Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2017025 dne 19.6.2017

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Dopis adresovaný zastupitelům - návrh na přejmenování ulice (čj. KP-ZM/467/2017)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 2017 (čj. KP-ZM/452/2017/M/212)

 • 02.
 • Cena statutárního města České Budějovice za rok 2016 (čj. KP-ZM/455/2017/M/215)

 • 03.
 • Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 3. 6. 2017 - zajištění účasti elitních běžců (čj. KP-ZM/425/2017/M/186)

 • 04.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/465/2017/M/219)

 • 05.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (čj. KP-ZM/386/2017/M/163)

 • 06.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (čj. KP-ZM/441/2017/M/202)

 • 07.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/391/2017/M/168)

 • 08.
 • Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/390/2017/M/167)

 • 09.
 • Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 - informace o průběhu zpracování (čj. KP-ZM/417/2017/M/178)

 • 10.
 • Změna územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7- ukončení procesu pořizování (tento bod byl projednán po Vystoupení občanů) (čj. KP-ZM/389/2017/M/166)

 • 11.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 2017 (čj. KP-ZM/449/2017/M/209)

 • 12.
 • Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo (čj. KP-ZM/451/2017/M/211)

 • 13.
 • Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice (čj. KP-ZM/450/2017/M/210)

 • 14.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 (čj. KP-ZM/414/2017/M/175)

 • 15.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/388/2017/M/165)

 • 16.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů" (čj. KP-ZM/404/2017/M/172)

 • 17.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/407/2017/M/173)

 • 18.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (čj. KP-ZM/413/2017/M/174)

 • 19.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2017/2018 (čj. KP-ZM/416/2017/M/177)

 • 20.
 • Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Staré Hodějovice (čj. KP-ZM/384/2017/M/161)

 • 21.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, jíž se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 (čj. KP-ZM/385/2017/M/162)

 • 22.
 • Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-2018 (čj. KP-ZM/442/2017/M/203)

 • 23.
 • Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/435/2017/M/196)

 • 24.
 • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2016 (čj. KP-ZM/383/2017/M/160)

 • 25.
 • Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2016 (čj. KP-ZM/436/2017/M/197)

 • 26.
 • Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 2016 (čj. KP-ZM/432/2017/M/193)

 • 27.
 • Dodatek č. 8 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/431/2017/M/192)

 • 28.
 • Fond podpory kvality bydlení - posouzení dalšího trvání (čj. KP-ZM/434/2017/M/195)

 • 29.
 • Rozpočtové opatření číslo 70 (čj. KP-ZM/382/2017/M/159)

 • 30.
 • Rozpočtová opatření číslo 79 až 81 (čj. KP-ZM/421/2017/M/182)

 • 31.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 26 (čj. KP-ZM/419/2017/M/180)

 • 32.
 • Majetkové dispozice

 • 32.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava (čj. KP-ZM/439/2017/M/200)

 • 32.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1152/18 a části pozemku parc. č. 1152/4 v k. ú. České Budějovice 2, Vltavské nábřeží (čj. KP-ZM/437/2017/M/198)

 • 32.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj) (čj. KP-ZM/446/2017/M/206)

 • 32.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210 a 2440/211 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková (čj. KP-ZM/420/2017/M/181)

 • 32.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/443/2017/M/204)

 • 32.06.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/427/2017/M/188)

 • 32.07.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2099/241 a parc. č. 2099/243 u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/418/2017/M/179)

 • 32.08.
 • Dispozice s majetkem města - záměr budoucího přijetí daru prodloužené kanalizace na pozemku parc. č. 1454/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní) (čj. KP-ZM/433/2017/M/194)

 • 32.09.
 • Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek) (čj. KP-ZM/428/2017/M/189)

 • 32.10.
 • Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „konkrétní fyzická osoba“ lokalita cyklostezka - OMV (čj. KP-ZM/430/2017/M/191)

 • 32.11.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 8/24 a 8/25 v k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/429/2017/M/190)

 • 32.12.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Zastávky MHD Dlouhá louka, České Budějovice“, k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/463/2017/M/218)

 • 33.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/387/2017/M/164)

 • 34.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016 (čj. KP-ZM/448/2017/M/208)

 • 35.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 (čj. KP-ZM/447/2017/M/207)

 • 36.
 • Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva pro opatření 2 (čj. KP-ZM/453/2017/M/213)

 • 37.
 • Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/393/2017/M/170)

 • 38.
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky, týkající se navýšení finančního příspěvku statutárního města České Budějovice na činnost a projekty nadace (čj. KP-ZM/454/2017/M/214)

 • 39.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2017 (čj. KP-ZM/440/2017/M/201)

 • 40.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/423/2017/M/184)

 • 41.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/422/2017/M/183)

 • 42.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/424/2017/M/185)

 • 43.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie (čj. KP-ZM/426/2017/M/187)

 • 44.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22. a 24. května, 6. června 2017 (čj. KP-ZM/403/2017/M/171)

 • 45.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/415/2017/M/176)

 • 46.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 2017 (čj. KP-ZM/445/2017/M/205)

 • 47.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017 a 7. 6. 2017 (čj. KP-ZM/461/2017/M/217)

 • 48.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/456/2017/M/216)

 • 49.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2017 (čj. KP-ZM/392/2017/M/169)

 • 50.
 • Diskuse zastupitelů

 • 51.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)