Ustanovení odpovědného zástupce

Pokud sám podnikatel neplní zvláštní podmínky provozování živnosti řemeslné, vázané a koncesované, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která plní odbornou způsobilost a odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Je k podnikateli ve smluvním vztahu a nemůže být ustanoven pro více než čtyři podnikatele.

Písemné oznámení o ustavení odpovědného zástupce na příslušném formuláři lze doručit osobně na obecní živnostenský úřad v úředních hodinách, prostřednictvím podatelny i poštou. Podání lze učinit i elektronicky pomocí aplikace JRF. Elektronické podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

U fyzických osob žádá o ustanovení odpovědného zástupce podnikatel osobně, u právnických osob jednatel nebo představenstvo. Podat žádost může též zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

Veškerá podání lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Obrátit se můžete též na:

- notáře
- krajské úřady
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst  a  úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem
- držitele poštovní licence a Hospodářskou komoru České republiky

Oznámení musí být doplněno doklady odborné způsobilosti odpovědného zástupce a jeho prohlášením před živnostenským úřadem. Jinak musí být podpis na formuláři "Prohlášení odpovědného zástupce" úředně ověřen.

Správní poplatek se u volných živností neplatí žádný, u koncesovaných činí 500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce.

Formuláře odboru

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Obecní živnostenský úřad, oddělení registrace živností - historická budova radnice, 1. patro.

Kontaktní údaje pracovníků oddělení.

Abecední příslušnost k jednotlivým pracovníkům rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy.

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka byla upravena uživatelem Lucie Hodná, 18. 7. 2022.