Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2017025

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 2017
02Cena statutárního města České Budějovice za rok 2016
03Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 3. 6. 2017 - zajištění účasti elitních běžců
04Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
05Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 
06Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 
07Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
08Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
09Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 - informace o průběhu zpracování
10Změna územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7- ukončení procesu pořizování (tento bod byl projednán po Vystoupení občanů)
11Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 2017
12Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo
13Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice
14Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016
15Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"
16Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"
17Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"
18Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"
19Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2017/2018
20Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Staré Hodějovice
21Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, jíž se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
22Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-2018
23Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice
24Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2016
25Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2016
26Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 2016
27Dodatek č. 8 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice
28Fond podpory kvality bydlení - posouzení dalšího trvání
29Rozpočtové opatření číslo 70
30Rozpočtová opatření číslo 79 až 81
31Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 26
32Majetkové dispozice
32.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava
32.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1152/18 a části pozemku parc. č. 1152/4 v k. ú. České Budějovice 2, Vltavské nábřeží
32.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj)
32.04Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210 a 2440/211 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková
32.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic
32.06Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice
32.07Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2099/241 a parc. č. 2099/243 u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 2
32.08Dispozice s majetkem města - záměr budoucího přijetí daru prodloužené kanalizace na pozemku parc. č. 1454/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní)
32.09Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek)
32.10Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „konkrétní fyzická osoba“ lokalita cyklostezka - OMV
32.11Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 8/24 a 8/25 v k. ú. České Budějovice 5
32.12Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Zastávky MHD Dlouhá louka, České Budějovice“, k. ú. České Budějovice 2
33Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
34Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016
35Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016
36Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva pro opatření 2
37Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení
38Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky, týkající se navýšení finančního příspěvku statutárního města České Budějovice na činnost a projekty nadace
39Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2017
40Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
41Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
42Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
43Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
44Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22. a 24. května, 6. června 2017
45Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
46Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 2017
47Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017 a 7. 6. 2017
48Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
49Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2017
50Diskuse zastupitelů
51Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)
-Dopis adresovaný zastupitelům - návrh na přejmenování ulice