Služby pro zdravotně znevýhodněné

Služby pro zdravotně znevýhodněné jsou poskytovány pro tyto cílové skupiny bez ohledu na věk:

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny a rodinní příslušníci, osoby pečující

 
Typ činností, které dané osoby užívají:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • základní sociální poradenství i odborné
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • půjčování kompenzačních pomůcek

 
Typy problémů a potřeby, které dané osoby řeší:

 • zdravotní
 • sociální
 • podpora udržení uživatele v přirozeném prostředí
 • začleňování stávajících a potencionálních uživatelů
 • vzdělávací

 
Služby pro zdravotně znevýhodněné poskytují tyto organizace: