Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2016014

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Prezentace spol. Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
02Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-2018
03Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
04Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
05Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v r. 2016
06Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku
07Rozpočtové opatření číslo 15 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016
08Rozpočtová opatření číslo 20 a 21
09Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 9 a V 10
10"D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" - smlouvy o realizaci přeložky čekárny MHD, chodníků a místních komunikací
11Prominutí dluhu za odstranění následků havárie - výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice
12Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2015
13Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2016
14Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2015 pro děti a mládež do 18 let
15„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ - smlouva o financování
16Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 2015
17Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2015
18Závěrečná zpráva o postupu realizace Tematického IPRM 
19Majetkové dispozice
19.01Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 3365 v k. ú. České Budějovice 6 - cyklolávka v ul. Alešova
19.02Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 372 Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka" - dálnice D3
19.03Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 1211/1, 1211/4, 1211/20  v k. ú. České Budějovice 3
19.04Dispozice s majetkem města – záměr směny části pozemku parc. č. 3967/2 za část pozemku parc. č. 3966/3, k. ú. České Budějovice 3 (ul. B. Smetany, Mariánské nám.)
19.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné – lokalita zahrádky u Nového vrbenského rybníka
19.06Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2919/1 v k. ú. České Budějovice 3
19.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2683/1, 2720/13 a 2720/14 v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Nové Hodějovice, Šroubárenská ul.
19.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 492/117 a parc. č. 492/77 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova)
19.09Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 43/2 v k. ú. České Budějovice 7 (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická tř.)
19.10Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 566/1, k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice
19.11Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná)
19.12Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – HZ Projects, s. r. o. (dvůr Klavíkova ul.)
19.13Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5, v trase dálnice D3
19.14Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 598/18, 598/17, 598/16 v k. ú. České Budějovice 5
19.15Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 301/26, 301/27, 301/29 v k. ú. České Budějovice 5
19.16Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)
19.17Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 2
20Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016 - 1. výzva
21Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 - 1. výzva
22Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2016
23Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 3. 2016
24Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 2016
25Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 2. 2016
26Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 
27Neinvestiční dotace - významná akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - 13. ročník festivalu Budějovický Majáles
28Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. února 2016
29Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
30Diskuse zastupitelů
31Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
32Mattoni 1/2Maraton (krátká prezentace po Vystoupení občanů)