Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2017029

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 2018
02Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 2018
03Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2018
04Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
05Obecně závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice
06Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018
07Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice
08Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/2018
09„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí smluvní pokuty
10Záměr vypsání veřejné zakázky na akci „Multifunkční centrum Dlouhá louka" včetně následné realizace v letech 2018 - 2019
11Přijetí bankovního úvěru k přefinancování stávajícího investičního úvěru
12Rozpočtové opatření číslo 178
13Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 51
14Majetkové dispozice
14.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice)
14.02Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Pražská tř. 432/147, k. ú. České Budějovice 3
14.03Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Výstavba 2 výtahů a bezbariérová úprava vstupů bytového domu J. Opletala č. p. 822,823, České Budějovice 2“, k. ú. České Budějovice 2
14.04Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Malý jez
14.05Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné)
14.06Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV
14.07Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“
14.08Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú.  Č. Budějovice 5
14.09Dispozice s majetkem města – odkoupení id. ½ domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 3
15Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018 - změna usnesení
16Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) - sociální služby
17Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
18Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
19Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. a 27. 11. 2017
20Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
21Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017
22Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 11. 2017
23Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
24Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2018
25Diskuse zastupitelů
26Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
-Podklad pro ZM 11. 12. 2017 - sdílení kol a podpora od MŽP - REKOLA