Stavební úřad

Kde nás najdete

Kněžská 19 
370 92 České Budějovice

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Blanka Martiniová
vedoucí odboru

386 804 001
723 636 997

martiniovab@c-budejovice.cz 306
Jana Kalášková
sekretariát odboru
386 804 002 kalaskovaj@c-budejovice.cz 305
Olga Györi
sekretariát odboru
386 804 003 gyorio@c-budejovice.cz 305

Ing. Miroslava Linhartová
vedoucí oddělení obce

386 804 012
776 893 758
linhartovam@c-budejovice.cz 407
Ing. Jiří Čížek
vedoucí oddělení město
386 804 005,
721 964 066
cizekj@c-budejovice.cz 308

vedoucí oddělení vyvlastňovacího úřadu, přestupků a kontroly
386 804 027
 
  507

Ing. Tomáš Starý
pověřený vedoucí oddělení rozšířené působnosti stavebního úřadu

386804008 staryt@c-budejovice.cz 315

Mgr. Lucie Bohatá
právník

386 804 044 bohatal@c-budejovice.cz 513

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Poplatky stavebního úřadu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení město a oddělení obce.

Pravidla nahlížení do spisu.

Užitečné odkazy

Formuláře žádostí o úkony stavebních úřadů na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost odboru

Činnost SÚ se řídí stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., účinným od 1.1.2024 a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice spravuje:

- jako obec s přenesenou působností celkem 55 obcí a vlastní statutární město České Budějovice
- jako obec s rozšířenou působností dalších 23 obcí

Od 1. 7. 2024 se stal nově věcně a místně příslušným pro povolování staveb veškeré dopravní a technické infrastruktury, včetně staveb tvořících s nimi soubor staveb (např. rodinné domy), u nichž nevykonává působnost stavebního úřadu krajský stavební úřad či dopravní a energetický stavební úřad a zároveň i pro stavby bytových domů v celém území pro něž vykonává přenesenou i rozšířenou působnost.

S kým spolupracuje stavební úřad?

SÚ a jiné orgány, které provádějí řízení a vydávají rozhodnutí podle stavebního zákona, jakož i další orgány státní správy, které ve věcech výstavba provádějí řízení, vydávají rozhodnutí nebo stanoviska podle zvláštních předpisů, jsou povinny spolupracovat. Jedná se o tzv. „dotčené orgány“ (DO).

Nejfrekventovanější dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Nádražní 52b, České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje – U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Č.Budějovicích, Vodní 21, České Budějovice

VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury Č. Budějovice, Dvořákova 12, České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
- odbor dopravy a silničního hospodářství (Kněžská 19)
- odbor ochrany životního prostředí
- odbor územního plánování
- odbor památkové péče (Kněžská 19)

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, P.O. Box 258, Plzeň

Policie ČR – okresní ředitelství – dopravní inspektorát, Pražská 5, České Budějovice

Dopravní a energetický stavební úřad, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Na co by se nemělo zapomenout?

Právnické osoby, fyzické osoby a správní orgány jsou povinny při navrhování, umisťování, projektování, povolování, realizaci, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb postupovat podle obecných technických požadavků na výstavby, obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a technických požadavků stanovených prováděcími předpisy („obecné technické požadavky“).

Nadřízený orgán stavebního úřadu:

Nadřízeným orgánem stavebního úřadu při Magistrátu města České Budějovice je Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Činnost oddělení

Oddělení "město,  obce a obce v rozšířené působnosti stavebního úřadu"

Vedou řízení o povolení záměru, řízení o jeho změně nebo zrušení, povolují záměr ve zrychleném řízení o povolení záměru, změny využití území, dělení nebo scelení pozemků. Vydávají, mění nebo ruší opatření obecné povahy nebo rozhodnutí
o stanovení ochranného pásma, a povolují z něj výjimky, jakož i z požadavků na výstavbu. Dále vedou kolaudační řízení, řízení o povolení předčasného užívání stavby, řízení o povolení nebo nařízení zkušebního provozu, řízení o rekolaudaci, změně v užívání stavby a ověřují pasport. Patří sem řízení o povolení a nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, řízení o dodatečném povolení. V rámci mimořádných postupů rozhodují o mimořádných opatřeních a povolení o obnově, vedou řízení o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, přestupků a kontroly

Vede řízení dle zák.č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění zák.č. 387/2004 Sb., Tímto ustanovením bylo převedeno na náš úřad i vyvlastňovací řízení pro pro dalších 5 stavebních úřadů jako je  Lišov,  Ledenice,  Hluboká nad Vltavou, Zliv a Rudolfov.

Další náplní činnosti tohoto oddělení je začleněné ustanovení kontrole ve věcech stavebního řádu,  dozírat na dodržování stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných podle nich na vykonávání působnosti orgánu veřejné správy a na činnost autorizovaných inspektorů. Dozorový orgán je rovněž vybaven nezbytnými kompetencemi k vynucování zjednávání nápravy zjištěných nedostatků, které gradují až k rozhodnutí o pozastavení výkonu protiprávní činnosti. Jde o významné a v tak širokém  pojetí ve stavebním zákoně nové oprávnění, jehož cílem je zlepšení pořádku a zvýšení bezpečnosti a kázně ve výstavbě.

Do kompetence vyvlastňovacího úřadu spadá také kontrola a zvláštní pravomoci SÚ, jako jsou např. kontrolní prohlídky staveb, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba staveb, vyklizení staveb apod.

Náplní tohoto oddělení je  rovněž projednávání přestupků.

Zákony dle kterých funguje odbor

Činnost a oprávněnost odboru k provádění úkonů je stanovena a vymezena zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " stavební zákon").

V řízení zahájených do 30. 6. 2024 postupuje stavební úřad dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Při správním rozhodování stavební úřad dále postupuje podle celé řady souvisejících právních předpisů. Z těch nejdůležitějších jsou to zejména:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů;

Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 416/2009 Sb., liniový zákon (o urychlení výstavby infrastruktury)

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu;

Vyhláška č. 398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.