Pronájem ploch veřejné zeleně

Zábor, resp. placený pronájem ploch veřejné zeleně za účelem provádění výkopových prací, ukládání materiálu a umisťování stavebních zařízení, má ve své kompetenci odbor magistrátu správa veřejných statků, oddělení správy veřejné zeleně, kterému zájemce podá Źádost o pronájem ploch veřejné zeleně.

Sazebník

výše úhrad za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku statutárního město České Budějovice schválený Radou města České Budějovice č. 1282/2022 ze dne 12.09.2022 s účinností od 01.10.2022

Město České Budějovice je kromě jiného vlastníkem pozemků – ploch zeleně – sloužících k celé řadě obecně prospěšných účelů. Tento sazebník stanovuje ceny pronájmu ploch zeleně při provádění výkopů, ukládání materiálu, umisťování stavebních zařízení a pořádání kulturních akcí v prostoru Sokolského ostrova.  Položky tohoto sazebníku jsou shodné pro první tři výše vyjmenované činnosti, odlišují se pouze v závislosti na době pronájmu a kategorii údržby pozemku v roce uzavření nájemní smlouvy.

Pod pojem zeleň zařazujeme všechny plochy porostlé vegetací na území sídel i ve volné krajině, náležející do majetku statutárního města České Budějovice.

Sokolský ostrov je pozemek p.č. 572, k. ú. České Budějovice 1.

Kategorie údržby ploch zeleně

  • kategorie I. - nejvyšší stupeň intenzity zahrnuje plochy s minimálně 6ti sečemi ročně a částečně prováděnou parkovou úpravou. Jedná se o tyto lokality: park Na Sadech, Senovážné náměstí, park v Háječku, Lannova třída, park Dukelská, Mariánské náměstí, pásy zeleně od Zlatého mostu podél Malše a Slepého ramene k mostu v Resslově ul., park kolem Gerbery.
  • kategorie II. - všechny vnitřní sídlištní a obytné zóny, zelené pásy a stromořadí v ulicích a podél silnic, kde je prováděna údržba zeleně.
  • kategorie III. - všechny ostatní plochy zeleně nespadající do kategorie I. a II. (není prováděna pravidelná údržba zeleně).

 

doba pronájmu

cena v Kč za 1 m2 za každý započatý den pronájmu 

kategorie údržby ploch zeleně 

    I. II. III.
do 5 ti dnů   5,- 3,- 3,-
6 - 20 dnů   10,- 4,- 3,-
21 dnů a více   30,- 10,- 3,-

Při odstraňování havárií inženýrských sítí se stanoví jednotná cena pronájmu 500,- Kč za použití zeleně plochy při odstranění jedné havárie. Při nedodržení doby pronájmu se sjednané nájemné zvyšuje o 100 % ode dne, kdy končí původní doba pronájmu.

 

Využití plochy Sokolského ostrova pro konání kulturních akcí
kulturní akce do tří dnů bez vstupného 500,- Kč
kulturní akce se vstupným 2000,- Kč za každý započatý den
umístění prodejního zařízení nebo předmětů 200,- Kč za 1 m2 plochy / 1 den
umístění prodejního zařízení za účelem prodeje nebo nabízení alkoholických nápojů 400,- Kč za 1 m2 plochy / 1 den
vratná kauce Sokolský ostrov 70.000,- Kč
akce města 500,- Kč

 

Nájemní smlouva na pronájem ploch Sokolského ostrova k pořádání kulturních akcí nenahrazuje udělení výjimky z Tržního řádu – prodej mimo určené tržní místo.