Tajemník magistrátu města

Ing. Zdeněk Řeřábek

tel: 386 802 001-3, email: rerabekz@c-budejovice.cz

Tajemník Magistrátu města České Budějovice je vedoucím úřadu ve smyslu zákona 312/2002 Sb., plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města České Budějovice. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním.

Hlavním cílem tajemníka je řízení činnosti Magistrátu města České Budějovice tak, aby zajišťoval a poskytoval občanům služby směřující k zabezpečení výkonu státní správy v souladu se zákony a zabezpečení samosprávných úkolů obce v souladu s programem rozvoje obce, usneseními rady a zastupitelstva města.

Jedná se především o zabezpečení:

1.  rychlého, vstřícného a zákonného přístupu k občanům ve správním řízení v oblasti přenesené státní správy

2.  efektivního nakládání s prostředky města a využívání majetku města

3.  činností při zpracování koncepcí a plánů pro rozvoj města, např. územního plánu, programu ekonomického rozvoje, soc. programu, programu ochrany a tvorby životního prostředí, atd.

4.  usměrňování organizací založených městem a zabezpečování veřejných služeb

5.  plnění úkolů rady města a zastupitelstva města

6.  koncepčních prací v oblasti struktury Magistrátu města České Budějovice tak, aby vyhovovala výše uvedeným cílům a potřebám města

7.  rozvoje lidských zdrojů a zajištění personální práce v souladu s výše uvedenými cíli a potřebami

8.  řízení a kontroly činnosti zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice

Tajemník magistrátu města je:

1.  zaměstnancem statutárního města České Budějovice

2.  vedoucím úřadu ve smyslu zák. č. 312/2002 Sb.

3.  přímým nadřízeným vedoucích odborů, zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka a nadřízeným všech zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice

4.  je odpovědný za plnění úkolů magistrátu v samostatné i přenesené působnosti primátorovi statutárního města

Reformou veřejné správy se město České Budějovice stalo od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností velikostního typu III. Magistrát města zajišťuje úkoly v samostatné i přenesené působnosti v rozsahu zákona č. 128/00 Sb., č. 313/02 Sb. a č. 320/02 Sb., č. 314/02 Sb.

Jako obec velikostního typu III. zabezpečuje výkon státní správy pro 79 obcí ve svém správním obvodu.

Magistrát města zaměstnává úředníky a obslužný personál. Počet schválených tabulkových míst dle organizačního řádu k 1.9.2023 činí 498.

Zaměstnanci statutárního města České Budějovice jsou dislokováni v několika budovách (nám. Přemysla Otakara II. 1/1, Kněžská 19, Jeronýmova 1). Služby občanům jsou dle povahy činnosti poskytovány  na jednotlivých odborech Magistrátu města České Budějovice (viz organizační řád Magistrátu města České Budějovice – úplné znění).

Stránka byla upravena uživatelem Lenka Nováková, 29. 8. 2023.