Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2016013 dne 8.2.2016

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Petice občanů proti realizaci protipovodňových opatření na Malši s odpovědí Ing. Petra Holického, náměstka primátora  (čj. KP-ZM/52/2016)

 • -
 • Doplnění k materiálu čj. KP-ZM/15/2016/M/8 - Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/53/2016)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova v katastrálním území České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/15/2016/M/8)

 • 02.
 • Žádost fotbalového klubu TJ Malše Roudné, z. s., o finanční příspěvek na uhrazení nákladů spojených se sportovní činností dětí a mládeže (čj. KP-ZM/5/2016/M/1)

 • 03.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2015/2016 (čj. KP-ZM/46/2016/M/35)

 • 04.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/16/2016/M/9)

 • 05.
 • Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 2016 (čj. KP-ZM/14/2016/M/7)

 • 06.
 • Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice (čj. KP-ZM/28/2016/M/18)

 • 07.
 • Poskytování tísňové péče pro občany města České Budějovice (čj. KP-ZM/29/2016/M/19)

 • 08.
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s konkrétní fyzickou osobou (čj. KP-ZM/31/2016/M/21)

 • 09.
 • Zřízení peněžního fondu - Fond pro dopravu v klidu (čj. KP-ZM/30/2016/M/20)

 • 10.
 • Rozpočtová opatření číslo 7 až 10 (čj. KP-ZM/22/2016/M/12)

 • 11.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3 (čj. KP-ZM/33/2016/M/23)

 • 12.
 • Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku  na činnost Jihočeské hospodářské komoře na rok 2016 (čj. KP-ZM/17/2016/M/10)

 • 13.
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje města - změna hodnoty závazných indikátorů  (čj. KP-ZM/11/2016/M/4)

 • 14.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2015 (čj. KP-ZM/51/2016/M/40)

 • 15.
 • „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ - smlouva o financování (čj. KP-ZM/55/2016/M/41)

 • 16.
 • Majetkové dispozice

 • 16.01.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú. České Budějovice 2, ul. E. Rošického (čj. KP-ZM/49/2016/M/38)

 • 16.02.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1650, 2216/70, 2208/1 a 2208/11 v k. ú. České Budějovice 2 (cyklostezka „U Sodovkárny“) (čj. KP-ZM/26/2016/M/16)

 • 16.03.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parc. č. 25/32 v k. ú. České Budějovice 3 – DPmČB, cyklostezka ČB - Borek (čj. KP-ZM/24/2016/M/14)

 • 16.04.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3952 v k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 1002 v k. ú. Litvínovice – cyklolávka u TJ Meteor (čj. KP-ZM/23/2016/M/13)

 • 16.05.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 541/4 a parc. č. 543/1 v katastrálním území České Budějovice 3 -  Nemanice (ul. Rybářská) (čj. KP-ZM/48/2016/M/37)

 • 16.06.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemků v k. ú. Třebín a k. ú. Dubné – pozemkové úpravy komunikací, obec Dubné (čj. KP-ZM/27/2016/M/17)

 • 16.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 – Ant. Barcala čp. 1470, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/42/2016/M/31)

 • 16.08.
 • Dispozice s majetkem města -  prodej nemovitostí v trase dálnice D3 (čj. KP-ZM/32/2016/M/22)

 • 16.09.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí id. ½ pozemků parc. č. 1841/2 a parc. č. 1841/3 v k. ú. České Budějovice 3, v blízkosti ul. Strakonická  a SCONTO nábytek, do vlastnictví statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/47/2016/M/36)

 • 16.10.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3352/7 v k. ú. České Budějovice 7, ul. Krumlovská (čj. KP-ZM/34/2016/M/24)

 • 16.11.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení stavby  a pozemků v rámci stavby "ZTV Za Otýlií, České Budějovice" (čj. KP-ZM/38/2016/M/27)

 • 16.12.
 • Dispozice s majetkem města – přijetí daru stavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 477/2, parc. č. 477/3 a parc. č. 457 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/43/2016/M/32)

 • 16.13.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Bytový dům na p. p. č. 1297/8, 1297/7, 1297/11 a 1536/1, k. ú. České Budějovice 2“ - ul. Na Zlaté stoce (čj. KP-ZM/50/2016/M/39)

 • 16.14.
 • Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení - odkoupení části pozemku parc. č. 1369/13 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/35/2016/M/25)

 • 16.15.
 • Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení (odkoupení dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 3) (čj. KP-ZM/45/2016/M/34)

 • 16.16.
 • Dispozice s majetkem města – směna objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 s příslušnými pozemky v k. ú. Litvínovice za objekt Puklicova čp. 900/73 v k. ú. České Budějovice 3 – zrušení usnesení (čj. KP-ZM/41/2016/M/30)

 • 16.17.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva) (čj. KP-ZM/44/2016/M/33)

 • 17.
 • Účast města České Budějovice v destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. (čj. KP-ZM/37/2016/M/26)

 • 18.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 2016 (čj. KP-ZM/39/2016/M/28)

 • 19.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/13/2016/M/6)

 • 20.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/21/2016/M/11)

 • 21.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (čj. KP-ZM/40/2016/M/29)

 • 22.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 21. prosince 2015, 11., 12., 25. a 28. ledna, 1. února 2016 (čj. KP-ZM/12/2016/M/5)

 • 23.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/10/2016/M/3)

 • 24.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)

 • 25.
 • Diskuse zastupitelů