Stavební úřad

Kde nás najdete

Kněžská 19 
370 92 České Budějovice

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí odboru
386 804 001 eliasv@c-budejovice.cz 306
Jana Kalášková
sekretariát odboru
386 804 002 kalaskovaj@c-budejovice.cz 305
Olga Györi
sekretariát odboru
386 804 002 gyorio@c-budejovice.cz 305

Ing. Miroslava Linhartová
vedoucí oddělení obce

386 804 012 linhartovam@c-budejovice.cz 407
Ing. Jiří Čížek
vedoucí oddělení město
386 804 005,
721 964 066
cizekj@c-budejovice.cz 308
Ing. Blanka Martiniová
vedoucí oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru,
zástupce vedoucího odboru
386 804 027 martiniovab@c-budejovice.cz 507

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Pravidla nahlížení do spisu.

Správní poplatky vybírané stavebním úřadem.

Oddělení město a oddělení obce.

Činnost odboru

Činnost SÚ se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. účinným od 1.1.2007 a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice spravuje, jako obec s přenesenou působností celkem 54 obecních úřadů, které čítají celkem 104 obcí a vlastní statutární město České Budějovice, na jejichž území se mimo jiné nachází Městská památková rezervace – České Budějovice;  Vesnická památková rezervace – Holašovice, Malé Chrášťany, Mazelov, Plástovice, Záboří; Vesnické památkové zóny – Rožnov, Bošilec, Břehov, Dobčice, Dynín, Lipanovice, Opatovice, Vitín; Krajinná památková zóna – Římovsko; Chráněné krajinné oblasti – Blanský les a Třeboňsko.

S kým spolupracuje stavební úřad?

SÚ a jiné orgány, které provádějí řízení a vydávají rozhodnutí podle stavebního zákona, jakož i další orgány státní správy, které ve věcech výstavba provádějí řízení, vydávají rozhodnutí nebo stanoviska podle zvláštních předpisů, jsou povinny spolupracovat. Jedná se o tzv. „dotčené orgány“ (DO).

Nejfrekventovanější dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor  Jihočeského kraje, Nádražní 52b , České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje – U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Oblastní inspektorát  práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Č. Budějovicích, Vodní 21, České Budějovice

VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury Č. Budějovice, Dvořákova 12, České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
-  odbor dopravy a silničního hospodářství (Kněžská 19)
-  odbor ochrany životního prostředí
- odbor územního plánování
-  odbor památkové péče (Kněžská 19)

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň,  P.O. Box 258, Plzeň

Policie ČR – okresní ředitelství – dopravní inspektorát, Pražská 5, České Budějovice

Na co by se nemělo zapomenout?

Právnické osoby, fyzické osoby a správní orgány jsou povinny při navrhování, umisťování, projektování, povolování, realizaci, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb postupovat podle obecných technických požadavků na výstavby, obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vyhl.č. 398/2009 Sb.) a technických požadavků stanovených prováděcími předpisy („obecné technické požadavky“).

Nadřízený orgán stavebního úřadu:

Nadřízeným orgánem stavebního úřadu při Magistrátu města České Budějovice je Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu,  U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Činnost oddělení

Oddělení "město a obce"

Vydávají územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, oddělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. Patří sem rovněž zjednodušené územní řízení, územní souhlas a územně plánovací informace a povinnost SÚ posuzovat stavbu ve vztahu vlivu na životní prostředí.  Povolování a ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, změny staveb před jejím dokončením, užívání staveb – kolaudační souhlasy, předčasné užívání staveb, zkušební provozy, změny v užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení, stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ, jako jsou např. kontrolní prohlídky staveb, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba staveb, vyklizení staveb apod..

Oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a státního dozoru

Vede řízení dle zák.č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Vyvlastňovací řízení vede vyvlastňovací úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zák. č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění zák.č. 387/2004 Sb. Tímto ustanovením bylo převedeno na náš úřad i vyvlastňovací řízení pro další obce a pro dalších 5 stavebních úřadů jako je  Lišov,  Ledenice,  Hluboká nad Vltavou, Zliv a Rudolfov.

Další náplní činnosti tohoto oddělení je začleněné ustanovení o státním dozoru ve věcech stavebního řádu  dozírat na dodržování stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných podle nich na vykonávání působnosti orgánu veřejné správy a na činnost autorizovaných inspektorů. Dozorový orgán je rovněž vybaven dle nové právní úpravy nezbytnými kompetencemi k vynucování zjednávání nápravy zjištěných nedostatků, které gradují až k rozhodnutí o pozastavení výkonu protiprávní činnosti. Jde o významné a v tak širokém  pojetí ve stavebním zákoně nové oprávnění, jehož cílem je zlepšení pořádku a zvýšení bezpečnosti a kázně ve výstavbě.

Náplní tohoto oddělení je  rovněž projednávání deliktů.

Zákony dle kterých funguje odbor

Činnost a oprávněnost odboru k provádění úkonů je stanovena a vymezena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Při správním rozhodování stavební úřad dále postupuje podle celé řady souvisejících právních předpisů. Z těch nejdůležitějších jsou to zejména:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu;

Vyhláška č. 398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.