Odbor rozvoje a veřejných zakázek

Kde nás najdete

náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice

vedoucí odboru - 2. patro - kancelář číslo 214
oddělení dotací a rozvoje aglomerace - 1. patro - kancelář číslo 137, 138; 2. patro - kancelář číslo 212, 218; 3. patro - kancelář číslo 364
oddělení veřejných zakázek - 2. patro - kancelář číslo 213, 215; 3. patro - kancelář číslo 362, 363 
oddělení participativního rozpočtu - 2. patro - kancelář číslo 216

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Dagmar Baumruková, MPA
vedoucí odboru
386 803 201 baumrukova@c-budejovice.cz 214
Ing. Zuzana Fišerová
vedoucí oddělení dotací a rozvoje aglomerace, zástupce VO
386 803 208 fiserovaz@c-budejovice.cz 212
Dagmar Zegermacherová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
386 803 220 zegermacherovad@c-budejovice.cz 362
Ing. Renata Gondeková
vedoucí oddělení participativního rozpočtu
386 803 203 gondekovar@c-budejovice.cz 216

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Představení participativního rozpočtu

Pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města České Budějovice a jím zřizovaných příspěvkových organizací je zpřístupněn systém Tender arena.

Činnost odboru

Zabezpečuje v rámci samostatné působnosti města agendu dotačních programů, strategických plánů města a integrovaných strategií Českobudějovické aglomerace. Dále zajišťuje participaci občanů na rozpočtu statutárního města a další obdobné agendy související s ekonomickým rozvojem města.

Odbor zabezpečuje rovněž agendu veřejných zakázek v rámci statutárního města České Budějovice, a to ve spolupráci s jednotlivými gesčními odbory a příspěvkovými organizacemi, v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy města. 

Odbor plní i další úkoly na výše uvedeném úseku samostatné působnosti vyplývající pro město z příslušných právních předpisů, popř. úkoly svěřené odboru vnitřními předpisy města, usneseními orgánů města či uložené tajemníkem magistrátu. 

Odbor rozvoje a veřejných zakázek zajišťuje též metodickou pomoc jiným odborům a organizacím města v záležitostech spadajících do náplně jeho činnosti. Odbor úzce spolupracuje s orgány města při plnění samosprávných úkolů města a zajišťuje nezbytnou součinnost s orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a jiné).

Činnost oddělení

I. Oddělení dotací a rozvoje aglomerace

• zajišťuje přípravu a implementaci integrovaných strategií Českobudějovické aglomerace v souladu se Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

• stanovuje postupy implementace evropských fondů v podmínkách města pro oblasti integrovaných strategií, a to v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR; spolupracuje s řídícími orgány operačních programů při přípravě a implementaci nástroje územní dimenze. Monitoruje plnění strategie pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a ve vztahu k SEA;

• zajišťuje kompletní administraci procesů, které je jako nositel integrované strategie povinen vykonávat (vyhlašování výzev nositele, jednání řídícího výboru, jednání pracovních skupin),
a metodicky spolupracuje při přípravě a realizaci projektů nositele a ostatních subjektů;

• připravuje, zpracovává a vede veškerou agendu spojenou s programy EU i s dotačními programy ČR, tj. předkládá žádosti o dotaci, monitorovací zprávy a žádosti o platbu, dohlíží na dodržování povinné publicity, dohlíží na plnění časového i finančního harmonogramu, zajišťuje archivaci dokumentace těchto projektů, koordinuje průběh kontrol a přípravu vyžádaných podkladů v souvislosti s dotačními projekty – je garantem dotačních projektů;

• aktivně spolupracuje se všemi odbory a pracovníky magistrátu, institucemi, fyzickými
a právnickými osobami a občany v území Českobudějovické aglomerace, kteří se na konkrétních dotačních projektech podílejí;

• vyhledává možné národní a regionální zdroje financování projektů související s náplní činnosti odborů magistrátu města, odbory o těchto zdrojích a termínech informuje. Sleduje průběžné změny ve směrnicích státních podpor, investičních a neinvestičních dotací;

• podílí se na vytváření strategického plánu města a druhotných strategií rozvoje a monitoruje
a koordinuje realizaci jednotlivých dílčích projektů Akčního plánu;

II. Oddělení veřejných zakázek

• zabezpečuje agendu zadávání veřejných zakázek v podmínkách magistrátu města a v případech určených orgány města i pro další organizace zřizované městem či jiné subjekty, přičemž postupuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a aktuálního vnitřního předpisu upravujícího pravidla zadávání veřejných zakázek; v rámci této agendy zajišťuje veškeré úkony a činnosti s výjimkou těch, které přísluší jednotlivým gesčním odborům nebo příslušným orgánům města či jiným subjektům,

• oddělení tak především metodicky řídí ostatní odbory při přípravě veřejných zakázek
a v průběhu zadávacího řízení, ve stanoveném rozsahu připravuje a organizuje zadávací řízení, zpracovává a vyhodnocuje statistické informace o zadávacích řízeních, zajišťuje plnění povinností města při zveřejňování informací o zadávacích řízeních a plní i další úkoly mu svěřené,

• aktivně dohlíží na dodržování souvisejících právních a vnitřních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek a činí návrhy na zjednání nápravy a na zlepšení celkového systému zadávání veřejných zakázek,

• zajišťuje organizaci a administraci soutěží o návrh v souladu se Soutěžním řádem ČKA; v rámci této činnosti zajišťuje veškeré úkony a činnosti s výjimkou těch, které přísluší jednotlivým gesčním odborům nebo příslušným orgánům města či jiným subjektům.

III. Oddělení participativního rozpočtu

• zabezpečuje agendu související s participací občanů na rozpočtu statutárního města České Budějovice v podmínkách magistrátu města, přičemž postupuje v souladu s interními předpisy města upravující pravidla tzv. participativního rozpočtu; v rámci této agendy zajišťuje veškeré úkony a činnosti s výjimkou těch, které přísluší jednotlivým gesčním odborům nebo příslušným orgánům města;

• ve stanoveném rozsahu organizuje komunikaci úřadu s občany, realizuje propagační
a informační kampaně související s participativním rozpočtem města, provádí sběr a formální kontrolu návrhů a ve spolupráci se stálou pracovní skupinou a s ostatními odbory města zajišťuje kontrolu vhodnosti projektu;

• zajišťuje práci s daty, tzn. sběr dat z primárních i sekundárních zdrojů, analýzu
a vyhodnocení dat pomocí statistických nástrojů a technik, vhodnou prezentaci a vizualizaci datových reportů včetně publikace informací na webových stránkách města.

Zákony dle kterých funguje odbor

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

Stránka byla upravena uživatelem Soňa Išková, 28. 2. 2023.