Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Podmínkou je existence provozovny a úmysl podnikatele zahájit nebo ukončit provozování živnosti v daném prostoru. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

U fyzických osob oznamuje provozovnu podnikatel osobně, u právnických osob jednatel nebo představenstvo. Podat žádost může též zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně je třeba nahlásit předem.

Veškerá podání lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Obrátit se můžete též na:

  • notáře
  • krajské úřady
  • matriční úřady
  • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis
  • zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem
  • držitele poštovní licence a Hospodářskou komoru České republiky

Na Magistrátu města České Budějovice lze ohlásit živnost osobně v úředních hodinách, nebo písemně prostřednictvím podatelny či pošty. Podání lze učinit i elektronicky pomocí aplikace JRF, která je k dispozici zdarma ke stažení zde. Elektronické podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Z dokladů stačí pouze průkaz totožnosti.

Správní poplatek se neplatí žádný.

Formuláře

Formuláře jsou zde zpravidla ve formátu PDF

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Obecní živnostenský úřad, oddělení registrace živností - historická budova radnice, 1. patro, viz Členění obecního živnostenského úřadu.
(abecední příslušnost k jednotlivým pracovníkům rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy)

Abecední rozdělení dle příjmení fyzické osoby a názvu obchodní firmy

Jméno

Kancelář č.

FO

PO

Vítů

126

A, B, C, Č,

A, B

Šindelářová

126 

D, Ď, E, F, G 

C, Č, D, E, F

Böhmová

128

H, I, J, K

G, H, I, J, K

Janoušková

128

 L, M

L, M

Pelechová

130

N, O, Ö, P, Q

N, O, Ö, P, Q

Kyselová

130

R, Ř, S, Š

R, Ř, S, Š

Voráčková

133a

T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Z, Ž

T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Z, Ž+ číslice

Úřední hodiny

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Označení provozovny

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také – jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, - prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, - kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 19. 10. 2020.