Údržba komunikací

Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud se neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Za tímto účelem schvaluje každoročně rada města operační plán zimní údržby a plán letní údržby na celém katastru statutárního města České Budějovice (mimo průjezdní úseky státní a krajské silniční sítě). Plány na jeden rok vycházejí z roku předchozího, přičemž se vždy dělají úpravy. 

Plán letní údržby

Cílem je zajištění úklidu motoristických a nemotoristických komunikací a přilehlých prostor nacházejících se na území města. Do plánu letní údržby komunikací je zahrnuto rovněž celoroční ruční (blokové) čištění. To bude probíhat po celou dobu platnosti plánu letní údržby komunikací, pokud nebude rozhodnuto jinak. Jedná se o činnost, která zahrnuje ruční odstraňování plevele škrabkou z chodníků, cyklostezek a komunikací v kombinaci s chemickým postřikem k zabránění šíření plevele během vegetační doby. Ve druhé polovině roku se blokové čištění zaměří na ulice se zvýšeným spadem listí pod stromy a v blízkosti parků.

Harmonogram celoročního blokového čištění ulic se řídí dle úrovně výskytu plevele a listí v daných lokalitách. Úklid bude prováděn operativně na základě výsledků denních kontrol nebo na základě podnětů od občanů. Pořadí čištění bude určeno odborným pracovníkem společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. a schváleným zástupcem města, a to vždy jeden týden dopředu. Tento postup se bude cyklicky opakovat a přesouvat čištění na vybrané lokality města podle stavu komunikací. Zapojení technického vybavení je možné, záleží na velikosti čištěné plochy a struktuře povrchů včetně klimatických podmínek.

Operační plán zimní údržby

Cílem zimní údržby místních komunikací je zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, tj. zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, vzniklých zimními povětrnostními vlivy, a to na základě příslušného operačního plánu. Pro potřeby zimní údržby komunikací je činnost zahájena dne 1. listopadu daného roku a ukončena 31. března roku následujícího, pokud vývoj klimatických podmínek neurčí jinak. V případě, že nebude nutno provádět uvedenou údržbu, bude prováděcí společnost FCC České Budějovice, s.r.o. zajišťovat čištění komunikací dle plánu letní údržby v upraveném rozsahu dle klimatických podmínek.

Blokové čištění - plán na 34. týden a výhled na 35. týden

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 22. 8. 2023.