Stavební úřad

Kde nás najdete

Kněžská 19 
370 92 České Budějovice

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí odboru
386 804 001
602 177 523
eliasv@c-budejovice.cz 306
Jana Kalášková
sekretariát odboru
386 804 002 kalaskovaj@c-budejovice.cz 305
Olga Györi
sekretariát odboru
386 804 003 gyorio@c-budejovice.cz 305

Ing. Miroslava Linhartová
vedoucí oddělení obce

386 804 012
776 893 758
linhartovam@c-budejovice.cz 407
Ing. Jiří Čížek
vedoucí oddělení město
386 804 005,
721 964 066
cizekj@c-budejovice.cz 308
Ing. Blanka Martiniová
vedoucí oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru,
zástupce vedoucího odboru
386 804 027
723 636 997
martiniovab@c-budejovice.cz 507

Mgr. Lucie Bohatá
právník

386 804 044 bohatal@c-budejovice.cz 513

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Oddělení město a oddělení obce.

Pravidla nahlížení do spisu.

Správní poplatky vybírané stavebním úřadem.

Činnost odboru

Činnost SÚ se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. účinným od 1.1.2007 a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice spravuje, jako obec s přenesenou působností celkem 54 obecních úřadů, které čítají celkem 104 obcí a vlastní statutární město České Budějovice, na jejichž území se mimo jiné nachází Městská památková rezervace – České Budějovice;  Vesnická památková rezervace – Holašovice, Malé Chrášťany, Mazelov, Plástovice, Záboří; Vesnické památkové zóny – Rožnov, Bošilec, Břehov, Dobčice, Dynín, Lipanovice, Opatovice, Vitín; Krajinná památková zóna – Římovsko; Chráněné krajinné oblasti – Blanský les a Třeboňsko.

S kým spolupracuje stavební úřad?

SÚ a jiné orgány, které provádějí řízení a vydávají rozhodnutí podle stavebního zákona, jakož i další orgány státní správy, které ve věcech výstavba provádějí řízení, vydávají rozhodnutí nebo stanoviska podle zvláštních předpisů, jsou povinny spolupracovat. Jedná se o tzv. „dotčené orgány“ (DO).

Nejfrekventovanější dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor  Jihočeského kraje, Nádražní 52b , České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje – U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Oblastní inspektorát  práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Č. Budějovicích, Vodní 21, České Budějovice

VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury Č. Budějovice, Dvořákova 12, České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
-  odbor dopravy a silničního hospodářství (Kněžská 19)
-  odbor ochrany životního prostředí
- odbor územního plánování
-  odbor památkové péče (Kněžská 19)

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň,  P.O. Box 258, Plzeň

Policie ČR – okresní ředitelství – dopravní inspektorát, Pražská 5, České Budějovice

Na co by se nemělo zapomenout?

Právnické osoby, fyzické osoby a správní orgány jsou povinny při navrhování, umisťování, projektování, povolování, realizaci, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb postupovat podle obecných technických požadavků na výstavby, obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vyhl.č. 398/2009 Sb.) a technických požadavků stanovených prováděcími předpisy („obecné technické požadavky“).

Nadřízený orgán stavebního úřadu:

Nadřízeným orgánem stavebního úřadu při Magistrátu města České Budějovice je Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu,  U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Činnost oddělení

Oddělení "město a obce"

Vydávají územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, oddělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. Patří sem rovněž zjednodušené územní řízení, územní souhlas a územně plánovací informace a povinnost SÚ posuzovat stavbu ve vztahu vlivu na životní prostředí.  Povolování a ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, změny staveb před jejím dokončením, užívání staveb – kolaudační souhlasy, předčasné užívání staveb, zkušební provozy, změny v užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení. 

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru

Vede řízení dle zák.č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění zák.č. 387/2004 Sb. Tímto ustanovením bylo převedeno na náš úřad i vyvlastňovací řízení pro další obce a pro dalších 5 stavebních úřadů jako je  Lišov,  Ledenice,  Hluboká nad Vltavou, Zliv a Rudolfov.

Další náplní činnosti tohoto oddělení je začleněné ustanovení o státním dozoru ve věcech stavebního řádu  dozírat na dodržování stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných podle nich na vykonávání působnosti orgánu veřejné správy a na činnost autorizovaných inspektorů. Dozorový orgán je rovněž vybaven dle nové právní úpravy nezbytnými kompetencemi k vynucování zjednávání nápravy zjištěných nedostatků, které gradují až k rozhodnutí o pozastavení výkonu protiprávní činnosti. Jde o významné a v tak širokém  pojetí ve stavebním zákoně nové oprávnění, jehož cílem je zlepšení pořádku a zvýšení bezpečnosti a kázně ve výstavbě.

Do kompetence vyvlastňovacího úřadu spadá také stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ, jako jsou např. kontrolní prohlídky staveb, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba staveb, vyklizení staveb apod.

Náplní tohoto oddělení je  rovněž projednávání deliktů.

Zákony dle kterých funguje odbor

Činnost a oprávněnost odboru k provádění úkonů je stanovena a vymezena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Při správním rozhodování stavební úřad dále postupuje podle celé řady souvisejících právních předpisů. Z těch nejdůležitějších jsou to zejména:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 250/2016 Sb., O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 416/2009 Sb., Liniový zákon (o urychlení výstavby infrastruktury)

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu;

Vyhláška č. 398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.