Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice

A K T U Á L N Ě !

Na základě návrhu památkové komise rady města  vzala rada města na vědomí seznam akcí zařazených do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2020. Zařazeny jsou obnovy těchto kulturních památek: domu č.p. 80 na nám. Přemysla Otakara II., domu č.p. 299 v Plachého ul., domu č.p. 35 v Krajinské ul., domu č.p. 92 v ul. Karla IV., domu č.p. 135 v Radniční ul., domu č.p. 196 v České ul. a domu č.p. 41 na nám. Přemysla Otakara II.

Bližší informace - Ing. Tomandlová, tel. 386 804 302; tomandlovai@c-budejovice.cz; Kněžská 19, 4. patro, č.dv. 510.

______________________________________________________________________________________________

V roce 1992 bylo vydáno usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. března 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento státní program je projevem vůle vlády ČR napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově, tj. k regeneraci.

Příspěvky jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. Nemůže je získat vlastník, který má vůči státu dluhy a nemohou být použity ani na obnovu kulturní památky, pokud je součástí ručení k úvěru, jenž není v řádném termínu splácen. Poskytované finance jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty, nikoliv na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Město České Budějovice má s ohledem na ustanovení tohoto vládního usnesení ČR plné právo se účastnit tohoto státního programu a zpracovávat vlastní městský program regenerace a jeho aktualizace. V současné době je platná Aktualizace Programu regenerace MPR České Budějovice 2016-2020.

Finanční příspěvky jsou určeny pouze vlastníkům kulturních památek nacházejícím se na vymezeném území městské památkové rezervace České Budějovice.

Financování obnovy kulturní památky je v rámci tohoto programu vícezdrojové - skládá se z podílu vlastníka, státního podílu a podílu obce.

Zhodnocení požadavků a potřeb na obnovu kulturních památek vychází ze stanovených kritérií, kterými jsou např. způsoby obnovy, restaurování, záchrana poškozených objektů, statika objektů, stav fasád a zachování původních prvků.

Návrh rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace a určení výše podílu města je zpracováváno v souladu se Zásadami Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory (viz přiložené dokumenty).  Rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města schvaluje zastupitelstvo města.

Schválený návrh rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR a spolupodílu města je pak zapracován společně s předloženými údaji od vlastníků objektů do tzv. „souhrnných přehledů“.

Požadované doklady ke zpracování „souhrnných přehledů“:

a) závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (upozorňujeme na včasné podání žádosti o vydání závazného stanoviska)

b) doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (nejde-li o práce prováděné svépomocí)

c) smlouva o dílo (zde je potřeba výslovně uvést, že bude provedeno v roce, na něž se příspěvek vztahuje)

d) fotodokumentace současného stavu památky

e) stavební povolení, ohlášení

f) doložení výnosu z kulturní památky za předchozí rok

g) prohlášení, že na objektu neváznou závazky ve smyslu vyrovnání konkurzní podstaty

h) prohlášení vlastníka o finančním podílu na Programu

ch) podrobný rozpis prací, jichž se žádost o příspěvek týká (neinvestičního charakteru; u akcí většího rozsahu tj. s celkovými ročními náklady nad 1 mil. Kč včetně je třeba doložit propočet od projektanta nebo staveb. firmy)

i) eventuelní další doklady, např. kopie licence restaurátora v případě restaurátorských prací

j) prohlášení o tom, zda je žadatel plátcem DPH

k) výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 6 měsíců)

l) kopie katastrální mapy (nesmí být starší než 6 měsíců)

Souhrnné přehledy jsou předloženy k podpisu vlastníkům objektů a doplněny údaji o jednotlivých akcích obnovy, které předloží vlastníci městu (obci). Formuláře souhrnných přehledů budou s doklady potvrzeny určenými institucemi státní správy a státní památkové péče, zástupcem místní pracovní skupiny pro regeneraci a Národním památkovým ústavem.

Město, zastoupené primátorem, následně předloží Ministerstvu kultury písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu na daný rok, a to v daném termínu, ke které současně přiloží kopie všech souhrnných přehledů příslušných akcí obnovy kulturních  památek a kopie stanovených dokladů. Na základě uvedené žádosti a po kontrole předložených souhrnných přehledů s doklady Ministerstvo kultury zahájí ve věci řízení o poskytnutí dotace, vydá rozhodnutí a převede do rozpočtu města, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., tuto dotaci s účelovým i finančním vázáním na příslušné akce a práce pro daný rok. Tímto rozhodnutím Ministerstva kultury, resp. dnem jeho doručení městu bude současně formálně potvrzeno zařazení příslušných akcí obnovy kulturní památky do Programu na daný rok.

Z dotace město poskytne vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky, a to na základě veřejnoprávní smlouvy.

Dokumenty:

Památky opravené v rámci Programu regenerace MPR České Budjovice  

např. Historická část radnice, Samsonova kašna, areál bývalého dominikánského kláštera včetně kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém nám., Rabenštejnská věž, DK Slavie.... ale i spousta měšťanských domů, které jsou v soukromém vlastnictví.

Stránka byla upravena uživatelem Irena Tomandlová, 3. 2. 2020.