Služby pro osoby v sociální krizi

Služby pro osoby v sociální krizi jsou poskytovány pro tyto cílové skupiny bez ohledu na jejich věk:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v aktuní sociální krizi
 • osoby v akutní psychické krizi
 • osoby se zdravotním postižením v krizi
 • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti
 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
 • osoby propuštěné z ochranné léčby
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • oběti prostituce a obchodu s lidmi
 • osoby ohrožené sociální exkluzí
 • dlouhodobě nezaměstnaní
 • důchodci bez nároku na výplatu důchodů
 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

Typ služby, které jsou dané osobou uživatele, jeho potřebami a problémy

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy (pomoc při zajišťování stravy)
 • poskytnutí ubytování, přenocování (limitovat dobou)
 • vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • telefonická krizová pomoc
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
 • vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Typy problémů, potřeby, které dané osoby řeší:

 • nejsou schopny se bez pomoci uplatnit na trhu práce
 • nedokážou hájit svoje práva a zájmy
 • nedokážou sami využívat různé možnosti, které společnost nabízí ke zlepšení jejich krizové
 • sociální situace
 • v různých životních situacích, které jsou pro většinovou společnost běžné, se neorientují
 • nedokážou si zajistit ani základní životní potřeby
 • bez pomoci se nedokážou účinně a trvale začleňovat do společnosti
 • bez podpory nezačnou svoji nepříznivou sociální situaci řešit
 • po zlepšení své sociální situace se vrací, nemají-li dostatečnou následnou podporu, k původním životním návykům a způsobu života, který vede opakovaně ke konfliktu se společností

Služby pro osoby v krizi poskytují tyto organizace: