Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2016018

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 9. 2016
02Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2
03Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem, obcí Hůry a statutárním městem České Budějovice na zajištění likvidace nelegální skládky odpadu v obci Hůry
04Přehled podaných žádostí o dotaci k 31. 8. 2016
05Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice - zapracované úpravy na základě hodnotícího a schvalovacího procesu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu dopravy
06Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích
07Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov
08Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice
09Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 2, výzva 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"
10Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 3. výzva
11Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
12Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2016
13Rozpočtové opatření číslo 118 - úprava rozpočtu 2016
14Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 52 a V 53
15Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 2019
16Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v roce 2017
17„Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“ - prominutí smluvní pokuty
18Majetkové dispozice
18.01Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa"
18.02Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 492/90, 492/58, 492/144 v k. ú. České Budějovice 5 - "zanádražní komunikace - 4. etapa"
18.03Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku 2658/10 v k. ú. České Budějovice 5 - "zanádražní komunikace - 4. etapa"
18.04Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 558/6, 558/8, 559/7, 559/8 v k. ú. České Budějovice 4 - zanádražní komunikace - část 1.1.
18.05Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 591/10, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)
18.06Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. Hrdějovice – lokalita ČOV ve vlastnictví statutárního města ČB
18.07Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků  parc. č. 121/3 a č. 121/4 v k. ú. Dubičné – pozemky v areálu vodojemu města ČB  
18.08Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – záměrem je rozšíření zázemí pro stávající objekty  
18.09Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace "PALUBA"
18.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2745/1 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic – rozšíření pozemku a stání pro auta
18.11Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na parc. č. 2137/100 a č. 2137/269 v k. ú. České Budějovice 2 – sídliště Vltava, přesah stavby lodžií  BD DLOUHÁ
18.12Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/360 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Prachatická, sídliště Máj)       
18.13Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám)
18.14Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3529/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Fr. Bílka
18.15Dispozice s majetkem města –  prodej částí pozemků parc. č. 1800/16, 1800/15, 4739, 1694/1, 1619 a 1794/1 v k. ú. České Budějovice 3, Dobrovodský potok - protipovodňové opatření
18.16Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - snížená cena (ul. K. Světlé)
18.17Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 31 v k. ú. České Budějovice 7, u Krajského soudu v Českých Budějovicích
18.18Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků pod stavbou okružní křižovatky v Novém Roudném, k. ú. České Budějovice 7 a k. ú. Roudné  
18.19Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7, Nové Roudné
18.20Dispozice s majetkem města – odkoupení areálu spol. BBH Tsuchiya, s. r. o. v k. ú. České Budějovice 6 (areál v ul. Průmyslová)
18.21Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Vrbné (4. rameno křižovatky – BAUHAUS) - zrušení usnesení
19Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
20Žádost o prominutí příslušenství uhrazeného nájemného ve výši 24.842,93 Kč – nájemce konkrétní fyzická osoba
21Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 2017
22Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2016
23Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. června, 1. a 25. července, 22. srpna a 5. září 2016
24Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
25Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 9. 2016
26Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 6. 2016 a 31. 8. 2016
27Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 6. 2016
28Diskuse zastupitelů
29Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)
-Dopis zastupitelům a pozvánka na třetí setkání - Protipovodňová opatření na Malši