Projednání dopravních přestupků

Pokud byla v řízení o přestupku uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, může přestupce po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce požádat o upuštění od výkonu zbytku tohoto zákazu. O upuštění požádá řidič osobně na Správním odboru Magistrátu města České Budějovice /pracovišti v ul. Jeronýmova č. 1. / u oprávněné úřední osoby, která vedla předmětné řízení. Zde vyplní žádost, údaje uvedené v žádosti zkontroluje odpovědný pracovník dle občanského průkazu žadatele. O vyhovění, resp. nevyhovění podané žádosti vydá správní orgán, který rozhodoval o přestupku, rozhodnutí. Proti rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti se nelze odvolat.

Správní orgán rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti jen ve věcech, ve kterých rozhodoval. Tzn. že v případě kdy o zákazu činnosti rozhodl soud, nebo jiný místně a věcně příslušný správní orgán než správní orgán MM České Budějovice, musí se řidič se svojí žádostí o upuštění od zbytku zákazu činnosti obrátit na ten orgán, který o zákazu činnosti rozhodoval.

Každý řidič, kterému nebylo na místě dopravního přestupku odebráno řidičské oprávnění, přestupková věc byla postoupena ke správnímu řízení a správním orgánem bylo rozhodnuto i o zákazu řízení,  je povinen do pěti pracovních dnů od právní moci takového rozhodnutí  odevzdat řidičské oprávnění příslušnému matričnímu úřadu - oddělení řidičských průkazů, jinak se dopouští dalšího přestupkového jednání ve smyslu ustanovení § 125c odst. 4 písm b) zákona č. 361/200Sb, o silničním provozu. Řidičský průkaz musí být po dobu výkonu zákazu činnosti uložen u příslušného úřadu. Povinnost odevzdat řidičské oprávnění do pěti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí jehož součástí je vyslovení zákazu činnosti - zákazu řízení motorových vozidel, se vztahuje i na rozhodnutí jiného správního orgánu, pravomocného rozsudku příslušného soudu. Ke splnění této povinnosti není již vyzýván příslušným obecním úřadem - tato povinnost je automatická a vyplývá z povinností uvedených v zákoně o provozu na pozemních komunikacích.

Formuláře

Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Kontaktní osoby na Magistrátu města České Budějovice

Správní odbor, oddělení dopravních přestupků, budova Jeronýmova 1, 3. poschodí

jméno

číslo dveří

telefon

 Ing. Bouček Pavel,
 vedoucí oddělení
 412 386 805 003
 Šaršok Jaroslav  419 386 805 004
 Stluka Miroslav  413 386 805 005
 Sklářová Michaela  414 386 805 006
 Bc. Šašek Vladimír  415 386 805 007
 Ing. Klorová Dana  415 386 805 010
 Šoňa PUX  416 386 805 028
 Bc. Kolenský Tomáš  416 386 805 009
 Kastlová Eva  411 386 805 025
 Ing. Pavel Olejníček  417 386 805 026
 Bc. Šimková Hana  417 386 805 031
 Havel František  418 386 805 008
 Rechtoriková Linda  418 386 805 013

 Ing. Kahuda Karel

Mr. Vančatová Petra

Ing. Vrzal Petr

Bc. Medula Erik

 310

408

408

408

386 805 029

386 805 033

386 805 034

386 805 032

Úřední hodiny

Pondělí    8:00  17:00 
Středa 8:00  17:00 
Pátek 8:00  11:30 
Stránka byla upravena 26. 6. 2020.