Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2017027 dne 18.9.2017

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Informace pro zastupitele o historii a současné situaci v řešení problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově  (čj. KP-ZM/623/2017)

 • 00.
 • Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bylo zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/551/2017/M/240)

 • 02.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/568/2017/M/242)

 • 03.
 • Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/570/2017/M/244)

 • 04.
 • Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka II v katastrálním území České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/569/2017/M/243)

 • 05.
 • Koncesní smlouva pro koncesní řízení pod názvem "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice" (čj. KP-ZM/610/2017/M/282)

 • 06.
 • Informativní zpráva o zápisu do mateřských škol zřizovaných městem České Budějovice pro školní rok 2017/2018 (čj. KP-ZM/539/2017/M/237)

 • 07.
 • Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/2018 (čj. KP-ZM/540/2017/M/238)

 • 08.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/598/2017/M/270)

 • 09.
 • Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/2017 (čj. KP-ZM/596/2017/M/268)

 • 10.
 • Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze před zahájením procesu SEA (čj. KP-ZM/577/2017/M/249)

 • 11.
 • Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2017 (čj. KP-ZM/580/2017/M/252)

 • 12.
 • Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 2022 (čj. KP-ZM/585/2017/M/257)

 • 13.
 • Rozpočtové opatření číslo 119 - úprava rozpočtu 2017 (čj. KP-ZM/582/2017/M/254)

 • 14.
 • Rozpočtové opatření číslo 127 (čj. KP-ZM/587/2017/M/259)

 • 15.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 39 (čj. KP-ZM/579/2017/M/251)

 • 16.
 • Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s., o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (čj. KP-ZM/586/2017/M/258)

 • 17.
 • Majetkové dispozice

 • 17.01.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 27 a 32/3 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/595/2017/M/267)

 • 17.02.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/604/2017/M/276)

 • 17.03.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory v lokalitě řadových garáží (čj. KP-ZM/576/2017/M/248)

 • 17.04.
 • Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní) (čj. KP-ZM/606/2017/M/278)

 • 17.05.
 • Dispozice s majetkem města – záměr směny částí pozemků parc. č. 2756/1, 2637/1, 2532/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/578/2017/M/250)

 • 17.06.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2  (čj. KP-ZM/608/2017/M/280)

 • 17.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210, 2440/211, 2440/236 a parc. č. 2440/237 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková (čj. KP-ZM/599/2017/M/271)

 • 17.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj)  (čj. KP-ZM/603/2017/M/275)

 • 17.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice   (čj. KP-ZM/600/2017/M/272)

 • 17.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2300 v k. ú. České Budějovice 3 – Čéčova č. p. 733, Pražské předměstí (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/605/2017/M/277)

 • 17.11.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Roudné (čj. KP-ZM/589/2017/M/261)

 • 17.12.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/611/2017/M/283)

 • 17.13.
 • Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 6 - Novohradská ulice (čj. KP-ZM/602/2017/M/274)

 • 17.14.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV v k. ú. České Vrbné (obchodní zóna u Globusu) (čj. KP-ZM/619/2017/M/291)

 • 17.15.
 • Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2367/1 v k. ú. České Budějovice 5 – „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře) stavební úpravy“ (čj. KP-ZM/612/2017/M/284)

 • 17.16.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2300/6, parc. č. 2330/3 a parc. č. 2330/4 v k. ú.  České Budějovice 5 (hřiště, ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/609/2017/M/281)

 • 17.17.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2206/2, 2206/18, 2216/35  v k. ú. České Budějovice 2 - Cyklostezka Suchomelská (čj. KP-ZM/584/2017/M/256)

 • 17.18.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v  k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská - změna usnesení (čj. KP-ZM/614/2017/M/286)

 • 17.19.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (fyzické osoby) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“ (čj. KP-ZM/621/2017/M/293)

 • 17.20.
 • Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 2184/2 a 2184/8, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL (čj. KP-ZM/592/2017/M/264)

 • 17.21.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Zavadilka u Boru, České Budějovice, 2. etapa“ v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/617/2017/M/289)

 • 17.22.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV Stará cesta a U Pramene v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/620/2017/M/292)

 • 17.23.
 • Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s ČR-ÚZSVM v k. ú. České Budějovice 5 a 6 (čj. KP-ZM/581/2017/M/253)

 • 17.24.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2, 4 a 7 (čj. KP-ZM/607/2017/M/279)

 • 17.25.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Na Děkanských polích v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/591/2017/M/263)

 • 17.26.
 • Dispozice s majetkem města -  uzavření " Dohody o předání stavby" v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." (čj. KP-ZM/583/2017/M/255)

 • 17.27.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města České Budějovice – zrušení usnesení   (čj. KP-ZM/601/2017/M/273)

 • 17.28.
 • Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/618/2017/M/290)

 • 18.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 - 2. výzva (čj. KP-ZM/593/2017/M/265)

 • 19.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 2017 (čj. KP-ZM/575/2017/M/247)

 • 20.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 (čj. KP-ZM/544/2017/M/239)

 • 21.
 • Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice (čj. KP-ZM/588/2017/M/260)

 • 22.
 • Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice (čj. KP-ZM/597/2017/M/269)

 • 23.
 • Návrh dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/616/2017/M/288)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. června, 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 4. září 2017 (čj. KP-ZM/574/2017/M/246)

 • 25.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/566/2017/M/241)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 13. 9. 2017 (čj. KP-ZM/613/2017/M/285)

 • 27.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017, 7. 6. 2017 a 6. 9. 2017 (čj. KP-ZM/622/2017/M/294)

 • 28.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/594/2017/M/266)

 • 29.
 • Diskuse zastupitelů

 • 30.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)

 • 31.
 • Informace o kritické situaci v dopravě ve městě (tento bod byl projednán po Vystoupení občanů po 13:00 hodině)