Služby pro osoby v sociální krizi

Služby pro osoby v sociální krizi jsou poskytovány pro tyto cílové skupiny bez ohledu na jejich věk:

  • osoby bez přístřeší
  • osoby v aktuní sociální krizi
  • osoby v akutní psychické krizi
  • osoby se zdravotním postižením v krizi
  • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti
  • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
  • osoby propuštěné z ochranné léčby
  • oběti trestné činnosti
  • oběti domácího násilí
  • oběti prostituce a obchodu s lidmi
  • osoby ohrožené sociální exkluzí
  • dlouhodobě nezaměstnaní
  • důchodci bez nároku na výplatu důchodů
  • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

Typ služby, které jsou dané osobou uživatele, jeho potřebami a problémy

  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy (pomoc při zajišťování stravy)
  • poskytnutí ubytování, přenocování (limitovat dobou)
  • vzdělávací a aktivizační činnosti
  • sociální poradenství
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • telefonická krizová pomoc
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
  • vedoucích k sociálnímu začlenění
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Typy problémů, potřeby, které dané osoby řeší:

  • nejsou schopny se bez pomoci uplatnit na trhu práce
  • nedokážou hájit svoje práva a zájmy
  • nedokážou sami využívat různé možnosti, které společnost nabízí ke zlepšení jejich krizové
  • sociální situace
  • v různých životních situacích, které jsou pro většinovou společnost běžné, se neorientují
  • nedokážou si zajistit ani základní životní potřeby
  • bez pomoci se nedokážou účinně a trvale začleňovat do společnosti
  • bez podpory nezačnou svoji nepříznivou sociální situaci řešit
  • po zlepšení své sociální situace se vrací, nemají-li dostatečnou následnou podporu, k původním životním návykům a způsobu života, který vede opakovaně ke konfliktu se společností

Služby pro osoby v krizi poskytují tyto organizace:

Stránka byla upravena uživatelem Lenka Hebíková Kubátová, 7. 8. 2020.