Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Podmínkou je existence provozovny a úmysl podnikatele zahájit nebo ukončit provozování živnosti v daném prostoru.

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm živnost provozovat pouze se souhlasem vlastníka.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem kterémukoliv živnostenskému úřadu a zajistit, aby byla provozovna způsobilá pro provozování živnosti.

Označení provozovny:

- provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele

- identifikačním číslem osoby

- odpovědnou osobou za činnost provozovny

- provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování

 

Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření.

Způsoby vyřízení

U fyzických osob změny oznamuje podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci. U právnických osob tak činí osoba oprávněná jednat, příp. zvolený zmocněnec též na základě písemné plné moci.

Osobně

Při osobní návštěvě se v úředních hodinách dostavíte na Magistrát města České Budějovice, Obecní živnostenský úřad, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, vchod č. 3, 1. patro a vybraný pracovník živnostenského úřadu na základě Vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poštou

Vyplňte podání v aplikaci JRF - Jednodný registrační formulář - Změnový list nebo napiště žádost ve formě běžného podání s obecnými náležitostmi (uveďte telefonní kontakt), vytisktněte a podepiště žádost, kterou odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města České Budějovice nebo písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města České Budějovice v přízemí budovy - vchod č. 3

Elektronicky

Pro elektronické podání doporučujem použít web aplikace JRF.

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat třemi způsoby:

- přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP)

- do datové schránky Magistrátu města České Budějovice (ID datové schránky kjgb4yx)

- na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města České Budějovice: posta@c-budejovice.cz

Oznámení lze učinit i na těchto dalších místech

- Czech POINT

- krajské úřady

- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejich seznam stanoví prováděcí právní předpis

- Hospodářská komora České Budějovice

 

Správní poplatek se neplatí.

Formuláře odboru

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Obecní živnostenský úřad, oddělení registrace živností - historická budova radnice, 1. patro.

Kontaktní údaje pracovníků oddělení.

Abecední příslušnost k jednotlivým pracovníkům rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy.

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka byla upravena uživatelem Lucie Hodná, 2. 8. 2022.