Připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci

1. Nejprve je potřeba oslovit projektanta, nejlépe s autorizací na dopravní stavby, který navrhne technické řešení připojení a vyhotoví projektovou dokumentaci pro připojení sousední nemovitosti ke komunikaci.

Dokumentace by měla obsahovat:
- technickou zprávu,
- situaci širších vztahů,
- zákres rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110, resp. ČSN 73 6102
- příčný a podélný řez připojení, návrh konstrukčních vrstev a zpevnění, řešení odvodnění – aby nedocházelo ke stékání vody na komunikaci
- specifikaci pro jaká vozidla bude připojení sloužit, určení počtu vozidel pro která bude připojení sloužit, V případě vjezdu pro více vozidel musí být vlečnými křivkami prokázáno, že vozidlo má možnost se v areálu či objektu otočit a vjíždět i vyjíždět popředu.
- ověření šířky navrhovaného vjezdu dle vlečných křivek největšího přípustného vozidla,
- doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k připojované nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí). Není to však podmínkou, správní orgán by měl mít možnost tyto údaje získat sám.

Dokumentace musí být dle všech platných předpisů a ČSN, zejména dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
a dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací ve znění Změny Z1 z února roku 2010. Podle druhu připojení dleČSN 73 6101 a ČSN 73 6102.

Z předložené dokumentace musí být zřejmé, že zřízením připojení či jeho provozem nedojde k ohrožení či omezení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku komunikace. Projektant s autorizací na dopravní stavby garantuje správnost a úplnost zpracované dokumentace a její soulad s vyhláškou č. 104/1997 Sb. a citovanými ČSN.

2. Dále žadatel (většinou je to projektant, kdo vyřizuje žádost kompletně až do fáze vydání rozhodnutí) podá žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci u příslušného silničního správního úřadu, v Českých Budějovicích tedy odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.

K žádostipřiloží:  
- projektovou dokumentaci dle bodu 1. (nejlépe 3 paré)
- doklad o zaplacení správního poplatku 500 Kč.

3. Odbor dopravy v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb. dokumentaci přezkoumá, následně zašle Policii ČR a správci komunikace a vyžádá si jejich předchozí souhlas. ( Žadatel, který má zájem na rychlejším vyřízení žádosti by měl ve vlastním zájmu předkládat dokumentaci k žádosti ve 3 paré, aby ji mohl správní úřad rozeslat současně, jak Policii ČR, tak správci komunikace.)

4. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o připojení a stanoví podmínky pro jeho realizaci.

5. V případě vydání zamítavého rozhodnutí je žadatel poučen o opravných prostředcích. Odvolacím orgánem je krajský úřad.

 
 

Správní poplatek je 500 Kč. Poplatek se hradí složenkou, která je vydávána na odboru doprayv a silničního hospodářství. Zaplacení je nutno provést před obdržením rozhodnutí.

Formuláře

Kontakt

Odbor dopravy a silničního hodpodářství, oddělení silničního správního úřadu, Kněžská 19, 3. patro.

Jednotliví pracovníci mají rozdělené kompetence podle území i typu komunikací. 

 

Pracovník spojení (telefon, e-mail, č.dv.) pracovní náplň
Ing. Hana
TRUHLÁŘOVÁ
Vedoucí oddělení
386 804 408
truhlarovah@c-budejovice.cz
kancelář č. 408
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:  
kú Č. Budějovice 1 (historické jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou Vltavou)
Hana
KOVAŘÍKOVÁ
386 804 413
kovarikovah@c-budejovice.cz
kancelář č. 409
Administrativa
Ing. Pavel
STEJSKAL
386 804 409
stejskalp@c-budejovice.cz
kancelář č. 416
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:  
kú Č. Budějovice 1 (historické jádro), část ČB 6 (oblast ohraničená ul. Rudolfovská, Nádražní, Mánesova a řekou Vltavou)
Jiří
STACH
386 804 404
stachj@c-budejovice.cz
kancelář č. 410
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
ČB 5 (Suché Vrbné, Nová Pohůrka), ČB 6 (Havlíčkova kolonie, Mladé, Nové Hodějovice)
Ing. Pavel
HORÁK
386 804 403
horakp@c-budejovice.cz
kancelář č. 410
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
ČB 7 (Rožnov, Krumlovské předměstí)
Ing. Jiří 
VOJTA
386 804 416
vojtaj@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 2 (Stromovka, Na Dlouhé louce), část ČB 3 (část Pražského předměstí ohraničená ulicemi Pražská, Na Sadech, Rudolfovská, Nádražní, Pekárenská)
Ing. Petra 
ČEPEROVÁ
386 804 406
ceperovap@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 3 (Pražské předměstí, Kněžské Dvory, Nemanice)
Ing. Jindřich
ŠIMÁNEK
386 804 407
simanekj@c-budejovice.cz
kancelář č. 412
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 2 (Čtyři Dvory, Vltava, Šumava, Máj), České Vrbné, Haklovy Dvory
Vendula
SCHMIDTSCHLÄGEROVÁ
386 804 405
schmidtschlagerovav@c-budejovice.cz
kancelář č. 410
silniční správní úřad a speciální stavební úřad v obvodu:
část ČB 3 (část Pražského  předměstí ohraničená ulicemi Strakonická, Pražská, Pekárenská, Nádražní), část ČB 4
Ing. Petra
LUKSCHOVÁ
386 804 434
lukschovap@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice 
Pavel JAKEŠ 386 804 436
jakesp@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Bc. Daniel
BOUCHAL
386 804 435
bouchald@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Ing. Alena 
SOUČKOVÁ
386 804 431
souckovaa@c-budejovice.cz
kancelář č. 411
silniční správní úřad a speciální stavební úřad:
silnice II. a III. třídy ve správním obvodu s rozšířenou působností města
Č. Budějovice
Mgr. Patrik
NEUWIRTH
386 804 437
neuwirthp@c-budejovice.cz
kancelář č. 416
Přestupky, pokuty, kontrolní činnost

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Připojování komunikací a připojování sousedních nemovitostí na komunikace řeší zákon č. 13/1997 Sb. v § 10.

Technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci řeší v § 11, § 12 a §13 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Stránka byla upravena 19. 10. 2020.