Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2016018 dne 19.9.2016

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Dopis zastupitelům a pozvánka na třetí setkání - Protipovodňová opatření na Malši (čj. KP-ZM/556/2016)

 • 00.
 • Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 9. 2016 (čj. KP-ZM/541/2016/M/280)

 • 02.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/509/2016/M/248)

 • 03.
 • Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem, obcí Hůry a statutárním městem České Budějovice na zajištění likvidace nelegální skládky odpadu v obci Hůry (čj. KP-ZM/554/2016/M/291)

 • 04.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci k 31. 8. 2016 (čj. KP-ZM/555/2016/M/292)

 • 05.
 • Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice - zapracované úpravy na základě hodnotícího a schvalovacího procesu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu dopravy (čj. KP-ZM/551/2016/M/289)

 • 06.
 • Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/546/2016/M/284)

 • 07.
 • Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov (čj. KP-ZM/508/2016/M/247)

 • 08.
 • Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice (čj. KP-ZM/547/2016/M/285)

 • 09.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 2, výzva 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů" (čj. KP-ZM/525/2016/M/264)

 • 10.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 3. výzva (čj. KP-ZM/495/2016/M/243)

 • 11.
 • Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně (čj. KP-ZM/537/2016/M/276)

 • 12.
 • Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2016 (čj. KP-ZM/516/2016/M/255)

 • 13.
 • Rozpočtové opatření číslo 118 - úprava rozpočtu 2016 (čj. KP-ZM/518/2016/M/257)

 • 14.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 52 a V 53 (čj. KP-ZM/517/2016/M/256)

 • 15.
 • Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 2019 (čj. KP-ZM/530/2016/M/269)

 • 16.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v roce 2017 (čj. KP-ZM/527/2016/M/266)

 • 17.
 • „Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“ - prominutí smluvní pokuty (čj. KP-ZM/528/2016/M/267)

 • 18.
 • Majetkové dispozice

 • 18.01.
 • Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa" (čj. KP-ZM/513/2016/M/252)

 • 18.02.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 492/90, 492/58, 492/144 v k. ú. České Budějovice 5 - "zanádražní komunikace - 4. etapa" (čj. KP-ZM/526/2016/M/265)

 • 18.03.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku 2658/10 v k. ú. České Budějovice 5 - "zanádražní komunikace - 4. etapa" (čj. KP-ZM/529/2016/M/268)

 • 18.04.
 • Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 558/6, 558/8, 559/7, 559/8 v k. ú. České Budějovice 4 - zanádražní komunikace - část 1.1. (čj. KP-ZM/539/2016/M/278)

 • 18.05.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 591/10, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní) (čj. KP-ZM/543/2016/M/282)

 • 18.06.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. Hrdějovice – lokalita ČOV ve vlastnictví statutárního města ČB (čj. KP-ZM/512/2016/M/251)

 • 18.07.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků  parc. č. 121/3 a č. 121/4 v k. ú. Dubičné – pozemky v areálu vodojemu města ČB   (čj. KP-ZM/514/2016/M/253)

 • 18.08.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – záměrem je rozšíření zázemí pro stávající objekty   (čj. KP-ZM/549/2016/M/287)

 • 18.09.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace "PALUBA" (čj. KP-ZM/524/2016/M/263)

 • 18.10.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2745/1 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic – rozšíření pozemku a stání pro auta (čj. KP-ZM/522/2016/M/261)

 • 18.11.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na parc. č. 2137/100 a č. 2137/269 v k. ú. České Budějovice 2 – sídliště Vltava, přesah stavby lodžií  BD DLOUHÁ (čj. KP-ZM/515/2016/M/254)

 • 18.12.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/360 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Prachatická, sídliště Máj)        (čj. KP-ZM/540/2016/M/279)

 • 18.13.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám) (čj. KP-ZM/538/2016/M/277)

 • 18.14.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3529/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Fr. Bílka (čj. KP-ZM/520/2016/M/259)

 • 18.15.
 • Dispozice s majetkem města –  prodej částí pozemků parc. č. 1800/16, 1800/15, 4739, 1694/1, 1619 a 1794/1 v k. ú. České Budějovice 3, Dobrovodský potok - protipovodňové opatření (čj. KP-ZM/532/2016/M/271)

 • 18.16.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - snížená cena (ul. K. Světlé) (čj. KP-ZM/548/2016/M/286)

 • 18.17.
 • Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 31 v k. ú. České Budějovice 7, u Krajského soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/523/2016/M/262)

 • 18.18.
 • Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků pod stavbou okružní křižovatky v Novém Roudném, k. ú. České Budějovice 7 a k. ú. Roudné   (čj. KP-ZM/534/2016/M/273)

 • 18.19.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7, Nové Roudné (čj. KP-ZM/536/2016/M/275)

 • 18.20.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení areálu spol. BBH Tsuchiya, s. r. o. v k. ú. České Budějovice 6 (areál v ul. Průmyslová) (čj. KP-ZM/542/2016/M/281)

 • 18.21.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Vrbné (4. rameno křižovatky – BAUHAUS) - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/535/2016/M/274)

 • 19.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/506/2016/M/246)

 • 20.
 • Žádost o prominutí příslušenství uhrazeného nájemného ve výši 24.842,93 Kč – nájemce konkrétní fyzická osoba (čj. KP-ZM/510/2016/M/249)

 • 21.
 • Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2017 (čj. KP-ZM/553/2016/M/290)

 • 22.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2016 (čj. KP-ZM/511/2016/M/250)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. června, 1. a 25. července, 22. srpna a 5. září 2016 (čj. KP-ZM/533/2016/M/272)

 • 24.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/505/2016/M/245)

 • 25.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 9. 2016 (čj. KP-ZM/550/2016/M/288)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 6. 2016 a 31. 8. 2016 (čj. KP-ZM/545/2016/M/283)

 • 27.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 6. 2016 (čj. KP-ZM/502/2016/M/244)

 • 28.
 • Diskuse zastupitelů

 • 29.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)