Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2017027

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bylo zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích
02Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
03Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5
04Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka II v katastrálním území České Budějovice 2
05Koncesní smlouva pro koncesní řízení pod názvem "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"
06Informativní zpráva o zápisu do mateřských škol zřizovaných městem České Budějovice pro školní rok 2017/2018
07Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/2018
08Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
09Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/2017
10Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze před zahájením procesu SEA
11Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2017
12Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 2022
13Rozpočtové opatření číslo 119 - úprava rozpočtu 2017
14Rozpočtové opatření číslo 127
15Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 39
16Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s., o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
17Majetkové dispozice
17.01Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 27 a 32/3 v k. ú. Haklovy Dvory
17.02Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6
17.03Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory v lokalitě řadových garáží
17.04Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)
17.05Dispozice s majetkem města – záměr směny částí pozemků parc. č. 2756/1, 2637/1, 2532/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
17.06Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 
17.07Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210, 2440/211, 2440/236 a parc. č. 2440/237 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková
17.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj) 
17.09Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice  
17.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2300 v k. ú. České Budějovice 3 – Čéčova č. p. 733, Pražské předměstí (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
17.11Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Roudné
17.12Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné)
17.13Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 6 - Novohradská ulice
17.14Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV v k. ú. České Vrbné (obchodní zóna u Globusu)
17.15Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2367/1 v k. ú. České Budějovice 5 – „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře) stavební úpravy“
17.16Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2300/6, parc. č. 2330/3 a parc. č. 2330/4 v k. ú.  České Budějovice 5 (hřiště, ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)
17.17Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2206/2, 2206/18, 2216/35  v k. ú. České Budějovice 2 - Cyklostezka Suchomelská
17.18Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v  k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská - změna usnesení
17.19Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (fyzické osoby) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“
17.20Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 2184/2 a 2184/8, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL
17.21Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Zavadilka u Boru, České Budějovice, 2. etapa“ v k. ú. Haklovy Dvory
17.22Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV Stará cesta a U Pramene v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)
17.23Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s ČR-ÚZSVM v k. ú. České Budějovice 5 a 6
17.24Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2, 4 a 7
17.25Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Na Děkanských polích v k. ú. České Budějovice 7
17.26Dispozice s majetkem města -  uzavření " Dohody o předání stavby" v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."
17.27Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města České Budějovice – zrušení usnesení  
17.28Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 2
18Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 - 2. výzva
19Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 2017
20Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016
21Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice
22Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice
23Návrh dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích
24Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. června, 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 4. září 2017
25Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
26Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 13. 9. 2017
27Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017, 7. 6. 2017 a 6. 9. 2017
28Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
29Diskuse zastupitelů
30Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)
31Informace o kritické situaci v dopravě ve městě (tento bod byl projednán po Vystoupení občanů po 13:00 hodině)
-Informace pro zastupitele o historii a současné situaci v řešení problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově