Údržba komunikací

Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud se neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Za tímto účelem schvaluje každoročně rada města operační plán zimní údržby, jarní komplexní plán údržby a plán letní údržby na celém katastru statutárního města České Budějovice (mimo průjezdní úseky státní a krajské silniční sítě). 

Plány na jeden rok vycházejí z roku předchozího, přičemž se vždy dělají úpravy. Harmonogram jarního úklidu se přizpůsobuje velikonočním svátkům, což je pohyblivý svátek, a dvěma květnovým státním svátkům. Letní plán údržby se mění v jednotlivých protokolech, kdy se přidávají nové komunikace, případně se mění také technika.

Operační plán zimní údržby

Cílem zimní údržby místních komunikací je zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, tj. zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, vzniklých zimními povětrnostními vlivy, a to na základě příslušného operačního plánu. Pro potřeby zimní údržby komunikací je činnost zahájena dne 1. listopadu daného roku a ukončena 31. března roku následujícího, pokud vývoj klimatických podmínek neurčí jinak. V případě, že nebude nutno provádět uvedenou údržbu, bude prováděcí společnost FCC České Budějovice, s.r.o. zajišťovat čištění komunikací dle plánu letní údržby v upraveném rozsahu dle klimatických podmínek.

Jarní komplexní plán údržby

Cílem jarního komplexního plánu údržby komunikací je zajištění úklidu motoristických komunikací a přilehlých prostor (úseky trvale obsazené vozidly). Úklidová činnost bude letos zahájena 4. dubna a ukončena 30. června, pokud vývoj klimatických podmínek neurčí jinak. Město České Budějovice je rozděleno do 57 oblastí v nichž úklid probíhá v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod. mimo sobot a nedělí a státních svátků. Zahrnuje zejména ruční předčištění ošetřované plochy na místech obtížně dosažitelných strojním úklidem, zvlhčení a strojní úklid dotčené plochy, úklid přilehlých chodníků (je-li tento výkon součástí objednaného plnění) a následný odvoz smetků na určenou skládku.

V průběhu jarního komplexního úklidu pokračuje čistění komunikací dle harmonogramu pro letní údržbu komunikací.

Plán letní údržby

Cílem letní údržby komunikací je zajištění úklidu motoristických a nemotoristických komunikací a přilehlých prostor nacházejících se na území města. Plán letní údržby je platný od termínu ukončení zimní údržby do zahájení následující zimní údržby, pokud vývoj klimatických podmínek neurčí jinak. Před a po tomto termínu budou případné následky klimatických podmínek zmírňovány dle konkrétní situace bez zbytečných průtahů, přiměřeně ke vzniklé situaci. Provádění letní údržby řídí odpovědní pracovníci FCC České Budějovice, kteří při řízení využívají pokynů a podnětů operačního štábu zasedajícího dle potřeby po celé letní období minimálně 1x měsíčně.