Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2016014 dne 14.3.2016

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Prezentace spol. Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

 • 02.
 • Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-2018 (čj. KP-ZM/96/2016/M/46)

 • 03.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/94/2016/M/44)

 • 04.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/95/2016/M/45)

 • 05.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v r. 2016 (čj. KP-ZM/126/2016/M/71)

 • 06.
 • Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (čj. KP-ZM/138/2016/M/80)

 • 07.
 • Rozpočtové opatření číslo 15 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016 (čj. KP-ZM/109/2016/M/54)

 • 08.
 • Rozpočtová opatření číslo 20 a 21 (čj. KP-ZM/108/2016/M/53)

 • 09.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 9 a V 10 (čj. KP-ZM/121/2016/M/66)

 • 10.
 • "D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" - smlouvy o realizaci přeložky čekárny MHD, chodníků a místních komunikací (čj. KP-ZM/127/2016/M/72)

 • 11.
 • Prominutí dluhu za odstranění následků havárie - výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice (čj. KP-ZM/143/2016/M/85)

 • 12.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2015 (čj. KP-ZM/89/2016/M/42)

 • 13.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2016 (čj. KP-ZM/124/2016/M/69)

 • 14.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2015 pro děti a mládež do 18 let (čj. KP-ZM/97/2016/M/47)

 • 15.
 • „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ - smlouva o financování (čj. KP-ZM/146/2016/M/87)

 • 16.
 • Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2015 (čj. KP-ZM/122/2016/M/67)

 • 17.
 • Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2015 (čj. KP-ZM/119/2016/M/64)

 • 18.
 • Závěrečná zpráva o postupu realizace Tematického IPRM  (čj. KP-ZM/120/2016/M/65)

 • 19.
 • Majetkové dispozice

 • 19.01.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 3365 v k. ú. České Budějovice 6 - cyklolávka v ul. Alešova (čj. KP-ZM/117/2016/M/62)

 • 19.02.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 372 Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka" - dálnice D3 (čj. KP-ZM/110/2016/M/55)

 • 19.03.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 1211/1, 1211/4, 1211/20  v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/107/2016/M/52)

 • 19.04.
 • Dispozice s majetkem města – záměr směny části pozemku parc. č. 3967/2 za část pozemku parc. č. 3966/3, k. ú. České Budějovice 3 (ul. B. Smetany, Mariánské nám.) (čj. KP-ZM/140/2016/M/82)

 • 19.05.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné – lokalita zahrádky u Nového vrbenského rybníka (čj. KP-ZM/114/2016/M/59)

 • 19.06.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2919/1 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/123/2016/M/68)

 • 19.07.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2683/1, 2720/13 a 2720/14 v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Nové Hodějovice, Šroubárenská ul. (čj. KP-ZM/116/2016/M/61)

 • 19.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 492/117 a parc. č. 492/77 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova) (čj. KP-ZM/113/2016/M/58)

 • 19.09.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 43/2 v k. ú. České Budějovice 7 (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická tř.) (čj. KP-ZM/142/2016/M/84)

 • 19.10.
 • Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 566/1, k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice (čj. KP-ZM/136/2016/M/78)

 • 19.11.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná) (čj. KP-ZM/131/2016/M/73)

 • 19.12.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – HZ Projects, s. r. o. (dvůr Klavíkova ul.) (čj. KP-ZM/135/2016/M/77)

 • 19.13.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5, v trase dálnice D3 (čj. KP-ZM/115/2016/M/60)

 • 19.14.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 598/18, 598/17, 598/16 v k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/112/2016/M/57)

 • 19.15.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 301/26, 301/27, 301/29 v k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/132/2016/M/74)

 • 19.16.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva) (čj. KP-ZM/141/2016/M/83)

 • 19.17.
 • Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/133/2016/M/75)

 • 20.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016 - 1. výzva (čj. KP-ZM/118/2016/M/63)

 • 21.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 - 1. výzva (čj. KP-ZM/134/2016/M/76)

 • 22.
 • Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2016 (čj. KP-ZM/111/2016/M/56)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 3. 2016 (čj. KP-ZM/145/2016/M/86)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 2016 (čj. KP-ZM/91/2016/M/43)

 • 25.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 2. 2016 (čj. KP-ZM/139/2016/M/81)

 • 26.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice  (čj. KP-ZM/98/2016/M/48)

 • 27.
 • Neinvestiční dotace - významná akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - 13. ročník festivalu Budějovický Majáles (čj. KP-ZM/137/2016/M/79)

 • 28.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. února 2016 (čj. KP-ZM/101/2016/M/51)

 • 29.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/100/2016/M/50)

 • 30.
 • Diskuse zastupitelů

 • 31.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)

 • 32.
 • Mattoni 1/2Maraton (krátká prezentace po Vystoupení občanů)