Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kde nás najdete

vedoucí odboru ODSH: 3. patro - kancelář číslo 409a, ul. Kněžská 19
sekretariát: 3. patro - kancelář číslo 409, ul. Kněžská 19
oddělení DISS (dopravního inženýrství státní správy): 3. patro - kancelář č. 413a, ul. Kněžská 19
oddělení SSÚ (silničního správního úřadu): 3. patro kancelář číslo 408, ul. Kněžská 19
oddělení EMV (evidence motorových vozidel): přízemí - kancelář číslo 100b, ul. Kněžská 19
oddělení PŘSD (oddělení plánování, řízení a strategie dopravy): 2. patro - kancelář č. 250e, nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Jaroslav Mráz
vedoucí odboru
386 804 401 mrazj@c-budejovice.cz 409a
Růžena Divišová

sekretariát vedoucího odboru

386 804 402 divisovar@c-budejovice.cz 409
Ing. Jan Kupsa
vedoucí oddělení dopravního inženýrství státní správy
386 804 410 kupsaj@c-budejovice.cz 413a
Ing. Hana Truhlářová
vedoucí oddělení silničního správního úřadu
386 804 408 truhlarovah@c-budejovice.cz 408
Ing. Ladislav Hostěnský
vedoucí oddělení evidence motorových vozidel
386 804 412 hostenskyl@c-budejovice.cz 100b
Ing. Michal Šram
vedoucí oddělení plánování, řízení a strategie dopravy
386 801 703 sramm@c-budejovice.cz 250e

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Mapový přehled kontaktů a území pracovníků oddělení silničního správního úřadu:
- územní obvod města
- správní územní obvod obce z rozšířenou působností

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Evidence vozidel, přidělování registračních značek, provádění změn v dokladech, schvalování individuálních dovozů, staveb a přestaveb vozidel.

Odborem vybírané správní poplatky.

Stavby nových komunikací, úpravy stávajících, překopy, ukládání sítí.

Žádosti o úpravu dopravního značení a uzavírky, výjimky z provozu na místních komunikacích.

Zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci.

Statutární město České Budějovice nechalo zpracovat „Strategický plán udržitelné městské mobility – SUMP“. Zpracovatelem je firma AF-CITYPLAN s.r.o.

Hledání kompromisního řešení pro zlepšení vnitřní dopravní obslužnosti města.

Představení záměru zklidnění dopravy v centru města, vizualizace úprav.

Činnost odboru

Odbor dopravy a silničního hospodářství komplexně zabezpečuje v rámci výkonu přenesené působnosti agendu evidence motorových vozidel, agendu silničního správního úřadu, agendu dopravního úřadu, agendu zkušebních komisařů, agendu drážního správního úřadu a další agendy vyplývající z právních předpisů na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Odbor dopravy a silničního hospodářství zajišťuje jménem magistrátu výkon státní správy ve výše uvedených oblastech, včetně rozhodování o přestupcích spáchaných na těchto úsecích, plnění úkolů dotčeného orgánu při rozhodování jiných orgánů státní správy a výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu tam, kde je magistrátu jakožto silničnímu správnímu úřadu svěřována.

Odbor plní i další úkoly v souvislosti s prevencí v oblasti bezpečnosti silničního provozu, včetně spolupráce na akcích BESIP a dalších projektech týkajících se provozu na pozemních komunikacích.

Odbor vede rovněž poradenskou agendu a zajišťuje metodickou pomoc jiným odborům a obcím ve správním obvodu magistrátu v otázkách spadajících do náplně jeho činnosti. Odbor plní nezbytnou součinnost s Policií ČR a ostatními orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jeho činnosti, stejně jako i další úkoly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními orgánů města či uložené tajemníkem magistrátu.

Odbor se z hlediska samosprávné činnosti podílí na přípravě dokumentů dopravní politiky města a dalších dokumentů majících význam pro dopravní rozvoj města.

Na základě monitoringu a vyhodnocení současného stavu zpracovává a se všemi partnery včetně veřejnosti připravuje zásady dopravní politiky respektující vyváženost dělby přepravní práce s důrazem na druhy dopravy příznivější životnímu prostředí.

Odbor se snaží o zavedení aktivní dopravní politiky-respektování potřeb cestujících, naplňování dlouhodobých vizí směřujících k udržitelné dopravě.

Podílí se na organizaci koncepce a regulace dopravního systému a technické infrastruktury.

Dále zajišťuje pravidelnou analýzu dopravní situace ve městě a pravidelně aktualizuje dopravní model města.

Výčet agend zajišťovaných jednotlivými odděleními, útvary či pracovníky

Oddělení dopravního inženýrství státní správy

 • zajišťuje výkon působnosti dopravního úřadu, která je magistrátu svěřována zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, a dalšími právními předpisy z této oblasti,
 • zajišťuje výkon působnosti drážního správního úřadu, která je magistrátu svěřována zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a dalšími právními předpisy z této oblasti,
 • zajišťuje agendu zkušebních komisařů, resp. zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění, a agendu registrace k provozování autoškoly, tj. vykonává působnost orgánu státní správy svěřovanou magistrátu zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dalšími právními předpisy z této oblasti, a to s výjimkou úkolů spadajících do agendy matričního úřadu nebo správního odboru,
 • zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z obecně závazné vyhlášky města o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice, zejména organizuje a provádí tam stanovené zkoušky k prokázání znalostí místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby.

Oddělení silničního správního úřadu

 • zajišťuje výkon působnosti silničního správního úřadu, která je magistrátu svěřována zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dalšími právními předpisy z této oblasti, a to včetně výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu tam, kde je magistrátu jakožto silničnímu správnímu úřadu svěřována,
 • zajišťuje výkon působnosti v oblasti silničního provozu svěřené magistrátu zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, a to pokud jde o stanovování úpravy provozu na pozemních komunikacích a další úkoly magistrátu z tohoto zákona vyplývající, nejsou-li součástí agendy matričního úřadu, správního odboru či odboru sociálních věcí.

Oddělení evidence motorových vozidel

 • zajišťuje agendu evidence vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, a dalších právních předpisů z této oblasti, tj. vykonává působnost orgánu státní správy svěřenou magistrátu těmito právními předpisy,
 • zajišťuje agendu povolování a dozoru nad stanicemi měření emisí svěřenou magistrátu dle výše uvedených právních předpisů,
 • zajišťuje agendu registrace historických a sportovních vozidel svěřenou magistrátu dle výše uvedených právních předpisů.

Oddělení plánování, řízení a strategie dopravy

na úseku samosprávy z hlediska udržitelné dopravy

 • prosazuje další směřování dopravní dostupnosti ve vztahu ke kvalitě života a kvalitě veřejného prostoru,
 • preferuje systémový přístup k řešení dopravy, opuštění pasivní dopravní politiky, která vychází z uspokojování poptávky individuální automobilové dopravy (IAD) zvyšováním nabídky,

z hlediska cyklodopravy

 • naplňuje akční plán cyklogenerelu, zadává cykloprůzkumy,
 • spolupracuje při různých kampaních (Evropský týden mobility, Den bez aut aj.),
 • koordinuje činnost cykloskupiny,
 • spravuje webové stránky informující o cyklistické dopravě ve městě,

z hlediska veřejné dopravy

 • na základě vyváženosti dělby přepravní práce s důrazem na druhy dopravy příznivější životnímu prostředí se vedle cyklodopravy ve spolupráci s Dopravním podnikem města aktivně účastní na tvorbě „Koridoru MHD“ ve městě a prosazuje zřízení integrovaného dopravního systému,

z hlediska organizace dopravy

 • připravuje materiály k omezování průjezdu IAD obytnými oblastmi a k omezování možností vjezdu IAD do centra města,
 • přijímá komplexní opatření k řešení nákladní dopravy ve městě – stanovení příjezdových tras k průmyslovým zónám a omezení vjezdu pro nákladní vozidla do centra a obytných celků,
 • zpracovává koncepci dopravy v klidu včetně posouzení možnosti zřízení parkovišť P+R,
 • vytipovává lokality pro zklidňování dopravy,
 • navrhuje další úpravy v organizaci silničního provozu včetně zřizování „zón 30“, obytných zón, pěších zón, jednosměrných místních komunikací a dalších opatření, zvýhodňující ekologické druhy dopravy a podporující jiné způsoby mobility (zejména pěší a cyklisté),

koordinace a naplňování „Strategický plán udržitelné městské mobility (SUMP)“, jehož součástí bude „Akční plán“,

řízení pracovní skupiny „Inteligentních dopravních systémů“ (dále jen ITS),

koordinace zavádění ITS v jihočeské metropoli a jejím okolí,

příprava zadání jednotlivých částí ITS,

zajišťování dopravních průzkumů a jejich vyhodnocení.

zpracovává pravidla dopravy v klidu (parkování, odtah), zajišťuje opravy a údržbu dopravního informačního systému,

zodpovídá za funkčnost, zdokonalování a efektivitu systému MHD v souvislosti s rozvojem městské aglomerace a v souladu s požadavky veřejnosti a dalších subjektů ve spádové oblasti MHD,

zapojuje systémy MHD do IDS v rámci regionu (účastní se jednání s obecními úřady, Jihočeským krajem a ostatními subjekty v rámci provozu, optimalizace a dalšího rozvoje Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje,

vyjadřuje se k provozu VHD (licence),

zajištuje a vede agendu související s provozem letiště ČB.