Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2015009 dne 21.9.2015

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Doplňující informace k materiálu - Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí v k. ú. České Budějovice 7 - č.j. KP-ZM/466/2015/M/233 (čj. KP-ZM/537/2015)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 

 • 01.
 • Odvolání náměstkyně primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. 

 • 02.
 • Odvolání náměstka primátora pro sociální oblast, školství, zdravotnictví Ing. Martina Maršíka, Ph.D. 

 • 03.
 • Odvolání náměstka primátora pro investice, strategické plánování, územní komise Ing. Petra Holického 

 • 04.
 • Odvolání náměstka primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch Ing. Jaromíra Talíře 

 • 05.
 • Odvolání neuvolněného člena rady města Mgr. Hynka Látala, Ph.D. 

 • 06.
 • Odvolání neuvolněného člena rady města Václava Fála 

 • 07.
 • Zřízení Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice

 • 08.
 • Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 

 • 09.
 • Volba primátora 

 • 10.
 • Volba náměstků primátora 

 • 11.
 • Volba uvolněného člena rady města

 • 12.
 • Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města 

 • 13.
 • Volba neuvolněných členů rady města 

 • 14.
 • Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci 

 • 15.
 • Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů

 • 16.
 • Volba předsedů výborů 

 • 17.
 • Rozpočtové opatření číslo 142 - úprava rozpočtu 2015 (čj. KP-ZM/506/2015/M/261)

 • 18.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 53 (čj. KP-ZM/527/2015/M/282)

 • 19.
 • Majetkové dispozice

 • 19.01.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci  stavby "ZTV Rožnov U Školy“ v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/477/2015/M/234)

 • 19.02.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci zrealizované dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích" (čj. KP-ZM/493/2015/M/248)

 • 20.
 • „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ – smlouvy o přeložce kanalizace, veřejného osvětlení a vodovodu (čj. KP-ZM/520/2015/M/275)

 • 21.
 • "České Budějovice, ul. Ke Studánce I. a II. etapa" - smlouva o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku (čj. KP-ZM/495/2015/M/250)

 • 22.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 - 1. výzva pro opatření 2 (čj. KP-ZM/528/2015/M/283)

 • 23.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 2. výzva v rámci opatření  č. 7 (čj. KP-ZM/488/2015/M/244)

 • 24.
 • Žádost o zvýšení neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2015 (čj. KP-ZM/462/2015/M/219)

 • 25.
 • Podpis Memoranda o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a Fotbalové asociace České republiky (čj. KP-ZM/535/2015/M/289)

 • 26.
 • Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí v katastrálním území České Budějovice 7  (čj. KP-ZM/466/2015/M/223)

 • 27.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/481/2015/M/237)

 • 28.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)

 • 29.
 • Diskuse zastupitelů