný počet účastníků shromáždění
- opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení
- má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení 

- jméno, příjmení, trvalý pobyt a kontaktní údaje svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení, bydliště a kontaktní údaje toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem
- jméno, příjmení, trvalý pobyt a kontaktní údaje toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele

Kontaktní osoby na Magistrátu města České Budějovice

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Bc. Nikol Zbořilová
správní odbor, oddělení majetkových přestupků
386 805 023

zborilovan@c-budejovice.cz

pracoviště Jeronýmova 1,
3. poschodí, č. dveří 408
Klára Vojslavská
správní odbor, oddělení dopravních přestupků
386 805 030 VojslavskaK@c-budejovice.cz pracoviště Jeronýmova 1,
3. poschodí, č. dveří 408

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Problematiku shromáždění upravuje zákon č. 84/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v němž jsou uvedeny kromě jiného i oprávnění a povinnosti svolavatele a povinnosti účastníků shromáždění.