Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2017029 dne 11.12.2017

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Podklad pro ZM 11. 12. 2017 - sdílení kol a podpora od MŽP - REKOLA   (čj. KP-ZM/874/2017)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 2018 (čj. KP-ZM/814/2017/M/353)

 • 02.
 • Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 2018 (čj. KP-ZM/823/2017/M/359)

 • 03.
 • Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2018 (čj. KP-ZM/793/2017/M/339)

 • 04.
 • Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství (čj. KP-ZM/801/2017/M/345)

 • 05.
 • Obecně závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/790/2017/M/338)

 • 06.
 • Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018 (čj. KP-ZM/799/2017/M/343)

 • 07.
 • Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice (čj. KP-ZM/822/2017/M/358)

 • 08.
 • Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/2018 (čj. KP-ZM/808/2017/M/347)

 • 09.
 • „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí smluvní pokuty (čj. KP-ZM/815/2017/M/354)

 • 10.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na akci „Multifunkční centrum Dlouhá louka" včetně následné realizace v letech 2018 - 2019 (čj. KP-ZM/818/2017/M/357)

 • 11.
 • Přijetí bankovního úvěru k přefinancování stávajícího investičního úvěru (čj. KP-ZM/816/2017/M/355)

 • 12.
 • Rozpočtové opatření číslo 178 (čj. KP-ZM/813/2017/M/352)

 • 13.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 51 (čj. KP-ZM/802/2017/M/346)

 • 14.
 • Majetkové dispozice

 • 14.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice) (čj. KP-ZM/831/2017/M/367)

 • 14.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Pražská tř. 432/147, k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/830/2017/M/366)

 • 14.03.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Výstavba 2 výtahů a bezbariérová úprava vstupů bytového domu J. Opletala č. p. 822,823, České Budějovice 2“, k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/832/2017/M/368)

 • 14.04.
 • Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Malý jez (čj. KP-ZM/824/2017/M/360)

 • 14.05.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/828/2017/M/364)

 • 14.06.
 • Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV (čj. KP-ZM/812/2017/M/351)

 • 14.07.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“ (čj. KP-ZM/833/2017/M/369)

 • 14.08.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú.  Č. Budějovice 5 (čj. KP-ZM/826/2017/M/362)

 • 14.09.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení id. ½ domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/827/2017/M/363)

 • 15.
 • Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018 - změna usnesení

 • 16.
 • Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) - sociální služby (čj. KP-ZM/809/2017/M/348)

 • 17.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/810/2017/M/349)

 • 18.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/811/2017/M/350)

 • 19.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. a 27. 11. 2017 (čj. KP-ZM/795/2017/M/340)

 • 20.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/797/2017/M/342)

 • 21.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017 (čj. KP-ZM/817/2017/M/356)

 • 22.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 11. 2017 (čj. KP-ZM/825/2017/M/361)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/829/2017/M/365)

 • 24.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2018 (čj. KP-ZM/800/2017/M/344)

 • 25.
 • Diskuse zastupitelů

 • 26.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)