Splátky pokut uložených správním odborem

Občan je povinen pokutu případně náhradu nákladů řízení uloženou v přestupkovém řízení pravomocným rozhodnutím správního orgánu zaplatit ve stanovené výši a lhůtě.

Pokud dlužná částka není ve stanovené lhůtě zaplacena, správní orgán písemně vyzve občana k jejímu zaplacení v náhradní lhůtě. Pokud občan ani poté dlužnou částku nezaplatí, přikročí správní orgán k jejímu vymožení (srážkami ze mzdy anebo soudní exekucí).

Ze závažných důvodů může správní orgán občanu na jeho žádost povolit zaplacení pokuty ve splátkách.

Žádost o postupné splácení  vyžaduje osobní účast přestupce. Buď ji podá osobně, nebo ji zašle poštou, ale s následnou osobní návštěvou, při které zaplatí správní poplatek a projedná se správním orgánem další podrobnosti splátek. 

Žádost o povolení splátky pokuty by měla obsahovat:

- jméno a  bydliště žadatele,  datum sepsání žádosti
- číslo jednací, pod kterým bylo vedeno řízení a pokuta uložena
- datum vydání rozhodnutí, celková výše pokuty
- důvod žádosti o povolení splátek
- navrhovaná výše splátky a doba trvání splátkového kalendáře

Za podání žádosti o povolení zaplacení dlužné částky ve splátkách se ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích účtuje správní poplatek 400,-Kč, splatný při podání žádosti.

V souladu se zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád, lze u uložených pokut využít tzv. splátkového kalendáře, kdy povinný (přestupce) osobně uzavře dohodu se správním orgánem o splátkách dlužné částky. Splátky jsou v měsíčních termínech a výše splátky je stanovena s přihlédnutím k výši dlužné částky a finančním možnostem občana. Správní orgán po provedeném řízení vydá rozhodnutí o povolení či nepovolení splátek, které se doručuje poštou do vlastních rukou.

Uloženou pokutu lze splácet poštovní poukázkou (pošta vyžaduje poplatek), převodem z účtu nebo osobní platbou na pokladně Magistrátu města České Budějovice.

Správní orgán po celou dobu splátkového kalendáře sleduje, zda je ze strany povinného dodržována dohoda o splátkách. Dodržuje-li povinný splátkový kalendář, nepočítá se mu po dobu povolených splátek  penále.

V případě porušení dohody splátkového kalendáře (t. j. nesplácení dluhu), správní orgán nejprve písemně vyzve povinného k dodržování splátkového kalendáře. Pokud výzva není akceptována, přikročí správní orgán k vymáhání pokuty či nedoplatku pokuty všemi zákonnými prostředky, včetně soudní exekuce.

Kontaktní osoby

správní odbor, pracoviště Jeronýmova 1, 2. poschodí, č. dveří 312

Mgr. Jana Urbanová
tel.: 386 805 021, e-mail: UrbanovaJ@c-budejovice.cz

Marcela Šafránková
správní odbor, pracoviště Jeronýmova 1, 2. poschodí, č. dveří 312
tel.: 386 805 020, e-mail: SafrankovaM@c-budejovice.cz