Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2016017 dne 20.6.2016

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Výroční zpráva na CD - Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. (čj. KP-ZM/459/2016)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/379/2016/M/180)

 • 02.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/376/2016/M/177)

 • 03.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Vrbenská I v katastrálním území České Budějovice 4 (čj. KP-ZM/373/2016/M/174)

 • 04.
 • Podnět k pořízení regulačního plánu "Novohradská - J. Masaryka" v katastrálním území České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/378/2016/M/179)

 • 05.
 • Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 22. 6. 2016 (čj. KP-ZM/437/2016/M/237)

 • 06.
 • Cena statutárního města České Budějovice za rok 2015 (čj. KP-ZM/440/2016/M/240)

 • 07.
 • "Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice" (čj. KP-ZM/436/2016/M/236)

 • 08.
 • Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2016/2017 (čj. KP-ZM/421/2016/M/221)

 • 09.
 • Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/348/2016/M/172)

 • 10.
 • Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice ve volejbalové sezóně 2015/2016 (čj. KP-ZM/387/2016/M/187)

 • 11.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 (čj. KP-ZM/401/2016/M/201)

 • 12.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2015 (čj. KP-ZM/382/2016/M/182)

 • 13.
 • Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (čj. KP-ZM/431/2016/M/231)

 • 14.
 • Rozpočtová opatření číslo 81 a 82 (čj. KP-ZM/389/2016/M/189)

 • 15.
 • Zpráva o majetku města k 31. 12. 2015 (čj. KP-ZM/413/2016/M/213)

 • 16.
 • Dodatek č. 7 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/430/2016/M/230)

 • 17.
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s konkrétní fyzickou osobou (čj. KP-ZM/438/2016/M/238)

 • 18.
 • Informace o vydání Pravidel pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/439/2016/M/239)

 • 19.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2015 (čj. KP-ZM/414/2016/M/214)

 • 20.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 2. výzva - 2. část (čj. KP-ZM/416/2016/M/216)

 • 21.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/388/2016/M/188)

 • 22.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/390/2016/M/190)

 • 23.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/391/2016/M/191)

 • 24.
 • Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 11. 2011 (2012/21/EU) - sociální služby (čj. KP-ZM/394/2016/M/194)

 • 25.
 • Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2015 - aktualizace (čj. KP-ZM/432/2016/M/232)

 • 26.
 • Závěrečná zpráva o postupu realizace Tematického IPRM - aktualizace (čj. KP-ZM/433/2016/M/233)

 • 27.
 • Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2015 - aktualizace (čj. KP-ZM/434/2016/M/234)

 • 28.
 • Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy"   (čj. KP-ZM/435/2016/M/235)

 • 29.
 • Majetkové dispozice

 • 29.01.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí dohodě o převzetí staveb - SO119 - Úprava MK Ledenická a SO 322 - Odvodnění MK Ledenická  (čj. KP-ZM/398/2016/M/198)

 • 29.02.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a darovací smlouvy k pozemku parc. č. 9/7, k. ú. České Budějovice 7, "Parkovací dům" (čj. KP-ZM/411/2016/M/211)

 • 29.03.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 334 Přeložka kanalizace v km 135,970" - dálnice D3 (čj. KP-ZM/409/2016/M/209)

 • 29.04.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 348 Přeložka vodovodního řadu DN 500" - dálnice D3 (čj. KP-ZM/404/2016/M/204)

 • 29.05.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 349 Přeložka vodovodního řadu MÚK Hodějovice" - dálnice D3 (čj. KP-ZM/405/2016/M/205)

 • 29.06.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Včelná (čj. KP-ZM/420/2016/M/220)

 • 29.07.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice (čj. KP-ZM/424/2016/M/224)

 • 29.08.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Doubravice u Nedabyle (čj. KP-ZM/422/2016/M/222)

 • 29.09.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (majetkové vypořádání pro stavbu koridoru MHD a cyklostezky) – lokalita u výstaviště (čj. KP-ZM/429/2016/M/229)

 • 29.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  109, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. České Vrbné (bývalá požární zbrojnice) (čj. KP-ZM/417/2016/M/217)

 • 29.11.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/406/2016/M/206)

 • 29.12.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/384/2016/M/184)

 • 29.13.
 • Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2061/928, 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná (čj. KP-ZM/383/2016/M/183)

 • 29.14.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/419/2016/M/219)

 • 29.15.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám) (čj. KP-ZM/418/2016/M/218)

 • 29.16.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul. (čj. KP-ZM/423/2016/M/223)

 • 29.17.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 1871 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ant. Janouška) - výsledek výběrového řízení (čj. KP-ZM/396/2016/M/196)

 • 29.18.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova) - výsledek výběrového řízení (čj. KP-ZM/392/2016/M/192)

 • 29.19.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Jižní) - výsledek výběrového řízení (čj. KP-ZM/399/2016/M/199)

 • 29.20.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení čerpací stanice OMV na Vltavském nábřeží, k. ú. České Budějovice 2 (uplatnění předkupního práva) (čj. KP-ZM/425/2016/M/225)

 • 29.21.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc. č. 4739 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/395/2016/M/195)

 • 29.22.
 • Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 1388/22 v k. ú. Strážkovice – lesní porost v chatové oblasti (čj. KP-ZM/386/2016/M/186)

 • 29.23.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby „Realizace polní cesty „Světlíky“ v k. ú. České Budějovice 4“ (čj. KP-ZM/407/2016/M/207)

 • 29.24.
 • Dispozice s majetkem města – převod stavby chodníku v k. ú. České Budějovice 7 a v k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice (čj. KP-ZM/385/2016/M/185)

 • 29.25.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1901/13 v k. ú. Dvorec u Třebče – silnice JK (čj. KP-ZM/410/2016/M/210)

 • 29.26.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory) (čj. KP-ZM/426/2016/M/226)

 • 29.27.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce statutárního města České Budějovice – Město a voda – Vodácký přístav u Valchy - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/397/2016/M/197)

 • 30.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše  přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/400/2016/M/200)

 • 31.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 (čj. KP-ZM/403/2016/M/203)

 • 32.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 (čj. KP-ZM/412/2016/M/212)

 • 33.
 • Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 - 1. výzva pro opatření 2 (čj. KP-ZM/427/2016/M/227)

 • 34.
 • Poskytnutí dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2016 (čj. KP-ZM/442/2016/M/241)

 • 35.
 • Neinvestiční dotace - významná akce - multižánrový audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE (čj. KP-ZM/375/2016/M/176)

 • 36.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 16., 20. a 23. května, 2. a 6. června 2016 (čj. KP-ZM/381/2016/M/181)

 • 37.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/371/2016/M/173)

 • 38.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 6. 2016 (čj. KP-ZM/446/2016/M/242)

 • 39.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 5. 2016 (čj. KP-ZM/402/2016/M/202)

 • 40.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2016 (čj. KP-ZM/377/2016/M/178)

 • 41.
 • Diskuse zastupitelů

 • 42.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)