Tajemník magistrátu města

Ing. Zdeněk Řeřábek

tel: 386 802 001-3, email: rerabekz@c-budejovice.cz

Tajemník Magistrátu města České Budějovice je vedoucím úřadu ve smyslu zákona 312/2002 Sb., plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města České Budějovice. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním.

Hlavním cílem tajemníka je řízení činnosti Magistrátu města České Budějovice tak, aby zajišťoval a poskytoval občanům služby směřující k zabezpečení výkonu státní správy v souladu se zákony a zabezpečení samosprávných úkolů obce v souladu s programem rozvoje obce, usneseními rady a zastupitelstva města.

Jedná se především o zabezpečení:

1.  rychlého, vstřícného a zákonného přístupu k občanům ve správním řízení v oblasti přenesené státní správy

2.  efektivního nakládání s prostředky města a využívání majetku města

3.  činností při zpracování koncepcí a plánů pro rozvoj města, např. územního plánu, programu ekonomického rozvoje, soc. programu, programu ochrany a tvorby životního prostředí, atd.

4.  usměrňování organizací založených městem a zabezpečování veřejných služeb

5.  plnění úkolů rady města a zastupitelstva města

6.  koncepčních prací v oblasti struktury Magistrátu města České Budějovice tak, aby vyhovovala výše uvedeným cílům a potřebám města

7.  rozvoje lidských zdrojů a zajištění personální práce v souladu s výše uvedenými cíli a potřebami

8.  řízení a kontroly činnosti zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice

Tajemník magistrátu města je:

1.  zaměstnancem statutárního města České Budějovice

2.  vedoucím úřadu ve smyslu zák. č. 312/2002 Sb.

3.  přímým nadřízeným vedoucích odborů, zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka a nadřízeným všech zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice

4.  je odpovědný za plnění úkolů magistrátu v samostatné i přenesené působnosti primátorovi statutárního města

Reformou veřejné správy se město České Budějovice stalo od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností velikostního typu III. Magistrát města zajišťuje úkoly v samostatné i přenesené působnosti v rozsahu zákona č. 128/00 Sb., č. 313/02 Sb. a č. 320/02 Sb., č. 314/02 Sb.

Jako obec velikostního typu III. zabezpečuje výkon státní správy pro 79 obcí ve svém správním obvodu.

Magistrát města zaměstnává úředníky a obslužný personál. Počet schválených tabulkových míst dle organizačního řádu k 22. 2. 2022 činí 524.

Zaměstnanci statutárního města České Budějovice jsou dislokováni v několika budovách (nám. Přemysla Otakara II. 1, 1, Kněžská 19, Jeronýmova 1). Služby občanům jsou dle povahy činnosti poskytovány  na jednotlivých odborech Magistrátu města České Budějovice (viz organizační řád Magistrátu města České Budějovice – úplné znění).

Stránka byla upravena uživatelem Iveta Snopková, 15. 6. 2022.