Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2016013

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova v katastrálním území České Budějovice 7
02Žádost fotbalového klubu TJ Malše Roudné, z. s., o finanční příspěvek na uhrazení nákladů spojených se sportovní činností dětí a mládeže
03Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2015/2016
04Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
05Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 2016
06Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice
07Poskytování tísňové péče pro občany města České Budějovice
08Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s konkrétní fyzickou osobou
09Zřízení peněžního fondu - Fond pro dopravu v klidu
10Rozpočtová opatření číslo 7 až 10
11Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 3
12Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku  na činnost Jihočeské hospodářské komoře na rok 2016
13Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje města - změna hodnoty závazných indikátorů 
14Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2015
15„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ - smlouva o financování
16Majetkové dispozice
16.01Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú. České Budějovice 2, ul. E. Rošického
16.02Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1650, 2216/70, 2208/1 a 2208/11 v k. ú. České Budějovice 2 (cyklostezka „U Sodovkárny“)
16.03Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parc. č. 25/32 v k. ú. České Budějovice 3 – DPmČB, cyklostezka ČB - Borek
16.04Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3952 v k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 1002 v k. ú. Litvínovice – cyklolávka u TJ Meteor
16.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 541/4 a parc. č. 543/1 v katastrálním území České Budějovice 3 -  Nemanice (ul. Rybářská)
16.06Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemků v k. ú. Třebín a k. ú. Dubné – pozemkové úpravy komunikací, obec Dubné
16.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 – Ant. Barcala čp. 1470, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
16.08Dispozice s majetkem města -  prodej nemovitostí v trase dálnice D3
16.09Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí id. ½ pozemků parc. č. 1841/2 a parc. č. 1841/3 v k. ú. České Budějovice 3, v blízkosti ul. Strakonická  a SCONTO nábytek, do vlastnictví statutárního města České Budějovice
16.10Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3352/7 v k. ú. České Budějovice 7, ul. Krumlovská
16.11Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení stavby  a pozemků v rámci stavby "ZTV Za Otýlií, České Budějovice"
16.12Dispozice s majetkem města – přijetí daru stavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 477/2, parc. č. 477/3 a parc. č. 457 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)
16.13Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Bytový dům na p. p. č. 1297/8, 1297/7, 1297/11 a 1536/1, k. ú. České Budějovice 2“ - ul. Na Zlaté stoce
16.14Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení - odkoupení části pozemku parc. č. 1369/13 v k. ú. České Budějovice 3
16.15Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení (odkoupení dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 3)
16.16Dispozice s majetkem města – směna objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 s příslušnými pozemky v k. ú. Litvínovice za objekt Puklicova čp. 900/73 v k. ú. České Budějovice 3 – zrušení usnesení
16.17Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)
17Účast města České Budějovice v destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko, z. s.
18Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 2016
19Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
20Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
21Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 
22Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 21. prosince 2015, 11., 12., 25. a 28. ledna, 1. února 2016
23Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
24Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
25Diskuse zastupitelů
-Petice občanů proti realizaci protipovodňových opatření na Malši s odpovědí Ing. Petra Holického, náměstka primátora 
-Doplnění k materiálu čj. KP-ZM/15/2016/M/8 - Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova v k. ú. České Budějovice 7