Úprava dopravního značení, omezení provozu, uzavírky

Žadatel o úpravu dopravního značení nebo uzavírku komunikace, musí mít předchozí Policie ČR, vlastníka komunikace, případně příslušného drážního úřadu v případě omezení tramvajové nebo železniční dopravy. V případě uzavírky je také nutné dodat vyjádření orgánu požární ochrany, zdravotnické služby, dopravců linkové veřejné dopravy, pokud jsou úpravou dotčeni.

Pro vydání rozhodnutí odborem doprayv a silničního hospodářství je také nutné dodat zákres situace, ze které vyplývá návrh dopravního značení. U většiny případů je nutné zpracovaní dopravním odborníkem při zohlednění vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 018020.

U uzavírky je třeba dodat přesné označení, určení, dobu trvání, důvod uzavírky a návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, dále jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem k podání žádosti, jeho adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště a bydliště. Musí být uveden harmonogram stavebních prací (jsou-li důvodem uzavírky) obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací. Nutno doložit též souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Formuláře

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní komunikaci

Žádost o udělení výjimky z místní úpravy provozu na místních komunikacích

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky silnice

Kontakt

Odbor dopravy a silničního hodpodářství, oddělení silničního správního úřadu, Kněžská 19, 3. patro.

Jednotliví pracovníci mají rozdělené kompetence podle území i typu komunikací: územní obvod města a správní územní obvod obce z rozšířenou působností.

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/1997 Sb., § 80-85
Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
Vyhl. č. 30/2001, kterou se provádí zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.

Stránka byla upravena uživatelem Jindřich Šimánek, 13. 10. 2022.