Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2016017

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3
02Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 3
03Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Vrbenská I v katastrálním území České Budějovice 4
04Podnět k pořízení regulačního plánu "Novohradská - J. Masaryka" v katastrálním území České Budějovice 6
05Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 22. 6. 2016
06Cena statutárního města České Budějovice za rok 2015
07"Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"
08Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2016/2017
09Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích
10Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice ve volejbalové sezóně 2015/2016
11Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015
12Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2015
13Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku
14Rozpočtová opatření číslo 81 a 82
15Zpráva o majetku města k 31. 12. 2015
16Dodatek č. 7 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice
17Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s konkrétní fyzickou osobou
18Informace o vydání Pravidel pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice
19Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2015
20Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 2. výzva - 2. část
21Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
22Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
23Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
24Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 11. 2011 (2012/21/EU) - sociální služby
25Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2015 - aktualizace
26Závěrečná zpráva o postupu realizace Tematického IPRM - aktualizace
27Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2015 - aktualizace
28Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy"  
29Majetkové dispozice
29.01Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí dohodě o převzetí staveb - SO119 - Úprava MK Ledenická a SO 322 - Odvodnění MK Ledenická 
29.02Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a darovací smlouvy k pozemku parc. č. 9/7, k. ú. České Budějovice 7, "Parkovací dům"
29.03Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 334 Přeložka kanalizace v km 135,970" - dálnice D3
29.04Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 348 Přeložka vodovodního řadu DN 500" - dálnice D3
29.05Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 349 Přeložka vodovodního řadu MÚK Hodějovice" - dálnice D3
29.06Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Včelná
29.07Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice
29.08Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Doubravice u Nedabyle
29.09Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (majetkové vypořádání pro stavbu koridoru MHD a cyklostezky) – lokalita u výstaviště
29.10Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  109, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. České Vrbné (bývalá požární zbrojnice)
29.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné
29.12Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. České Budějovice 7
29.13Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2061/928, 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná
29.14Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
29.15Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám)
29.16Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul.
29.17Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 1871 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ant. Janouška) - výsledek výběrového řízení
29.18Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova) - výsledek výběrového řízení
29.19Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Jižní) - výsledek výběrového řízení
29.20Dispozice s majetkem města – odkoupení čerpací stanice OMV na Vltavském nábřeží, k. ú. České Budějovice 2 (uplatnění předkupního práva)
29.21Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc. č. 4739 v k. ú. České Budějovice 3
29.22Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 1388/22 v k. ú. Strážkovice – lesní porost v chatové oblasti
29.23Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby „Realizace polní cesty „Světlíky“ v k. ú. České Budějovice 4“
29.24Dispozice s majetkem města – převod stavby chodníku v k. ú. České Budějovice 7 a v k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice
29.25Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1901/13 v k. ú. Dvorec u Třebče – silnice JK
29.26Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory)
29.27Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce statutárního města České Budějovice – Město a voda – Vodácký přístav u Valchy - zrušení usnesení
30Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše  přesahuje částku 20.000 Kč
31Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015
32Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015
33Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 - 1. výzva pro opatření 2
34Poskytnutí dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2016
35Neinvestiční dotace - významná akce - multižánrový audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE
36Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 16., 20. a 23. května, 2. a 6. června 2016
37Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
38Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 6. 2016
39Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 5. 2016
40Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2016
41Diskuse zastupitelů
42Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
-Výroční zpráva na CD - Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.