Obecní živnostenský úřad

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
budova radnice, 
vchod č. 3, 1. patro

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Zdeňka Jeřábková
vedoucí odboru
386 802 701,
602 466 520
jerabkovaz@c-budejovice.cz kancelář 132
Lenka Jiroušková
sekreteriát odboru
386 802 702 jirouskoval@c-budejovice.cz kancelář 131
Zdeňka Zacharová

vedoucí oddělení registrace živností

386 802 703 zacharovaz@c-budejovice.cz kancelář 133a

Ing. Dana Bernardová
vedoucí oddělení správního a kontrolního

386 802 709 bernardovad@c-budejovice.cz kancelář 154

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Stránka obsahující informace o plánu kontrol a výsledcích kontrol za minulé roky.

Veškerá podání lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT či datové schránky.

Veškeré změny se ohlašují pomocí jednoho formuláře - změnového listu.

Provozovnou se myslí provoz živnosti mimo sídlo podnikatele. Provozovna musí být označena.

Pokud podnikatel sám neplní zvláštní podmínky provozování živnosti řemeslné, vázané a koncesované, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce.

Jak podat žádost o výpis ze živnostenského rejstříku.

Abecední rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy příslušným pracovníkům.

Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb dle zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Užitečné odkazy

Registr živnostenského podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu

BusinessInfo

Jednotný registrační formulář vypracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty.

Další formuláře odboru.

Činnost odboru

 • výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, týkající se živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • provozování živnostenského rejstříku
 • provádění živnostenské kontroly a ukládání správních trestů za porušení povinností podle živnostenského zákona v oblasti živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • zabezpečení dozorové činnosti nad dodržováním povinností, stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečení dozorové činnosti podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto stavební řízení  živnosti ohlašovací volné, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živností koncesovaných
 • zajišťování poskytování informací žadatelům (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím)
 • poradenská činnost v oblasti živnostenského podnikání
 • spolupráce s orgány státní správy
 • provoz Centrálního registračního místa (CRM) - možnost provedení daňové registrace, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení, úřadům práce a příslušným zdravotním pojišťovnám
 • provoz Jednotného kontaktního místa (JKM) - podávání informací týkajících se poskytování služeb na vnitřním trhu EU, předávání žádostí o oprávnění k poskytování služby podané na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu věcně příslušnému rozhodovat o žádosti

Oddělení registrace živností

Oddělení registrace živností přijímá a zpracovává:

 • ohlášení živnosti tuzemských a zahraničních - fyzických a právnických osob pro živnost volnou, živnosti řemeslné a vázané
 • žádosti o koncesi pro tuzemské a zahraniční fyzické a právnické osoby
 • oznámení  změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou  stanoveny  pro  ohlášení živnosti nebo které jsou stanoveny jako náležitosti  žádosti o koncesi
 • oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • oznámení o přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování  živnosti
 • vydává rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele
 • oznámení o úmrtí podnikatele
 • podání v rámci CRM - daňová registrace, oznámení vůči orgánům České správy sociálního zabezpečení (např. zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění), úřadům práce (vznik volného místa) a příslušným zdravotním pojišťovnám
 • vydává výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku

Oddělení správní a kontrolní

Oddělení správní a kontrolní provádí:

 • živnostenskou kontrolu podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
  - z vlastního podnětu
  - na základě návrhů jiných správních orgánů
  - na základě podnětů občanů - stížností

  Kontrola může být provedena v prostorech určených k podnikání, tj. provozovna, sídlo nebo na živnostenském úřadu.

 • ve správním  řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
  -  vydává rozhodnutí o sankčním zrušení živnostenských oprávnění, případně pozastavení provozování živnosti v případě porušování živnostenskoprávních předpisů, a na základě podnětů jiných správních orgánů a soudů
  -  ukládá správní tresty za porušení povinností podle živnostenského zákona a předpisů souvisejících

Obce v územním obvodu Obecního živnostenského úřadu České Budějovice

Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Břehov, Branišov, Březí,  Bukovec, Branišovice, Čakov, Čakovec, Čejkovice, Černý Dub, České Budějovice, Dasný, Dívčice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň, Dubičné, Dubné, Dynín, Dobřejovice, Dobčice, Dolní Stropnice, Dolní Vesce, Dehtáře, Holubovská Bašta, Habří, Heřmaň, Hlavatce, Hlincova Hora, Hluboká nad Vltavou, Homole, Holašovice, Hosín, Hojná Nová Ves, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Hůrka, Hlinsko, Hvozdec,  Horní Vesce, Chotýčany, Jamné, Jaronice, Jankov, Jivno, Jelmo, Kroclov, Křenovice, Kamenný Újezd, Kosov, Krasejovka, Komařice, Kladiny, Kaliště u Lipí, Kvítkovice, Koroseky, Ledenice, Lhota, Libnič, Libín, Lipí, Lišov, Litvínovice, Lahuť, Lékařova Lhota, Lomec, Lipanovice, Milíkovice, Mokré, Mazelov, Mokrý Lom, Malé Chrášťany, Mydlovary, Nákří, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Olešník, Opatovice, Opalice, Poříčí, Pašínovice, Pištín, Polžov, Planá, Plav, Pohůrka, Plástovice, Radostice, Rančice, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Řevnovice, Straňany, Sedlo, Stradov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Slavče, Šindlovy Dvory, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vlhavy, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Třebín, Tupesy, Zahorčice, Záboří, Zaháji, Závraty, Zliv, Zvíkov, Záhoř, Žabovřesky.

Právní předpisy týkající se živnostenského podnikání

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplní jednotlivých živností
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 353/2003 Sb., zákon o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opratřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu