Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kde nás najdete

budova Kněžská 19
vedoucí odboru ODSH: 3. patro - kancelář číslo 409a
sekretariát: 3. patro - kancelář číslo 409
oddělení DISS (dopravního inženýrství státní správy): 3. patro - kancelář č. 413a
oddělení SSÚ (silničního správního úřadu): 3. patro kancelář číslo 408
oddělení EMV (evidence motorových vozidel): přízemí - kancelář číslo 100b

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Jaroslav Mráz
vedoucí odboru
386 804 401 mrazj@c-budejovice.cz 409a
Růžena Divišová

sekretariát vedoucího odboru

386 804 402 divisovar@c-budejovice.cz 409
Ing. Jan Kupsa
vedoucí oddělení dopravního inženýrství státní správy
386 804 410 kupsaj@c-budejovice.cz 413a
Ing. Hana Truhlářová
vedoucí oddělení silničního správního úřadu
386 804 408 truhlarovah@c-budejovice.cz 408
Ing. Ladislav Hostěnský
vedoucí oddělení evidence motorových vozidel
386 804 412 hostenskyl@c-budejovice.cz 100b

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Mapový přehled kontaktů a území pracovníků oddělení silničního správního úřadu:
- územní obvod města
- správní územní obvod obce z rozšířenou působností

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Evidence vozidel, přidělování registračních značek, provádění změn v dokladech, schvalování individuálních dovozů, staveb a přestaveb vozidel.

Odborem vybírané správní poplatky.

Stavby nových komunikací, úpravy stávajících, překopy, ukládání sítí.

Žádosti o úpravu dopravního značení a uzavírky, výjimky z provozu na místních komunikacích.

Zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci.

Činnost odboru

Oddělení silničního správního úřadu

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD příslušný dle § 40 zákona 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů na úseku silničního hospodářství v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působnosti pro silnice II. a III. třrozhoduje v souladu s ustanoveními zák.č.13/1997 Sb. zák. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o:

 • zařazení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změnách
 • připojování pozemních komunikací a nemovitostí na místní komunikace (vydané rozhodnutí je dokladem k žádosti na rozhodnutí o umístění stavby podávané u obecného stavebního úřadu)
 • uložení věcného břemene pro stavbu komunikace
 • zrušení místní komunikace (změna užívání stavby, nebo její odstranění)
 • rozhodnutí o dočasném zákazu stání v případě veřejného zájmu (následná možnost odstranění vozidla vlastníkem komunikace, např. při strojním čištění)
 • omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (podmínkou souhlas vlastníka komunikace a dopravně inženýrské opatření (dočasné dopravní značení) odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR
 • zvláštním užívání komunikace
  • povolení k užívání komunikace vozidly, jejichž rozměry, nebo okamžitá hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (nadrozměrná přeprava)
  • užití komunikace vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší než stanoví zvláštní předpis
  • užití části silničního pozemku pro:
   • umísťování předmětů nebo zařízení reklamních, zábavních, nebo jiných (zejména prodejních)
   • povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací
   • povolení k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů pro provádění stavebních prací
   • zřizování vyhrazeného parkování
   • zřizování a provoz stánků prodejních a jiných podobných zařízení a reklamních zařízení do 0,6 m2
   • pro audiovizuální tvorbu
   • povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních, nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm, nebo na mostních objektech
   • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla býti ohrožena bezpečnost, nebo plynulost silničního provozu 
   • výjimečné užití komunikace pásovými vozidly ČA, nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena gumovými obručemi
 • v rámci výkonu státního dozoru sleduje zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikace
 • vymezení úseků místních komunikací na kterých se nezajišťuje schůdnost zimní údržbou
 • je příslušným úřadem pro řízení ve věci znečištění, nebo poškození komunikace
 • umístění pevné překážky na komunikaci
 • udělení výjimky z ochranného pásma komunikace pro umístění jiné stavby
 • odstranění zdrojů ohrožení, nebo rušení silničního provozu
 • zaujímá stanovisko k náhradě za užívání komunikace při velkých stavbách
 • je pověřen výkonem státního dozoru
 • je oprávněno ukládat pokuty právnickým i fyzickým osobám při nedodržení ustanovení zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení:

Odd. sil. správního úřadu je pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu správního územního obvodu Statutárního města České Budějovice a pro sil. II. a III. tř. ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působností příslušným úřadem pro stanovení trvalé i přechodné místní úpravy dopravního značení - § 77 zák. č. 361/2000 Sb. - o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ ve znění pozdějších předpisů a § 40 zák.č. 13/ 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 16 zák. č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zastává funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Stavebního úřadu České Budějovice a ve správním územním obvodu obce s rozšířenou působností pro sil. II. a III. třídy.

Oddělení dopravního inženýrství státní správy

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI – dle zákona č. 247/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • zařazuje žadatele o osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke zkouškám a provádí tyto zkoušky
 • provádí státní odborný dozor provozovatelů autoškol v rozsahu své působnosti
 • projednává v prvním stupni přestupky provozovatelů autoškol v rozsahu své působnosti

DOPRAVNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 34 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy vyhlášky MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, vyhlášky MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhoduje ve správním řízení o :

 • vydání osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě
 • vydání licencí pro městskou autobusovou dopravu
 • rozšíření a změně podmínek v udělených licencích
 • odejmutí licence
 • schvalování jízdních řádů linek městské autobusové dopravy
 • zajištění vstupů pro celostátní informační systém v elektronické podobě
 • výkon státního dozoru pro MHD a taxislužbu
 • je oprávněn v pověřeném rozsahu ukládat pokuty při nedodržení ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
 • vydání stanoviska k licenci k provozování linkové osobní dopravy jako dotčený dopravní úřad
 • zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • vydává průkazy způsobilosti řidiče taxislužby

DRÁŽNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD – příslušný dle § 54, § 57 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů rozhoduje v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení o: 

 • vydání úředního povolení k provozování dráhy
 • rozhoduje o omezení provozování dráhy
 • vydává licence k provozování drážní dopravy (trolejbusové)
 • rozhoduje o změně licence
 • rozhoduje o odejmutí licence
 • rozhoduje o omezení drážní dopravy
 • zajištění zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze
 • zajištění doplňkových zkoušek odborné způsobilosti uchazečů o řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze
 • vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla
 • je oprávněn v pověřeném rozsahu při nedodržení ustanovení zák. č. 266/1994 Sb. a prováděcích vyhlášek ukládat pokuty
 • výkon státního dozoru
 • výkon činností, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení
 • schvalování jízdních řádů pro provoz trolejbusové dráhy

Oddělení evidence motorových vozidel

 • Schvalování individuálních dovozů, staveb a přestaveb vozidel
 • Evidence vozidel, přidělování registračních značek, provádění změn v dokladech
 • Provádění dozoru nad činností stanic měření emisí
 • Spolupráce a poskytování údajů jiným složkám státní správy a oprávněným osobám v souladu s příslušnými zákony
 • Výkon státní správy a projednávání přestupků na úseku evidence vozidel.