Kancelář tajemníka

Kde nás najdete

budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92  České Budějovice

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Zdeněk Řeřábek
tajemník Magistrátu města České Budějovice
386 802 001 rerabekz@c-budejovice.cz kancelář 120
Jaroslava Kosová
vedoucí organizačního oddělení, sekretariát odboru
386 802 002 kosovaj@c-budejovice.cz kancelář 121
Václav Pour
vedoucí personálního oddělení
386 802 011 pourv@c-budejovice.cz kancelář 140
Iveta Snopková
sekretariát odboru
386 802 003 snopkovai@c-budejovice.cz kancelář 121

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Poskytuje informace občanům a je kontaktním místem Czech POINT. 

Organizační řád magistrátu města v dokumentech ke stažení ve formátu PDF.

Informace o vypsaných výběrových řízeních na obsazení volných pracovních pozic.

Poskytuje výpisy z veřejných i neveřejných evidencí.

Vedoucí úřadu, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu.

Střet zájmů dle zákona č. 159/2006

Agendu střetu zájmů, jako podpůrný orgán, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., v platném znění zajišťuje odbor kanceláře tajemníka.

Činnost odboru

Odbor kanceláře tajemníka zajišťuje:

 • koncepční práce v oblasti struktury magistrátu města
 • koordinaci činnosti odborů magistrátu města
 • rozpracování některých úkolů vyplývajících z usnesení rady města a zastupitelstva města na dílčí a konkrétní úkoly pro jednotlivé odbory magistrátu města
 • jednotnou evidenci a zpracování vnitřních předpisů magistrátu města (směrnice, pokyny, sdělení)
 • zpracování analytických a koncepčních materiálů přesahujících rámec jednotlivých odborů
 • řízení a kontrolu činnosti zaměstnanců magistrátu města prostřednictvím vedoucích odborů
 • personální agendu magistrátu města
 • mzdovou agendu magistrátu města
 • zajišťuje agendu střetu zájmu, jako podpůrný orgán, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 14/2017 Sb., v platném znění
 • agendu CzechPOINT
 • činnost městského informačního centra
 • agendu centrální spisovnu magistrátu města dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů

Činnost organizačního oddělení

Sekretariát tajemníka zajišťuje:

 • agendu související s funkcí tajemníka magistrátu města
 • koncepčně se podílí na pracovním programu tajemníka magistrátu města
 • přípravu a kontrolu plnění usnesení materiálů orgánů obce (rady města a zastupitelstva města) 
 • evidenci a administrativní zabezpečení vydávání vnitřních předpisů magistrátu
 • zpracování, zveřejňování a evidenci dokumentů týkajících se organizační struktury magistrátu
 • organizační zajištění porad vedoucích odborů a vedení evidence úkolů z nich vyplývajících 
 • agendu střetu zájmů, jako podpůrný orgán

Městské informační centrum:

Centrální spisovna magistrátu:

 • zabezpečuje spisovou a skartační agendu Magistrátu města České Budějovice v souladu s právními předpisy na úseku archivnictví a spisové služby

Činnost personálního oddělení

zajišťuje:

 • komplexní personální agendu magistrátu města
 • sleduje a provádí statistiku o stavu zaměstnanců magistrátu města a mzdových prostředků
 • realizaci výběrových řízení ve smyslu zákona č. 312/2002 o úřednících samosprávných celků
 • vedení archivu - vystavuje potvrzení doby zaměstnání bývalých zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice a dalších organizací: PK Jih, PK Sever, Technické služby města České Budějovice, Městské kulturní domy města České Budějovice, STARZ, Stavební podnik města České Budějovice, Okresní podnik služeb České Budějovice, Průmyslový kombinát České Budějovice
 • komplexní mzdovou agendu mezd zaměstnanců magistrátu města
 • zpracovává přehledy výplatních míst
 • zpracovává statistické soubory
 • zpracovává rozpočet prostředků na platy zaměstnanců MM a sleduje jeho čerpání, provádí rozborovou činnost