Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2015009

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 
01Odvolání náměstkyně primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. 
02Odvolání náměstka primátora pro sociální oblast, školství, zdravotnictví Ing. Martina Maršíka, Ph.D. 
03Odvolání náměstka primátora pro investice, strategické plánování, územní komise Ing. Petra Holického 
04Odvolání náměstka primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch Ing. Jaromíra Talíře 
05Odvolání neuvolněného člena rady města Mgr. Hynka Látala, Ph.D. 
06Odvolání neuvolněného člena rady města Václava Fála 
07Zřízení Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
08Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
09Volba primátora 
10Volba náměstků primátora 
11Volba uvolněného člena rady města
12Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města 
13Volba neuvolněných členů rady města 
14Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci 
15Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů
16Volba předsedů výborů 
17Rozpočtové opatření číslo 142 - úprava rozpočtu 2015
18Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 53
19Majetkové dispozice
19.01Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci  stavby "ZTV Rožnov U Školy“ v k. ú. České Budějovice 7
19.02Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci zrealizované dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích"
20„D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ – smlouvy o přeložce kanalizace, veřejného osvětlení a vodovodu
21"České Budějovice, ul. Ke Studánce I. a II. etapa" - smlouva o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku
22Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 - 1. výzva pro opatření 2
23Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 - 2. výzva v rámci opatření  č. 7
24Žádost o zvýšení neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2015
25Podpis Memoranda o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a Fotbalové asociace České republiky
26Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí v katastrálním území České Budějovice 7 
27Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 
28Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)
29Diskuse zastupitelů
-Doplňující informace k materiálu - Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí v k. ú. České Budějovice 7 - č.j. KP-ZM/466/2015/M/233